TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm hải
- Địa chỉ: Xã Cẩm hải
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamhai
Họ và tên: Ban Thị Duyên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01639910242
Email:
Họ và tên: Hà Thị Viên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSP Mầm Non
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01685802635
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987960548
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01676081489
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: TCSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSPMN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0962951855
Email:
Họ và tên: Tô Thị Sáu
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thanh Phương
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp y sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Quỳnh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Ngân Hà
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phương Thị Chuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Mùi
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Mầm non Cẳm hải
Mầm non Cẳm hải
Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức thành công Hội nghị Nhà giáo - CBQL- Người lao động năm học 2021-2022
21/10/2021

Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức thành công Hội nghị Nhà giáo - CBQL- Người lao động năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON CẨM HẢI GIAI ÐOẠN 2020–2025 TẦM NHÌN ÐẾN NĂM 2030
05/09/2021

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON CẨM HẢI GIAI ÐOẠN 2020–2025 TẦM NHÌN ÐẾN NĂM 2030
Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức khai giảng năm học 2021-2022
05/09/2021

Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức khai giảng năm học 2021-2022
Các công văn chỉ đạo phòng chống COVID
04/08/2020

Các công văn chỉ đạo phòng chống COVID
Công văn số 2011 tăng cường biện pháp phòng chống covid
04/08/2020

Công văn số 2011 tăng cường biện pháp phòng chống covid
Công văn số 503 các biện pháo phòng chống covid
04/08/2020

Công văn số 503 các biện pháo phòng chống covid
BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C BAN THỊ DUYÊN-TTCM1
07/07/2020

BÁO CÁO BDTX CỦA Đ/C BAN THỊ DUYÊN-TTCM1
BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C NGUYỄN THỊ TRÚC-TTCM2
07/07/2020

BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C NGUYỄN THỊ TRÚC-TTCM2
BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C BÙI THỊ HUYỄN -TỔ PHÓ CM 2
07/07/2020

BÁO CÁO SKKN CỦA Đ/C BÙI THỊ HUYỄN -TỔ PHÓ CM 2
BÀI DỰ THI “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”
06/07/2020

BÀI DỰ THI “Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”
Các lớp
17/06/2020

Lớp nhà trẻ 25 - 36 tháng Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi Lớp 4-5 tuổi A1 Lớp 4-5 tuổi A2 Lớp 5-6 tuổi
Phân công công tác năm học 2019-2020
17/06/2020

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Cẩm Hải Năm học 2019 – 2020 (Theo Quyết định số 134/QĐ-MNCH ngày 30/8/2019 của Hiệu trưởng trường Mầm non Cẩm Hải) I. Quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Phòng GD&ĐT Cẩm Phả, Uỷ ban Nhân dân xã Cẩm Hải về thực hiện nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo điều 16 Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo quyết định số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Hiệu trưởng phân công cho Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các công việc trong từng lĩnh vực theo quyết định này. - Phó hiệu trưởng: Được thay mặt Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về các quyết định của mình thuộc lĩnh vực được phân công. Khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có nội dung liên quan đến lĩnh vực do các đoàn thể phụ trách cần chủ động phối hợp bàn bạc giải quyết. - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động phục tùng sự phân công của BGH và tổ chuyên môn, có quyền đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. II. Phân công nhiệm vụ cụ thể 1. Đ/c Trương Thị Mai Anh - Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ - Chịu trách nhiệm chỉ đạo và điều hành chung. - Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo điều 16 của Điều lệ trường Mầm non. Chịu trách nhiệm trước cấp trên về những nhiệm vụ được qui định cụ thể sau: 1.1. Xây dựng quy hoạch phát triển của nhà trường; lập các kế hoạch và tổ chức thực hiên kế hoạch giáo dục năm học; làm các báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền. 1. 2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định. 1.3. Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia việc tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên và nhân viên theo qui định. 1.4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường. 1.5. Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định. 1. 6. Tham gia hoạt động giáo dục 2 giờ/tuần (Dự giờ, kiểm tra các hoạt động giáo dục trong trường). 1.7. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý; hưởng các chính sách theo qui định của pháp luật. 1.8. Thực hiện xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường với cộng đồng. 1.9. Sinh hoạt với tổ văn phòng, trực tiếp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng trẻ; công tác thi đua, công tác Bồi dưỡng thường xuyên. 1.10. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai và tổ chức cho cán bộ - giáo viên - nhân viên trong trường thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước cũng như của các cấp lãnh đạo đề ra. 1.11. Chỉ đạo và cùng ban thanh tra nhân dân đi kiểm tra thường xuyên các hoạt động của nhà trường và công tác an toàn, an ninh tự quản, môi trường. Tổ chức và vận động giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các đợt thi đua do Phòng Giáo dục, xã Cẩm Hải và trường phát động. Xây dựng các kế hoạch về vệ sinh môi trường, công tác an toàn về người và tài sản, công tác phòng - chống mưa bão, phòng chống cháy, nổ, công tác an ninh tự quản trong nhà trường và triển khai cho toàn trường thực hiện. 1.12. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, được hưởng chế độ phụ cấp và các ưu đãi theo qui định. 1.13. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục và công tác Kiểm định chất lượng cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả và tình hình thực tế của nhà trường. 1.14. Làm chủ tịch Hội đồng khen thưởng nhà trường. 2. Đ/c Bùi Thị Hà Vân – Phó Hiệu trưởng – phụ trách chuyên môn Hoàn thành các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau: 2.1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, giám sát giáo viên, nhân viên trong toàn trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở trường. 2.2. Trực tiếp sinh hoạt cùng tổ chuyên môn, quản lý trực tiếp về thời gian làm việc của giáo viên, nhân viên nấu ăn theo qui định. 2.3. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ theo qui định; Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên môn cụ thể hàng tuần, từng tháng, năm học theo nhiệm vụ năm học trường đã xây dựng; Xây dựng kế hoạch điều tra độ tuổi, kế hoạch tuyển sinh, xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên đề, thao giảng, hội thi, kế hoạch chỉ đạo lớp điểm, kế hoạch dự giờ. Có lịch qui định về ngày duyệt sổ soạn bài, chịu trách nhiệm duyệt các loại sổ sách của giáo viên, hướng dẫn tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch chyên môn theo lứa tuổi, kế hoạch cho giáo viên; Duy trì nề nếp sinh hoạt tổ chuyên môn; Có đủ các loại sổ sách theo qui định; Chỉ đạo giáo viên tập các chương trình văn nghệ các ngày lễ của cô và của cháu. 2.5. Xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên triển khai toàn trường thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả và tình hình thực tế của địa phương, của trường. 2.6. Xây dựng kế hoạch và báo cáo mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ dùng của trẻ, đồ chơi phục vụ cho việc học tập của trẻ. 2.7. Xây dựng các qui định về công tác an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường để các bộ phận và giáo viên thực hiện. 2.8. Theo dõi, cập nhật tình hình thi đua của trường. Làm đăng ký thi đua do Phòng Giáo dục phát động. Theo dõi công tác sáng kiến kinh nghiệm của trường. 2.9. Phối hợp chỉ đạo Hội đồng đánh giá chất lượng nhà trường, kiểm duyệt các thông tin, minh chứng, tham gia công tác tập huấn về công tác kiểm định chất lượng, phổ cập giáo dục. 2.10. Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp và các ưu đãi theo qui định. 2.11. Tham gia các hoạt động giáo dục 4 lần/tuần (Yêu cầu soạn giáo án và thực hiện các hoạt động Giáo dục vào các tiết học của những giáo viên tham gia Kiểm tra nội bộ trường học). 2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 3. Đ/c Lê Thanh Phương: Nhân viên y tế 3.1. Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 01 lần/ năm. 3.2. Thiết lập hồ sơ y tế học đường cụ thể, rõ ràng, khoa học theo quy định. 3.3. Quản lý phòng y tế tham mưu với hiệu trưởng trang bị tủ thuốc và các đồ dùng trang thiết bị cho phòng y tế theo đúng quy định trường Chuẩn Quốc gia. 3.4. Chịu trách nhiệm đôn đốc kiểm tra với các lớp, cân đo cho trẻ, vào biểu đồ tăng trưởng theo 3 đợt trong năm và báo cáo cụ thể số liệu cân đo của trẻ cho hiệu trưởng. 3.5. Phối hợp với Trạm y tế xã Cẩm Hải khám sức khỏe cho trẻ 2 lần trong năm (vào tháng 9/2019 và tháng 4/2020). Thực hiện các nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học theo Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục – Bộ Y tế. 3.6. Chịu trách nhiệm trong việc sơ cứu cho giáo viên và trẻ khi không may xảy ra tai nạn tại trường. 3.7. Thường xuyên kiểm tra bếp ăn về công tác vệ sinh, chất lượng thực phẩm..vv.. 3.8. Chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, chỉ đạo toàn thể nhân viên, giáo viên trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, vệ vinh lớp học, vệ sinh bếp ăn..v.v.. 3.9. Thực hiện nghiêm túc việc theo dõi công văn đi – đến. 3.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. (Trong thời gian đ/c Phương nghỉ thai sản, nhà trường phân công đ/c Phương Thị Chuyền tạm thời kiêm nhiệm công tác phụ trách công tác y tế) 4. Đ/c Nguyễn Thị Trúc: Chủ tịch công đoàn – Tổ trưởng CM 2 4.1. Xây dựng kế hoạch công đoàn và chỉ đạo các thành viên công đoàn thực hiện nghiêm túc. Triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của các cấp chỉ đạo. 4.2. Xây dựng kế hoạch công đoàn và chỉ đạo các thành viên công đoàn thực hiện nghiêm túc. Triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của các cấp chỉ đạo. 4.3. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm học theo nhiệm vụ trường giao cho và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch dưới sự điều hành của Ban giám hiệu. 4.4. Đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của đoàn viên công đoàn, vận động các đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý tốt tài sản của lớp, của nhà trường, thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước các đồ dùng dụng cụ thực hiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 4.5.Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy lớp Mẫu giáo 3 – 4 tuổi A1. Thực hiện nghiêm túc chương trình tại lớp được phân công. 4.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 5. Đ/c Ban Thị Duyên: Tổ trưởng chuyên môn 1 5.1. Xây dựng kế hoạch công đoàn và chỉ đạo các thành viên công đoàn thực hiện nghiêm túc. Triển khai và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của các cấp chỉ đạo. 5.2. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm học theo nhiệm vụ trường giao cho và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch dưới sự điều hành của Ban giám hiệu. 5.3. Đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của tổ, vận động các tổ viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý tốt tài sản của lớp, của nhà trường, thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước các đồ dùng dụng cụ thực hiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. 5.4. Có trách nhiệm theo dõi nắm bắt các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của giáo viên của tổ quản lý để đánh giá, nhận xét ưu điểm tồn tại, tham gia góp ý để các tổ viên học tập gương người tốt, việc tốt. Rút kinh nghiệm tồn tại và đánh giá giá xếp loại của tổ viên hàng tháng nộp về ban giám hiệu nhà trường. 5.5. Tổ chức thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn về người và tài sản, về vệ sinh môi trường của tổ mình phụ trách và tài sản chung của nhà trường. 5.6. Không được nhận cháu vào các lớp của tổ khi chưa có giấy tiếp nhận của nhà trường. 5.7. Không cho người lạ không phải là người của trường và của tổ vào trường khi chưa có sự đồng ý của nhà trường vào khu vực tổ quản lý. 5.8. Không được tiếp khách khi dạy cháu và ở nơi làm việc (đối với toàn thể giáo viên trong trường ) 5.9. Không được tiết lộ các thông tin, số liệu trong nhà trường cho người ngoài khi chưa được sự đồng ý của Ban giám hiệu. 5.10. Phải báo cáo kịp thời khi có phát sinh, vướng mắc của tổ để nhà trường nắm bắt và có biện pháp giải quyết. 5.11.Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy lớp Mẫu giáo 5 – 6 tuổi. 5.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 6. Đ/c Phạm Thị Phượng: Tổ phó chuyên môn 1 6.1. Dạy lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi A2. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục trẻ tại lớp học được phân công. 6.2. Kết hợp cùng tổ trưởng đôn đốc tổ viên thực hiện nghiêm túc chương trình dạy trẻ và các hoạt động trong một ngày ở trường đối với các lớp thuộc tổ mình quản lý. 6.3. Thay tổ trưởng chỉ đạo, điều hành kiểm tra các hoạt đọng của tổ mình khi tổ trưởng không có mặt tại tổ. 6.4. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của tổ khi nhận nhiệm vụ thay tổ trưởng. 6.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 7. Đ/c Bùi Thị Huyền: Tổ phó chuyên môn 2 7.1. Dạy lớp Nhà trẻ 25-36 tháng tuổi. Thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục trẻ tại lớp học được phân công. 7.2. Kết hợp cùng tổ trưởng đôn đốc tổ viên thực hiện nghiêm túc chương trình dạy trẻ và các hoạt động trong một ngày ở trường đối với các lớp thuộc tổ mình quản lý. 7.3. Thay tổ trưởng chỉ đạo, điều hành kiểm tra các hoạt động của tổ mình khi tổ trưởng không có mặt tại tổ. 7.4. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của tổ khi nhận nhiệm vụ thay tổ trưởng. 7.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được hiệu trưởng phân công. 8. Nhiệm vụ của giáo viên - cấp dưỡng - bảo vệ trường 8.1. Tất cả các giáo viên - Cấp dưỡng, bảo vệ trường, nhân viên vệ sinh được phân công bố trí về việc làm tại tổ nào trong trường đều phải tuân theo sự chỉ đạo của tổ trưởng tổ đó dưới sự chỉ đạo chung của Hiệu trưởng nhà trường. 8.2. Phải hoàn thành xuất sắc công việc của nhà trường, của tổ giao. 8.3. Thực hiện nghiêm túc 8 giờ làm việc tại trường, thực hiện dạy trẻ, nuôi trẻ chăm sóc trẻ theo đúng thời gian biểu đã quy định theo chương trình giáo dục Mầm non. 8.4. Thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế, kỷ luật lao động theo các Qui định, qui chế của nhà trường đề ra và Điều lệ trường Mầm non. Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động STT Họ và tên Nhiệm vụ Ghi chú 1 Trương Thị Mai Anh Hiệu trưởng - Quản lý chung Tổ chuyên môn 1 2 Bùi Thị Hà Vân Hiệu phó - Phụ trách CM Tổ chuyên môn 2 3 Ban Thị Duyên - BT ĐTN –TTCM - GV Lớp 5-6 tuổi Tổ chuyên môn 1 4 Nguyễn Thị Trúc - CTCĐ - TTCM - GV Lớp 3- 4 tuổi Tổ chuyên môn 2 5 Lê Thanh Phương Nhân viên Y tế Tổ chuyên môn 1 6 Phạm Thị Hòa Giáo viên lớp NT 25-36 tháng Tổ chuyên môn 2 7 Hà Thị Viên Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi A1 Tổ chuyên môn 1 8 Lê Thị Thanh Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi A1 Tổ chuyên môn 1 9 Bùi Thị Phương Giáo viên lớp 5 - 6 tuổi Tổ chuyên môn 1 10 Đinh Thị Thủy Giáo viên lớp 3-4 tuổi. Tổ chuyên môn 2 11 Phạm Thị Phượng Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi Tổ chuyên môn 1 12 Bùi Thị Huyền Giáo viên lớp NT 25-36 tháng Tổ chuyên môn 2 13 Đoàn Thị Quỳnh Nga Giáo viên lớp NT 25-36 tháng Tổ chuyên môn 2 14 Vi Thị Vòng Giáo viên lớp 4-5 tuổi A2 Tổ chuyên môn 1 15 Phương Thị Chuyền Giáo viên lớp 5 - 6 tuổi Tổ chuyên môn 1 16 Tô Thị Sáu Nhân viên nấu ăn Tổ chuyên môn 2 17 Nguyễn Thị Văn Nhân viên nấu ăn Tổ chuyên môn 2 18 Nguyễn Văn Tiện Nhân viên bảo vệ - Vệ sinh Tổ văn phong 1 19 Lê Thị Hồng Nhân viên bảo vệ Tổ văn phong 1 III. Tổ chức thực hiện Các bộ phận liên quan và các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên có tên tại điều 2 thực hiện nhiêm túc sự phân công của nhà trường. Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT (Để báo cáo); - Như Điều 2 (Để thực hiện); - Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG Đã ký Trương Thị Mai Anh
Bộ máy chi bộ trường
17/06/2020

