TỔ CHỨC
Trường tiểu học Nguyễn Trãi
- Địa chỉ: Phường Mông Dương - Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333868225
- Hòm thư: c1nguyentrai.@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thnguyentrai
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Huệ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868225
ĐTNR:
Di động: 0899298868
Email: honghue73@gmail.com
Họ và tên: Hà Đức Tâm
Chức vụ: P. Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868225
ĐTNR:
Di động: 0947526419
Email: haductam@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Xoan
Chức vụ: P. Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01683808101
Email: xoan37@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR: 033.3738258
Di động:
Email: daothinganthnt@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3868311
Di động:
Email: phuonhhacpqn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Khuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01688433126
Email: nguyenkimthi12@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Mơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3732201
Di động:
Email: tranmo1975@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Phương
Chức vụ: TTCM 1,2,3 - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01213305976
Email: buithiphuongthnt5a2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Xanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0333502468
Email: nguyenthixanhthnt3a2@gmail.com
Họ và tên: Phạm Văn Biên
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ 4,5
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01687754899
Email: phambiencp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3868073
Di động: 0974339769
Email: phamthimy1978@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3732170
Di động:
Email: maimainoiguong.bachovidai@gmail.com
Họ và tên: Bế Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0976587145
Email: bethithudm@gmail.com
Họ và tên: Dương Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 033.3733383
Di động: 01223208962
Email: duongthihienthnt3a3@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01266406787
Email: buithihue.thnt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thuý Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01685606975
Email: nguyenthuyhongthnt5a3@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0977272639
Email: nguyenthithungathnt@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên mỹ thuật
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0987480058
Email: dotrang86nt@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Mến
Chức vụ: Tổ trưởng tổ văn phòng - Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 0333502668
Di động: 0945050668
Email: dangthimenvtthnt@gmail.com
Họ và tên: Từ Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0972172162
Email: tuthihanhthnt@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868225
ĐTNR:
Di động: 0912946882
Email: nguyenthibichngocthnt4a3@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0984266711
Email: dophuc17988@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thu Hải
Chức vụ: Nhân viên Thư viên
Trình độ đào tạo: Thông tin thư viện
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0984808160
Email: buihaiquangninh@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01213325585
Email: thuha111188@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01226447666
Email: phamthinhung28071988@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Miên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR: 0333868835
Di động: 0986019876
Email: buithimien1988@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 01698220806
Email: buixuyen17101988@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sư phạm tiểu học
ĐTCQ: 0333868255
ĐTNR:
Di động: 0989399713
Email: domaigvnt@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Hồng Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372407632
Email: hongtuoihpu2@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0965039188
Email: phamthutrang200590@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0979922607
Email: nguyenhong151089@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986813533
Email: buithihue.thnt@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Toàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982541202
Email: toan.gvnt@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0369026282
Email: vuha1989thnt@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0337123528
Email: maidaothi56@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Tư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396335173
Email: vuthitugvnt@gmail.com
Họ và tên: Lộc Văn Vịnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392251553
Email: locvinh1588@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967432533
Email: buihue336@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973593616
Email: lephuongnt93@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986401550
Email: truongthihuong29011990@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389959384
Email: nguyenhaithnt@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0961173685
Email: phamthithuong182@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Dịu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976512462
Email:
Họ và tên: Triệu Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972330192
Email: quynhnga281992@gmail.com
Họ và tên: Phạm Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936722227
Email: phambichngoc.c1tranquoctoan@campha.edu.vn

              Tr­ường Tiểu học Nguyễn Trãi xin kính chào các bạn

 

 

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi  đóng trên địa bàn phường Mông Dương, cạnh quốc lộ 18A-tuyến đường Mông Dương- Móng Cái.  Đây là ngôi trường mang tên một vị anh hùng dân tộc. Năm 1972,trường được thành lập với tên "Trường PTCS Nguyễn Trãi". Từ năm 1996 trường được tách ra từ trường PTCS Nguyễn Trãi thành trường Tiểu học Nguyễn Trãi   đóng tại khu 6 phường Mông Dương - thị xã Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
    Năm học 2007-2008 ; năm học 2008-2009; năm học 2009-2010 trường , công đoàn, đội thiếu niên đều đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc được UBND Tỉnh , Sở GD Quảng Ninh, Liên đoàn lao động thị xã, Thị đội biểu dương và tặng giấy khen. Đặc biệt hơn nữa trường đã được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào ngày 28/ 08/2010  .
Trên cơ sở dạy và học Ban giám hiệu, công đoàn, đoàn đội và tập thể giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Trãi  luôn kết hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh ,các công ty đóng trên địa bàn để tạo ra môi trường khuôn viên xanh, sạch, đẹp rộng rãi thoáng mát, có đủ điều kiện để học sinh tham gia học tập  với các phòng chức năng, phòng hội hoạ, phòng hát nhạc , phòng thư viện ….cùng với góc vườn sinh vật trong khuôn viên của trường và các thuật ngữ về lời hay ý đẹp phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học khu vực sân chơi thoáng mát  để học sinh hoạt động  và vui chơi. 

       
Đến Nguyễn Trãi  hôm nay ta không còn nhìn thấy hình ảnh của mái trường được xây dựng từ những năm  chiến tranh mà thay vào đó là 1 ngôi trường khang trang, bề thế với  dãy nhà cao tầng, phòng ăn và các phòng chức năng cùng với 1 khuôn viên xanh, thoáng mát.

  Cùng với 46 cán bộ giáo viên ở các độ tuổi từ 20 cho đến 50, về tay nghề thì có đủ kinh nghiệm cũng như sự sáng tạo của lớp giáo viên trẻ đầy năng lực, nhiệt huyết và 636 học sinh từkhối 1 đến khối 5 đã và đang cùng chung tay góp sức tạo nên thành tựu cho  bộ mặt của nhà trường, những thành quả đã đạt trong những năm qua hiện  nay đang được tiếp tục phát  huy mạnh mẽ về cả chất lượng và số lượng  dưới sự lãnh đạo của đồng chí hiệu trưởng  Hà Thị Thanh  cùng hai  đồng chí  phó hiệu trưởng là đồng chí Trần Thị  Hoa và đồng chí Nguyễn Thị Bích Hải cùng tập thể giáo viên , quyết tâm giữ vững và nâng cao thành tích xứng đáng để trở thành  một đơn vị chuẩn của tỉnh và thị xã  được các cấp lãnh đạo và nhân dân tin tưởng .

     

    Tuy đã nỗ lực cố gắng song trường ở xa trung tâm thị xã nên trường  còn nhiều thiếu thốn, bên cạnh đó trường vẫn còn một điểm trường trong Đồng Mỏ, Bên Ván còn gặp không ít khó khăn về đường đi và cả về cơ sở vật chất chưa được vững chắc.

 

Ngoài ra trường Nguyễn Trãi còn  nhiều điều cần học hỏi mở mang nên  rất mong sự góp ý trân thành của các trường bạn và sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ  của các cấp lãnh đạo thị xã ,phòng giáo dục, các công ty doanh nghiệp, các cấp, các ngành, nhân dân đóng trên địa bàn để xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Trãi ngày một hoàn thiện hơn.

                                                                  Xin trân thành cảm ơn !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KẾT QUẢ TUYỂN SINH
11/09/2023

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
18/08/2023

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
09/08/2023

Kết quả tuyển sinh lớp 1 (Đợt 1) Năm học 2023-2024
Thư mời cung cấp dịch vụ
08/08/2023

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ NĂM HỌC 2023-2024
Thông báo tuyển sinh
28/06/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG TH NGUYÊN TRÃI NĂM HỌC 2023-2024
ĐÍNH CHÍNH TUYỂN SINH LỚP 1
28/06/2023

ĐÍNH CHÍNH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
28/06/2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
13/06/2023

Tuyển sinh năm học 2023-2024
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
12/06/2023

Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
12/06/2023

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
Chỉ tiêu năm học 2022 - 2023
12/06/2023

Đăng kí Chỉ tiêu năm học 2022 - 2023
Biên bản niêm yết công khai
12/06/2023

Công khai năm học
Công khai cuối năm học 2022-2023
12/06/2023

Công khai cuối năm học 2022-2023
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
02/06/2023

Quyết định của UBND tỉnh Quảng NInh về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 4 năm học 2023-2024
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022 - 2023
01/12/2022

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2022 - 2023
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
14/10/2022

Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Người lao động trường Tiểu học Nguyễn Trãi!
THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển khai thực hiện đề án dạy và học Tin học trong nhà trường năm học 2022 - 2023
01/10/2022

THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển khai thực hiện đề án dạy và học Tin học trong nhà trường năm học 2022 - 2023
THÔNG BÁO thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sống”
01/10/2022

THÔNG BÁO V/v Tổ chức triển khai thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục Kỹ năng sống” cho học sinh trường Tiểu học Nguyễn Trãi giai đoạn 2022 - 2025
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023
21/09/2022

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023
20/09/2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà