TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Trung
- Địa chỉ: Số 37 Đường Bái Tử Long, Phường Cẩm Trung, Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.3863852
- Hòm thư: c1camtrung.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamtrung
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333711367
Di động: 0984836285
Email: nguyenhuong270371@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Minh Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333939962
Di động: 0977942389
Email: minhhuong81076@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hồng Minh
Chức vụ: Hiệu phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333863691
Di động: 0936365688
Email: leminh131270@yahoo.com.vn
Họ và tên: Vũ Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP Tiểu học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3717746
Di động: 0906080466
Email: vuly.ct@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Mến
Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.3863852
ĐTNR: 3721630
Di động: 0934416216
Email: trinhmen.ct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3716191
Di động: 0988900534
Email: trangly2310@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3863.852
ĐTNR: 033.3718.490
Di động: 0902248999
Email: nguyenngacs1@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0963031980
Email: huyen031980@yahoo.com
Họ và tên: Hoàng Bích Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01696968828
Email: hoangthuycamtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đức Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333726879
Di động: 01688194488
Email: nguyenductuyen.c1camtrung@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học SP Tiểu học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3711987
Di động: 0989126999
Email: thuhuyen1a6@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333718374
Di động: 0978933688
Email: kimanhcamtrung@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333714870
Di động: 0979275585
Email: bich_huong_th_camtrung@yahoo.com.vn
Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0976097669
Email: buithihien84@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333.863.487
Di động: 01688688866
Email: thanhthuy6787@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0943011979
Email: donhan22061979@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0979830486
Email: tranngoc30486@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0938930888
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhật Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 2.10
Di động: 0936401988
Email: buithuhuyenc1camtrung@gmail.com
Họ và tên: Châu Ngọc Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR:
Di động: 01666838268
Email: cnquyen232@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01263066999
Email: uyen239@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Tú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01233300189
Email: phantu8889@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01228300245
Email: hpngan72@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01699592058
Email: huongthach.thch1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đỗ Hoa Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0984131988
Email: Dohoahuyen@yahoo.con.vn
Họ và tên: Trần Phương Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 6551562
Di động: 0973366133
Email: tranphuongthuy2011@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01278269019
Email: nguyentuyet.ptcscamhai@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3714930
Di động: 0987672291
Email: tranthihang1958@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3861726
Di động: 0984578328
Email: dhdangthihue@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Bích Huê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0332.211.740
Di động: 0985393012
Email: bichhuect@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333962686
Di động: 0912563086
Email: huyencp75@yahoo.com.vn
Họ và tên: Vũ Thị Kim Hoa
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01666342669
Email: vuhoacamtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01664562533
Email: nguyentrangct11@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3719064
Di động: 0916056658
Email: minhthanh.ctrung@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Nhung
Chức vụ: Giáo viên-Tổ trưởng chuyên môn tổ 4,5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333727893
Di động: 01648384220
Email: vunhungct@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Vân Hằng
Chức vụ: Tổ phó tổ 2,3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3713667
Di động: 0923121768
Email: vanhangcp@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hồng Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 3860734
Di động: 0946256596
Email: hongvancp.trn@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hoài Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động:
Email: hoaiphuongct1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP Tiểu học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333712582
Di động: 0936485232
Email: thuhuongctrung79@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0904295569
Email: Thanhhoa1989@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP Tiểu học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3713016
Di động: 01683351383
Email: tranthingan111@yahoo.com.vn
Họ và tên: Ninh Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333711334
Di động: 0936244688
Email: ninhthutrangct@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01658100658
Email: thanhpuppe16@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Bá Quý
Chức vụ: Giáo viên Mỹ Thuật
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0976606735
Email: nguyenbaquyct@gmail.com
Họ và tên: Văn Thị Minh
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333718884
Di động: 0902178884
Email: vanthiminh.c1camtrung@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung học SP Mỹ thuật
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0906255139
Email: ngothithuy78@yahoo.com
Họ và tên: Trần Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên Mỹ Thuật
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0989750059
Email: phuongloan15091985@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị liên
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0906469668
Email: lienytecamtrung@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thúy An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0985053372
Email: matden1705@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên_TBị,DT
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3864480
Di động: 01678435807
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0979388308
Email: kim_nhung1982@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Tổ phó tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0983312481
Email: tranthanhngacamtrung@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3728222
Di động: 0936567005
Email: nga.anhvan@gmail.com
Họ và tên: Phạm Phương Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3933318
Di động: 0986446236
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0935268289
Email: vannguyen29.vn@gmail
Họ và tên: Vũ Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR:
Di động: 01697456252
Email: thuhuongenglish117@gmail.com
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html