Chi bộ gồm: Đảng viên chính thức 8 đồng chí; dự bị: 01 Bí thư Chi Bộ d/c Phạm Ngân Hà Phó bí thư đ/c Bùi Thị Hà Vân
Tổ chuyên môn năm học 2019-2020
17/06/2020

Tổ chuyên môn 1: lớp 4-5 tuổi A1; Lớp 4-5 tuổi A2; lớp 5-6 tuổi; đ/c Phạm Ngân Hà; d/c Lê Thanh Phương ; tổ trường CM Ban Thị Duyên, Tổ phó Phạm Thị Phượng Tổ chuyên môn 2: Lớp 3-4 tuổi ; lớp 24- 36 tháng; nhân viên nhà bếp; đ/c Bùi Thị Hà Vân; Tổ trường Nguyễn Thị Trúc; tổ phó Bùi Thị Huyền
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
17/06/2020

Biểu mẫu 01 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả (Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Cẩm Hải ) THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được 98% trẻ bình thường 98% trẻ bình thường II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Thực hiện theo Thông tư 17 và Thông tư 28 của BGDĐT Thực hiện theo Thông tư 17 và Thông tư 28 của BGDĐT III Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển Đạt 80% trở lên Đạt 85% trở lên IV Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non Trẻ tham gia các hoạt động lễ hội như khai giảng, vui Trung Thu, noel, tết thiếu nhi 1/6 Hoạt động trải nghiệm, Trẻ tham gia các hoạt động lễ hội như khai giảng, vui Trung Thu, noel, tết thiếu nhi 1/6 Hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống Cẩm Hải , ngày 02 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị Phạm Ngân Hà Biểu mẫu 02 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Cẩm Hải THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020 STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo 3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi I Tổng số trẻ em 93 18 17 28 30 1 Số trẻ em nhóm ghép 0 0 0 0 0 2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày 0 0 0 0 0 3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 93 18 17 28 30 4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập 1 0 0 1 1 II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 93 18 17 28 30 III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 93 18 17 28 30 IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 93 18 17 28 30 V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em 1 Số trẻ cân nặng bình thường 92 18 17 28 30 2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 01 0 1 0 0 3 Số trẻ có chiều cao bình thường 93 18 17 28 30 4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 0 0 0 0 0 5 Số trẻ thừa cân béo phì 0 0 0 0 0 VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục 18 17 28 30 1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 18 2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 17 28 30 Cẩm Hải , ngày 02 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị Phạm Ngân Hà Biểu mẫu 03 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả (Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Cẩm Hải) THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020 STT Nội dung Số lượng Bình quân I Tổng số phòng 5 Số m2/trẻ em II Loại phòng học 5 1 Phòng học kiên cố 5 7.0 2 Phòng học bán kiên cố 0 3 Phòng học tạm 0 4 Phòng học nhờ 0 III Số điểm trường 1 IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 2469,7 26.5 V Tổng diện tích sân chơi (m2) 480 5.1 VI Tổng diện tích một số loại phòng 1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 46/p 2.4 2 Diện tích phòng ngủ (m2) 44/p 2.3 3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 12/p 0.6 4 Diện tích hiên chơi (m2) 24 1.3 5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) 67 0.7 7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 67 0.7 VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) 5 Số bộ/nhóm (lớp) 1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 5 2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định 0 VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 8 IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) 13 X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác 0 Số lượng(m2) XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 1 Đạt chuẩn vệ sinh* 32 60 0.6 2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh* 0 0 0 0 0 (*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh) Có Không XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x XIV Kết nối internet x XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục x XVI Tường rào xây x Cẩm Hải , ngày 02 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị Phạm Ngân Hà Biểu mẫu 04 (Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả Tên cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Cẩm Hải THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020 STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Trung bình Kém Tổng số cb,gv,nv I Giáo viên 11 11 0 7 1 3 0 9 2 0 1 Nhà trẻ 2 2 0 2 2 Mẫu giáo 9 6 1 2 8 2 II Cán bộ QL 2 1 1 1 1 Hiệu trưởng 1 1 1 2 Phó hiệu trưởng 1 1 III Nhân viên 1 Nhân viên y tế 1 1 2 Nhân viên khác 4 4 Cẩm Hải , ngày 02 tháng 6 năm 2020 Thủ trưởng đơn vị Phạm Ngân Hà
Công đoàn trường
17/06/2020

Công đoàn trường gồm 15 người. Chủ tịch CĐ Nguyễn Thị Trúc
Đoàn thanh niên trường
17/06/2020

đoàn thanh niên gồm 9 đ/c Bí thư đoàn TN Ban Thị Duyên
Quyết định phân công nhiệm vụ
17/06/2020

PHÒNG GD&ĐT CẨM PHẢ TRƯỜNG MN CẨM HẢI Số: 134/QĐ-MNCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cẩm Hải, ngày 30 tháng 8 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Năm học: 2019 - 2020 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON CẨM HẢI Căn cứ Quyết định Ban hành Điều lệ Trường Mầm non, ban hành kèm theo Quyết định số 05/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào kế hoạch năm học và nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của trường Mầm non Cẩm Hải trong năm học 2019-2020; Xét năng lực của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Cẩm Hải. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường Mầm non năm học 2019 – 2020. (Có phân công nhiệm vụ kèm theo). Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch từng tuần, tháng, kỳ, năm và các giải pháp kèm theo để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều 3: Các tổ, và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VP. HIỆU TRƯỞNG Trương Thị Mai Anh
Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 kết hợp với phát triển vận động năm học 2019-2020
01/06/2020

Trường Mầm Non Cẩm Hải được THÀNH ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQ Thành phố tặng quà nhân ngày "Quốc tế thiếu nhi 1/6"
Hội nghị CB - VC - LĐ năm học 2019 - 2020
23/10/2019

Trường Mầm Non Cẩm Hải tổ chức Hội nghị CB - VC - LĐ năm học 2019 - 2020 thành công tốt đẹp
Công văn đến
Chưa có công văn đến!
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà