TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cửa Ông
- Địa chỉ: Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333734036
- Hòm thư: c2cuaong@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscuaong
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333734036
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Dịu
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ: 0333865154
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ: 0333865154
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Bích
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ: 0333865154
ĐTNR:
Di động:
Email: vithibich.cp.qn@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Kim Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - Sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333502835
Di động: 01657393565
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thái
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ: 0333865154
ĐTNR: 0333867657
Di động: 0982315026
Email:
Họ và tên: Trần Thị kim Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ: 0333865154
ĐTNR: 0333865612
Di động: 0936652847
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ: 0333865154
ĐTNR: 0333728869
Di động: 0975688958
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867409
Di động: 0906297618
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng Tươi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333710068
Di động: 0983030817
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ Thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975268677
Email:
Họ và tên: Lê Thị Na
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333729494
Di động: 0944052024
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333728764
Di động: 01699894720
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333731385
Di động: 0943026354
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867800
Di động: 0936006530
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.867.809
Di động: 01698964719
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tám
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.866.506
Di động: 0975854459
Email:
Họ và tên: Phạm Đình Thi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.731272
Di động: 01695683004
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thọ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.731000
Di động: 01693011281
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Ngữ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.867.771
Di động: 01699540030
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.867517
Di động: 0936058848
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cậy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.866343
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Nguyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - Lý
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.867601
Di động: 01655815300
Email:
Họ và tên: Mai Thị Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thúy Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cử nhân
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hóa - Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thanh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa - Địa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Đức Thọ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.734.036
ĐTNR: 0333.860.239
Di động: 0912081536
Email: nguyenducthocp@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867257
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Huyền Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Hoài Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333865154
ĐTNR: 0333211357
Di động: 0982201858
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Mai Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.730436
Di động: 0984853308
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Đào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.867143
Di động: 0902295216
Email:
Họ và tên: Tô Thị Dịu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867746
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thanh Tâm
Chức vụ: Tổ phó VP
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01688430543
Email: thanhtam.c2cuaong@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Huyền
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333867614
Di động: 0914551288
Email: huyen10.2@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Hồng Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 033725786
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy
Chức vụ: Tổng phụ trách Đội
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huyền Trang
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333866506
Di động: 0912970933
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Diễm Mỹ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.867964
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Thanh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333865882
Di động: 0912945878
Email:
Họ và tên: Từ Thu Hòa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhuần
Chức vụ: Tổ trưởng VP
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên thiết bị
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thìn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Minh Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 033865373
Di động: 01688433020
Email:
Họ và tên: Hà Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Nương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ KTCN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thanh Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: CĐSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Quyên
Chức vụ: Giáo vien
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Điệp Thị Hồng Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ĐHSP
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Khai giảng năm học 2009 - 2010

Học sinh trường THCS Cửa Ông thể dục giữa giờ
Kế hoạch chiến lược 20 -25, tầm nhìn 2030 trường THCS Cửa Ông
31/01/2023

Kế hoạch chiến lược 20 -25, tầm nhìn 2030 trường THCS Cửa Ông
Sơ kết học kì I năm học 2022 - 2023; Ngoại khóa vui tết cổ truyền
12/01/2023

Chiều nay, ngày 11/01/2023, trường THCS Cửa Ông long trọng tổ chức Sơ kết học kì I- Ngoại khoá vui tết cổ truyền và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường!!! Tại buổi sơ kết học kì I, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua báo cáo sơ kết, tuyên dương các tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong học kì I vừa qua! Cũng tại buổi ngoại khoá Vui tết cổ truyền, các em học sinh được tham gia các phần thi gói bánh chưng, thi viết câu đối ngày tết!!! Cùng với sự tham gia góp sức, đồng lòng của các bậc cha mẹ học sinh đến từ các lớp đã tái hiện lại một phần nào khung cảnh tết xưa, khơi dậy trong các em niềm tự hào về truyền thống của người Việt nhân dịp tết đến xuân về❤️❤️❤️! Tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách! Hưởng ứng chương trình “Tết sẻ chia, tết yêu thương” do Thành Đoàn thành phố Cẩm Phả phát động, nhà trường phối hợp với ban đại diện CMHS đã trao tặng 46 xuất quà tết cho 46 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường! Hi vọng với món quà nhỏ này sẽ giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập, đón tết thật yên vui, đầm ấm bên gia đình và những người thân yêu!!
Thông báo số: 763/TB-THCS ngày 23 tháng 12 năm 2022
23/12/2022

THống báo Tuyển hợp đồng lao động làm nhiệm vụ bảo vệ và lao công tại cơ quan trường THCS Cửa Ông năm 2023.
Thông báo số 746/TB-THCS ngày 20 ttháng 12 năm 2022
21/12/2022

Thông báo số 746/TB-THCS ngày 20 ttháng 12 năm 2022 Về việc công khai Hướng dẫn số 38/HD-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Khối thi đua thuộc thành phố Cẩm Phả.
Hoạt động: Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022)
20/12/2022

Nằm trong chuỗi kế hoạch Chào mừng Kỉ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022). Sáng nay, ngày 19/12/2022, trường THCS Cửa Ông long trọng tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ chào mừng kỉ niệm 78 năm ngày thành lập QĐNDVN. Tại buổi sinh hoạt, các em được gặp và nghe những câu chuyện xúc động, ý nghĩa của các bác Cựu chiến binh phường Cửa Ông kể lại về những ngày tháng chiến đấu và lịch sử truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Hi vọng qua buổi sinh hoạt này sẽ giúp các em hiểu thêm những kiến thức về quân đội nhân dân Việt Nam từ đó thêm yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam!
Lịch kiểm tra cuối học kì I, năm học 2022 - 2023
19/12/2022

Lịch kiểm tra cuối học kì I, năm học 2022-2023
Hoạt động chào mừng kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022)
19/12/2022

Thực hiện kế hoạch số 696/KH-THCS ngày 21/11/2022 của trường THCS Cửa Ông về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỉ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022)! Sáng nay, ngày 18/12/2022, Trường THCS Cửa Ông tổ chức buổi ngoại khoá cho các em học sinh khối 8 tham gia trải nghiệm tại Đại đội Pháo phòng không C23! Tại đây các em đã tham quan nơi làm việc, phòng truyền thống, nơi ăn nghỉ của các chú bộ đội! Các em được trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ”! Được xem các chú bộ đội rèn luyện, tập thể dục, các bài võ... lại được các chú hướng dẫn cách gấp chăn, màn!!! Được nghe và phổ biến về những điều lệ quân đội nhân dân Việt Nam... các em còn được quan sát trận địa pháo, xem các chú diễn tập, rồi cùng các chú tăng gia sản xuất... gương mặt ai cũng rạng ngời, hứng khởi🥰🥰🥰!!! Hi vọng qua buổi trải nghiệm ngày hôm nay sẽ phần nào nuôi dưỡng cho các em tính kỉ luật, kỉ cương, tác phong của người bộ đội Cụ Hồ, từ đó giúp các em có thêm hành trang, kiến thức để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước❤️☘️ Dưới đây là một số hình ảnh buổi trải nghiệm
Công văn số 1299/PGDĐT Cẩm Phả ngày 30 tháng 11 năm 2022
18/12/2022

CV số 1299/PGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2022 về việc đề xuất danh mục công trình bố trí kinh phí thực hiền Đề án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục năm 2023
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa một số hạng mục công trình của 10 trường ...
18/12/2022

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa một số hạng mục công trình của 10 trường: TH&THCS Cộng Hòa, THCS Cửa Ông, THCS Lý Tự Trọng, THCS Ngô Quyền, THCS Trọng Điểm, THCS Thống Nhất, THCS Cẩm Thịnh, THCS Quang Hanh, tiểu học Cẩm Đông, tiểu học Hồ Tùng Mậu (Kèm theo tờ trình 1299/PGDĐT ngày 30/11/2022 của phòng GD&ĐT)
CV số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2022
14/12/2022

Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
CV số 1333/PGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2022
14/12/2022

Thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-GDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2022 - 2023
Thông báo các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ I, năm học 2022-2023
06/12/2022

Thông báo Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ I, năm học 2022-2023
QĐ số 5636/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2022
02/12/2022

Quyết định về việc phê duyệt mức thu, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các trường Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS công lập, trên địa bàn thành phố năm học 2022-2023.
Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023
02/12/2022

Kế hoạch giáo dục năm học 2022-2023
Triển khai tháng hành động vì bình đằng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022!
02/12/2022

Thực hiện kế hoạch số 3052/SGDĐT-TCCBQLCL ngày 25/10/2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022! 💐💐💐 sáng nay, ngày 28/11/2022, trường THCS Cửa Ông long trọng tổ chức buổi Diễn đàn về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022! Buổi diễn đàn là dịp để các em học sinh được nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình về vấn đề giới tính, về những quyền bình đẳng giới và cách để phòng chống bạo lực trên cơ sở giới! ❤️☘️ Tại buổi diễn đàn, các em được tìm hiểu về luật bình đẳng giới, quyền trẻ em thông qua các tiểu phẩm của các bạn học sinh khối 8! Được lắng nghe các thông điệp đến từ các bạn học sinh khối 9!💐💐💐 Mong rằng qua buổi diễn đàn ngày hôm nay, các em sẽ có thêm những hành trang kiến thức bổ ích để tiến tới cùng nhau xây dựng một xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh❤️❤️❤️ Dưới đây là một số hình ảnh buổi diễn đàn
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường, năm học 2021-2022
30/11/2022

Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường, năm học 2021-2022
CV Số: 1197/PGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2022 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh
05/11/2022

Số: 1197/PGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2022 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của HĐND tỉnh
Hướng dẫn số 3155/HD-SGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2022
05/11/2022

HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31/8/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 - 2023.
Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2022
05/11/2022

NGHỊ QUYẾT Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm học 2022 - 2023
Hoạt động trải nghiệm Khối 6, 7 năm học 2022- 2023
05/11/2022

🌈 THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ DANH THẮNG VŨNG ĐỤC - KỲ QUAN THIÊN NHIÊN TUYỆT VỜI CỦA TẠO HÓA 🏔🗻 🚘 Ngày hôm nay (05/11/2022), chúng ta sẽ cùng theo chân các bạn học sinh khối 6,7 trường THCS Cửa Ông đi thắp hương tri ân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tham quan, trải nghiệm tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục -  thuộc phường Cẩm Đông - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Đây là một khu du lịch độc đáo mang đậm ý nghĩa về lịch sử - tâm linh được liên kết bởi 5 hang: Thiên Đăng, Long Vân, Ngỡ Ngàng, Kim Quy và Hang Dơi - Động Cung Đình 👏 ☘Tới đây, các bạn được nghe giới thiệu về lịch sử Vũng Đục - Nơi các anh hùng công nhân mỏ đấu tranh đòi quyền sống và đã anh dũng hi sinh. Không chỉ vậy bạn nào cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tạo hóa, với sự biến hóa kỳ diệu của thiên nhiên làm khung cảnh nơi này trở nên thật đẹp và huyền bí. 👉 Thông qua buổi trải nghiệm nhà trường mong muốn các con sẽ có thêm nhiều kiến thức, sự hiểu biết về những danh lam thắng cảnh đẹp của quê hương mình. Qua đó biết lưu giữ, bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, càng thêm yêu quê hương đất nước.❤️ -------------------------- Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trải nghiệm❤️☘️❤️
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà