TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm hải
- Địa chỉ: Xã Cẩm hải
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamhai
Họ và tên: Ban Thị Duyên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01639910242
Email:
Họ và tên: Hà Thị Viên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685802635
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987960548
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676081489
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0962951855
Email:
Họ và tên: Tô Thị Sáu
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Phương
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp y sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Quỳnh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Ngân Hà
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phương Thị Chuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mùi
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Mầm non Cẳm hải
Mầm non Cẳm hải
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA ĐẢNG ŨY XÃ CẨM HẢI
10/11/2022

UBND XÃ CẨM HẢI TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 Số: /UBND -TCT V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn xã Cẩm Hải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cẩm Hải, ngày tháng 11 năm 2022 Kính gửi: - UB MTTQ và các đoàn thể xã; - Cán bộ công chức, người lao động xã; - Công an xã Cẩm Hải; - Trường mầm non Cẩm Hải; - Trường TH& THCS Cẩm Hải; - Trưởng các thôn; Thực hiện Kế hoạch số 6702/KH-CAT-PC06, ngày 06/10/2022 củạ Cơ quan Thường trực Tổ Đề án 06 tỉnh Quảng Ninh về việc “Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP”; Công văn số 4229/CV-TCT ngày 19/10/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 thành phố về việc thực hiện một số biện pháp đẩy mạnh triển khai Đề án 06. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 06/CP. Tổ công tác triển khai Đề án 06 xã Cẩm Hải giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ (có bảng chỉ tiêu kèm công văn này), yêu cầu các đơn vị quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 4229/CV-TCT để hoàn thành các chỉ tiêu trước ngày 15/12/2022. Nội dung cụ thể như sau: 1. Công an xã Tham mưu UBND xã thành lập 05 tổ công tác hỗ trợ nhân dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2. Sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập dịch vụ công quốc gia. Phối hợp Công an thành phố cấp định danh điện tử (mức 2) và CCCD gắn chíp cho những trường hợp chưa làm. Là đơn vị hướng dẫn cho các tổ công tác hỗ trợ cài đặt, kích hoạt định danh điện tử giúp nhân dân. 2. Trưởng các thôn Tham gia tổ công tác hỗ trợ nhân dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2. Phối hợp với Công an xã, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.3. Trường mầm non Cẩm Hải, Trường TH & THCS Cẩm Hải Cử thành viên tham gia tổ công tác hỗ trợ nhân dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2. Tăng cường tuyên truyền trong nhà trường về việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06/CP. 4. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể xã Phối hợp, tích cực tuyên truyền nhân dân và các hội viên cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2. Cử thành viên tham gia tổ công tác hỗ trợ nhân dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2, danh sách gửi về Công an xã Cẩm Hải trước ngày 12/11/2022. Trong đó: - Đoàn thanh niên: 08 thành viên - Hội phụ nữ: 03 thành viên - Hội nông dân: 03 thành viên - Trường mầm non Cẩm Hải: 03 thành viên - Trường TH & THCS Cẩm Hải: 03 thành viên Lưu ý: Cử các thành viên có máy điện thoại thông minh và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh để giúp tổ công tác hoạt động hiệu quả. UBND xã yêu cầu tất cả cán bộ công chức, người lao động xã, các đơn vị cài đặt, kích hoạt định danh điện tử xong trước ngày 30/11/2022. Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Công an xã tập hợp danh sách và thành lập 05 tổ công tác theo danh sách các đơn vị gửi; Bộ phận Văn phòng - Tổ phó theo dõi, tập hợp kết quả báo cáo Tổ đề án 06 thành phố theo quy định./. Nơi nhận: - TT Đảng ủy; HĐND xã (b/c); - Chủ tịch; các PCT UBND xã (b/c) - Như kính gửi (t/h); - Lưu VT. TM. TỔ CÔNG TÁC TỔ TRƯỞNG Nguyễn Đình Khánh CHỦ TỊCH UBND XÃCHỈ TIÊU CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐẾN NGÀY 15/12/2022 (Theo Công văn số ngày…./11/2022) TT Tổ số Chỉ tiêu Địa bàn Ghi chú 1 01 140 Phụ trách thôn 1 Hoàn thành trước 15/12/2022 2 02 397 Phụ trách thôn 2 3 03 241 Phụ trách thôn 3 4 04 144 Phụ trách thôn 4 (cũ) 5 05 256 Phụ trách thôn 5 (cũ)CHỈ TIÊU SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐỂ ĐĂNG NHẬP VÀO DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA ĐẾN NGÀY 15/12/2022 (Theo Công văn số ngày…./11/2022) TT Tổ số Chỉ tiêu Địa bàn Ghi chú 1 01 50 Phụ trách thôn 1 Hoàn thành trước 15/12/2022 2 02 150 Phụ trách thôn 2 3 03 120 Phụ trách thôn 3 4 04 60 Phụ trách thôn 4 (cũ) 5 05 120 Phụ trách thôn 5 (cũ)
Thực hiện công văn liên tịch số 1177 /LT PGDĐT-LĐLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động Cẩm Phả V/v chỉ đạo tổ chức Hội ng
14/10/2022

Thực hiện công văn liên tịch số 1177 /LT PGDĐT-LĐLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động Cẩm Phả V/v chỉ đạo tổ chức Hội nghị CB, VC, NLĐ; Hội nghị NLĐ tại các cơ sở trường học năm học 2022 – 2023; Ngày 14/10/2022, trường mầm non Cẩm Hải tổ chức thành công Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023. Về dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Đình Khánh – UVBCH Đảng bộ thành phố Cẩm Phả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cẩm Hải Đ/c Phạm Thị Phượng – Trưởng Ban đại diện CMHS nhà trường Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy cao độ tinh thần dân chủ, thảo luận nhiệt tình, sáng tạo và đầy trí tuệ để bổ sung hoàn chỉnh bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.
🌼🌼🍀🌺Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề 🌻🌻🌻" THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỤC VỤ CHO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI SAU ĐẠI DỊCH COVID 19 ".
07/10/2022

🌼🌼🍀🌺Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề 🌻🌻🌻" THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ PHỤC VỤ CHO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI SAU ĐẠI DỊCH COVID 19 ". Cô và bé trường mầm non Cẩm Hải có một ngày hội đọc sách thật vui và ý nghĩa ❤️❤️❤️
“Em thánh thiện như thiên thần vậy Áo trắng như mây gió phiêu bồng Này em tôi mượn đôi tà áo Để làm thơ chẳng biết được Ko?" 🍀🍀🍀 Chúc mừng cô giá
17/09/2022

“Em thánh thiện như thiên thần vậy Áo trắng như mây gió phiêu bồng Này em tôi mượn đôi tà áo Để làm thơ chẳng biết được Ko?" 🍀🍀🍀 Chúc mừng cô giáo #ĐoànThịQuỳnhNga đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình 👏👏👏👏
Ngày đầu tiên xa vòng tay cha mẹ đi nhà trẻ chắc chắn bé sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Và không chỉ có mình bé đâu, hẳn rằng các bậc làm cha làm mẹ cũng rất hồi
05/09/2022

Ngày đầu tiên xa vòng tay cha mẹ đi nhà trẻ chắc chắn bé sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Và không chỉ có mình bé đâu, hẳn rằng các bậc làm cha làm mẹ cũng rất hồi hộp lo lắng cho một khởi đầu mới của bé nhà trẻ đến lớp. Nhưng các bậc cha mẹ hãy yên tâm các con rất vui khi được trở lại trường nhé. Trong bài viết này, cùng nhìn ngắm những khoảnh khắc ngày đầu đến lớp của các bé Trường Mn Cẩm Hải.
💐Ngày hội đến trường của bé - năm học 2022 - 2023 của Trường mầm non Cẩm Hải đã thành công tốt đẹp. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu! Xin trân t
05/09/2022

💐Ngày hội đến trường của bé - năm học 2022 - 2023 của Trường mầm non Cẩm Hải đã thành công tốt đẹp. Một năm học mới đã chính thức bắt đầu! Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các quý bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh đã có mặt trong ngày hội hôm nay. Kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các cô giáo mạnh khoẻ, công tác tốt! Chúc các cháu học sinh chăm ngoan và học giỏi! Chúc năm học mới 2022-2023 đạt chất lượng và hiệu quả! 👏
Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức thành công Hội nghị Nhà giáo - CBQL- Người lao động năm học 2021-2022
21/10/2021

Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức thành công Hội nghị Nhà giáo - CBQL- Người lao động năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON CẨM HẢI GIAI ÐOẠN 2020–2025 TẦM NHÌN ÐẾN NĂM 2030
05/09/2021

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON CẨM HẢI GIAI ÐOẠN 2020–2025 TẦM NHÌN ÐẾN NĂM 2030
Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức khai giảng năm học 2021-2022
05/09/2021

Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức khai giảng năm học 2021-2022
Các công văn chỉ đạo phòng chống COVID
04/08/2020

Các công văn chỉ đạo phòng chống COVID
Công văn số 2011 tăng cường biện pháp phòng chống covid
04/08/2020

Công văn số 2011 tăng cường biện pháp phòng chống covid
Công văn số 503 các biện pháo phòng chống covid
04/08/2020

Công văn số 503 các biện pháo phòng chống covid
BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C BAN THỊ DUYÊN-TTCM1
07/07/2020

BÁO CÁO BDTX CỦA Đ/C BAN THỊ DUYÊN-TTCM1
BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C NGUYỄN THỊ TRÚC-TTCM2
07/07/2020

BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C NGUYỄN THỊ TRÚC-TTCM2
BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C BÙI THỊ HUYỄN -TỔ PHÓ CM 2
07/07/2020

BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C BÙI THỊ HUYỄN -TỔ PHÓ CM 2
BÀI DỰ THI “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”
06/07/2020

BÀI DỰ THI “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”
Các lớp
17/06/2020

Lớp nhà trẻ 25 - 36 tháng Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi Lớp 4-5 tuổi A1 Lớp 4-5 tuổi A2 Lớp 5-6 tuổi
Phân công công tác năm học 2019-2020
17/06/2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Cẩm Hải Năm học 2019 – 2020 (Theo Quyết định số 134/QĐ-MNCH ngày 30/8/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Cẩm Hải) I. Quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Phòng GD&ĐT Cẩm Phả, Uỷ ban Nhân dân xã Cẩm Hải về thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo điều 16 Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo quyết định số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hiệu trưởng phân công cho Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc trong từng lĩnh vực theo quyết định này. - Phó hiệu trưởng: Được thay mặt Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về các quyết định của mình thuộc lĩnh vực được phân công. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do các đoàn thể phụ trách cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết. - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động phục tùng sự phân công của BGH và tổ chuyên môn, có quyền đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. II. Phân công nhiệm vụ cụ thể 1. Đ/c Trương Thị Mai Anh - Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ - Chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung. - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo điều 16 của Điều lệ trường Mầm non. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về những nhiệm vụ được qui định cụ thể sau: 1.1. Xây dựng quy hoạch phát triển của nhà trường; lập các kế hoạch và tổ chức thực hiên kế hoạch giáo dục năm học; làm các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền. 1. 2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định. 1.3. Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia việc tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên và nhân viên theo qui định. 1.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường. 1.5. Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. 1. 6. Tham gia hoạt động giáo dục 2 giờ/tuần (Dự giờ, kiểm tra các hoạt động giáo dục trong trường). 1.7. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý; hưởng các chính sách theo qui định của pháp luật. 1.8. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường với cộng đồng. 1.9. Sinh hoạt với tổ văn phòng, trực tiếp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng trẻ; công tác thi đua, công tác Bồi dưỡng thường xuyên. 1.10. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai và tổ chức cho cán bộ - giáo viên - nhân viên trong trường thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như của các cấp lãnh đạo đề ra. 1.11. Chỉ đạo và cùng ban thanh tra nhân dân đi kiểm tra thường xuyên các hoạt động của nhà trường và công tác an toàn, an ninh tự quản, môi trường. Tổ chức và vận động giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các đợt thi đua do Phòng Giáo dục, xã Cẩm Hải và trường phát động. Xây dựng các kế hoạch về vệ sinh môi trường, công tác an toàn về người và tài sản, công tác phòng - chống mưa bão, phòng chống cháy, nổ, công tác an ninh tự quản trong nhà trường và triển khai cho toàn trường thực hiện. 1.12. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, được hưởng chế độ phụ cấp và các ưu đãi theo qui định. 1.13. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục và công tác Kiểm định chất lượng cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả và tình hình thực tế của nhà trường. 1.14. Làm chủ tịch Hội đồng khen thưởng nhà trường. 2. Đ/c Bùi Thị Hà Vân – Phó Hiệu trưởng – phụ trách chuyên môn Hoàn thành các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau: 2.1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, giám sát giáo viên, nhân viên trong toàn trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường. 2.2. Trực tiếp sinh hoạt cùng tổ chuyên môn, quản lý trực tiếp về thời gian làm việc của giáo viên, nhân viên nấu ăn theo qui định. 2.3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ theo qui định; Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên môn cụ thể hàng tuần, từng tháng, năm học theo nhiệm vụ năm học trường đã xây dựng; Xây dựng kế hoạch điều tra độ tuổi, kế hoạch tuyển sinh, xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề, thao giảng, hội thi, kế hoạch chỉ đạo lớp điểm, kế hoạch dự giờ. Có lịch qui định về ngày duyệt sổ soạn bài, chịu trách nhiệm duyệt các loại sổ sách của giáo viên, hướng dẫn tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch chyên môn theo lứa tuổi, kế hoạch cho giáo viên; Duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn; Có đủ các loại sổ sách theo qui định; Chỉ đạo giáo viên tập các chương trình văn nghệ các ngày lễ của cô và của cháu. 2.5. Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên triển khai toàn trường thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả và tình hình thực tế của địa phương, của trường. 2.6. Xây dựng kế hoạch và báo cáo mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ dùng của trẻ, đồ chơi phục vụ cho việc học tập của trẻ. 2.7. Xây dựng các qui định về công tác an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường để các bộ phận và giáo viên thực hiện. 2.8. Theo dõi, cập nhật tình hình thi đua của trường. Làm đăng ký thi đua do Phòng Giáo dục phát động. Theo dõi công tác sáng kiến kinh nghiệm của trường. 2.9. Phối hợp chỉ đạo Hội đồng đánh giá chất lượng nhà trường, kiểm duyệt các thông tin, minh chứng, tham gia công tác tập huấn về công tác kiểm định chất lượng, phổ cập giáo dục. 2.10. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp và các ưu đãi theo qui định. 2.11. Tham gia các hoạt động giáo dục 4 lần/tuần (Yêu cầu soạn giáo án và thực hiện các hoạt động Giáo dục vào các tiết học của những giáo viên tham gia Kiểm tra nội bộ trường học). 2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 3. Đ/c Lê Thanh Phương: Nhân viên y tế 3.1. Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 01 lần/ năm. 3.2. Thiết lập hồ sơ y tế học đường cụ thể, rõ ràng, khoa học theo quy định. 3.3. Quản lý phòng y tế tham mưu với hiệu trưởng trang bị tủ thuốc và các đồ dùng trang thiết bị cho phòng y tế theo đúng quy định trường Chuẩn Quốc gia. 3.4. Chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra với các lớp, cân đo cho trẻ, vào biểu đồ tăng trưởng theo 3 đợt trong năm và báo cáo cụ thể số liệu cân đo của trẻ cho hiệu trưởng. 3.5. Phối hợp với Trạm y tế xã Cẩm Hải khám sức khỏe cho trẻ 2 lần trong năm (vào tháng 9/2019 và tháng 4/2020). Thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học theo Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục – Bộ Y tế. 3.6. Chịu trách nhiệm trong việc sơ cứu cho giáo viên và trẻ khi không may xảy ra tai nạn tại trường. 3.7. Thường xuyên kiểm tra bếp ăn về công tác vệ sinh, chất lượng thực phẩm..vv.. 3.8. Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, chỉ đạo toàn thể nhân viên, giáo viên trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, vệ vinh lớp học, vệ sinh bếp ăn..v.v.. 3.9. Thực hiện nghiêm túc việc theo dõi công văn đi – đến. 3.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. (Trong thời gian đ/c Phương nghỉ thai sản, nhà trường phân công đ/c Phương Thị Chuyền tạm thời kiêm nhiệm công tác phụ trách công tác y tế) 4. Đ/c Nguyễn Thị Trúc: Chủ tịch công đoàn – Tổ trưởng CM 2 4.1. Xây dựng kế hoạch công đoàn và chỉ đạo các thành viên công đoàn thực hiện nghiêm túc. Triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của các cấp chỉ đạo. 4.2. Xây dựng kế hoạch công đoàn và chỉ đạo các thành viên công đoàn thực hiện nghiêm túc. Triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của các cấp chỉ đạo. 4.3. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm học theo nhiệm vụ trường giao cho và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch dưới sự điều hành của Ban giám hiệu. 4.4. Đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của đoàn viên công đoàn, vận động các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý tốt tài sản của lớp, của nhà trường, thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước các đồ dùng dụng cụ thực hiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 4.5.Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy lớp Mẫu giáo 3 – 4 tuổi A1. Thực hiện nghiêm túc chương trình tại lớp được phân công. 4.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 5. Đ/c Ban Thị Duyên: Tổ trưởng chuyên môn 1 5.1. Xây dựng kế hoạch công đoàn và chỉ đạo các thành viên công đoàn thực hiện nghiêm túc. Triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của các cấp chỉ đạo. 5.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm học theo nhiệm vụ trường giao cho và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch dưới sự điều hành của Ban giám hiệu. 5.3. Đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của tổ, vận động các tổ viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý tốt tài sản của lớp, của nhà trường, thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước các đồ dùng dụng cụ thực hiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 5.4. Có trách nhiệm theo dõi nắm bắt các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của giáo viên của tổ quản lý để đánh giá, nhận xét ưu điểm tồn tại, tham gia góp ý để các tổ viên học tập gương người tốt, việc tốt. Rút kinh nghiệm tồn tại và đánh giá giá xếp loại của tổ viên hàng tháng nộp về ban giám hiệu nhà trường. 5.5. Tổ chức thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn về người và tài sản, về vệ sinh môi trường của tổ mình phụ trách và tài sản chung của nhà trường. 5.6. Không được nhận cháu vào các lớp của tổ khi chưa có giấy tiếp nhận của nhà trường. 5.7. Không cho người lạ không phải là người của trường và của tổ vào trường khi chưa có sự đồng ý của nhà trường vào khu vực tổ quản lý. 5.8. Không được tiếp khách khi dạy cháu và ở nơi làm việc (đối với toàn thể giáo viên trong trường ) 5.9. Không được tiết lộ các thông tin, số liệu trong nhà trường cho người ngoài khi chưa được sự đồng ý của Ban giám hiệu. 5.10. Phải báo cáo kịp thời khi có phát sinh, vướng mắc của tổ để nhà trường nắm bắt và có biện pháp giải quyết. 5.11.Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy lớp Mẫu giáo 5 – 6 tuổi. 5.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 6. Đ/c Phạm Thị Phượng: Tổ phó chuyên môn 1 6.1. Dạy lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi A2. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục trẻ tại lớp học được phân công. 6.2. Kết hợp cùng tổ trưởng đôn đốc tổ viên thực hiện nghiêm túc chương trình dạy trẻ và các hoạt động trong một ngày ở trường đối với các lớp thuộc tổ mình quản lý. 6.3. Thay tổ trưởng chỉ đạo, điều hành kiểm tra các hoạt đọng của tổ mình khi tổ trưởng không có mặt tại tổ. 6.4. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của tổ khi nhận nhiệm vụ thay tổ trưởng. 6.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 7. Đ/c Bùi Thị Huyền: Tổ phó chuyên môn 2 7.1. Dạy lớp Nhà trẻ 25-36 tháng tuổi. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục trẻ tại lớp học được phân công. 7.2. Kết hợp cùng tổ trưởng đôn đốc tổ viên thực hiện nghiêm túc chương trình dạy trẻ và các hoạt động trong một ngày ở trường đối với các lớp thuộc tổ mình quản lý. 7.3. Thay tổ trưởng chỉ đạo, điều hành kiểm tra các hoạt động của tổ mình khi tổ trưởng không có mặt tại tổ. 7.4. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của tổ khi nhận nhiệm vụ thay tổ trưởng. 7.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 8. Nhiệm vụ của giáo viên - cấp dưỡng - bảo vệ trường 8.1. Tất cả các giáo viên - Cấp dưỡng, bảo vệ trường, nhân viên vệ sinh được phân công bố trí về việc làm tại tổ nào trong trường đều phải tuân theo sự chỉ đạo của tổ trưởng tổ đó dưới sự chỉ đạo chung của Hiệu trưởng nhà trường. 8.2. Phải hoàn thành xuất sắc công việc của nhà trường, của tổ giao. 8.3. Thực hiện nghiêm túc 8 giờ làm việc tại trường, thực hiện dạy trẻ, nuôi trẻ chăm sóc trẻ theo đúng thời gian biểu đã quy định theo chương trình giáo dục Mầm non. 8.4. Thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế, kỷ luật lao động theo các Qui định, qui chế của nhà trường đề ra và Điều lệ trường Mầm non. Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động STT Họ và tên Nhiệm vụ Ghi chú 1 Trương Thị Mai Anh Hiệu trưởng - Quản lý chung Tổ chuyên môn 1 2 Bùi Thị Hà Vân Hiệu phó - Phụ trách CM Tổ chuyên môn 2 3 Ban Thị Duyên - BT ĐTN –TTCM - GV Lớp 5-6 tuổi Tổ chuyên môn 1 4 Nguyễn Thị Trúc - CTCĐ - TTCM - GV Lớp 3- 4 tuổi Tổ chuyên môn 2 5 Lê Thanh Phương Nhân viên Y tế Tổ chuyên môn 1 6 Phạm Thị Hòa Giáo viên lớp NT 25-36 tháng Tổ chuyên môn 2 7 Hà Thị Viên Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi A1 Tổ chuyên môn 1 8 Lê Thị Thanh Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi A1 Tổ chuyên môn 1 9 Bùi Thị Phương Giáo viên lớp 5 - 6 tuổi Tổ chuyên môn 1 10 Đinh Thị Thủy Giáo viên lớp 3-4 tuổi. Tổ chuyên môn 2 11 Phạm Thị Phượng Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi Tổ chuyên môn 1 12 Bùi Thị Huyền Giáo viên lớp NT 25-36 tháng Tổ chuyên môn 2 13 Đoàn Thị Quỳnh Nga Giáo viên lớp NT 25-36 tháng Tổ chuyên môn 2 14 Vi Thị Vòng Giáo viên lớp 4-5 tuổi A2 Tổ chuyên môn 1 15 Phương Thị Chuyền Giáo viên lớp 5 - 6 tuổi Tổ chuyên môn 1 16 Tô Thị Sáu Nhân viên nấu ăn Tổ chuyên môn 2 17 Nguyễn Thị Văn Nhân viên nấu ăn Tổ chuyên môn 2 18 Nguyễn Văn Tiện Nhân viên bảo vệ - Vệ sinh Tổ văn phong 1 19 Lê Thị Hồng Nhân viên bảo vệ Tổ văn phong 1 III. Tổ chức thực hiện Các bộ phận liên quan và các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại điều 2 thực hiện nhiêm túc sự phân công của nhà trường. Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (Để báo cáo); - Như Điều 2 (Để thực hiện); - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG Đã ký Trương Thị Mai Anh
Bộ máy chi bộ trường
17/06/2020

Chi bộ gồm: Đảng viên chính thức 8 đồng chí; dự bị: 01 Bí thư Chi Bộ d/c Phạm Ngân Hà Phó bí thư đ/c Bùi Thị Hà Vân
Tổ chuyên môn năm học 2019-2020
17/06/2020

Tổ chuyên môn 1: lớp 4-5 tuổi A1; Lớp 4-5 tuổi A2; lớp 5-6 tuổi; đ/c Phạm Ngân Hà; d/c Lê Thanh Phương ; tổ trường CM Ban Thị Duyên, Tổ phó Phạm Thị Phượng Tổ chuyên môn 2: Lớp 3-4 tuổi ; lớp 24- 36 tháng; nhân viên nhà bếp; đ/c Bùi Thị Hà Vân; Tổ trường Nguyễn Thị Trúc; tổ phó Bùi Thị Huyền
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà