TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Trung
- Địa chỉ: Số 37 Đường Bái Tử Long, Phường Cẩm Trung, Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.3863852
- Hòm thư: c1camtrung.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamtrung
Họ và tên: Nguyễn Thị Tám
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0979289117
Email: nguyenthitam.c1cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Đào Thị Thu Thủy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR:
Di động: 0912313080
Email: daothuythct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01278269019
Email: nguyentuyet.ptcscamhai@gmail.com
Họ và tên: Phạm Mai Chi
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0836380886
Email: phammaichi.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3711987
Di động: 0989126999
Email: thuhuyen1a6@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333712582
Di động: 0936485232
Email: thuhuongctrung79@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Thủy
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0973366133
Email: tranphuongthuy2011@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đỗ Hoa Huyền
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 4 -5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0984131988
Email: Dohoahuyen@yahoo.con.vn
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0773041986
Email: tranngoc30486@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Tâm
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916793896
Email: doantam1711@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3863.852
ĐTNR: 033.3718.490
Di động: 0902248999
Email: nguyenngacs1@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333714870
Di động: 0979275585
Email: bichhuong@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0365809988
Email: buithihien84@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333.863.487
Di động: 01688688866
Email: thanhthuy6787@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0943011979
Email: donhan22061979@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0963031980
Email: huyen031980@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0392024732
Email: nguyenhienmtthct@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904620288
Email: thanhhuyen202.tth@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 2.10
Di động: 0936401988
Email: buithuhuyenc1camtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0847890888
Email: uyen239@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0778300245
Email: hpngan72@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3716191
Di động: 0988900534
Email: trangly2310@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969892627
Email: phuonganh8795@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3861726
Di động: 0984578328
Email: dhdangthihue@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333962686
Di động: 0971411665
Email: phamthanhhuyen0308@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988774476
Email: nguyenmphuong1997@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.3863852
ĐTNR: 3721630
Di động: 0934416216
Email: trinhmen.ct@gmail.com
Họ và tên: Ninh Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333711334
Di động: 0936244688
Email: ninhthutrangct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0906469668
Email: lienytecamtrung@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thúy An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0985053372
Email: matden1705@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Tổ phó tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0983312481
Email: tranthanhngacamtrung@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3728222
Di động: 0936567005
Email: nga.anhvan@gmail.com
Họ và tên: Trần Thuỳ Linh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379467828
Email: thuylinhgvth95@gmail.com
Họ và tên: Mai Thuỳ Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396098892
Email: maitrang.dhspth104@gmail.com
Họ và tên: Kiều Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397078459
Email: kieuthnhung@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0346737626
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP Tiểu học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3717746
Di động: 0906080466
Email: vuly.ct@gmail.com
Họ và tên: Lưu Thị Hương Dịu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936485426
Email: luudiucamtrung@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936519198
Email: thanhtranqh@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978628482
Email: tranphuongngan.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989826440
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968605218
Email: nguyenngan191297.cp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936843070
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916651088
Email: hatran1480@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983896786
Email: lehuonggiang2301@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thuỳ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0344390111
Email: thuylinhcp91@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972623183
Email: nguyenthihaibinh.c1tohieu@campha.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thị Bích Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918530166
Email: dinhbichhue75@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396968828
Email: hoangthuycamtrung@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906061008
Email: phanthimailv@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Vân Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0823311079
Email: vanhangcp@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348384220
Email: vunhungct@gmail.com
Họ và tên: Châu Ngọc Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366838268
Email: cnquyen232@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906255139
Email: n.t.thuy.mt.1978@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hồng Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946256596
Email: hongvancp.trn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01677375121
Email: nguyenthivan2684@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389759995
Email: nhunghn89qh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904295569
Email: thanhhoa1989ct@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902461610
Email: thanhpuppe16@gmail.com
Họ và tên: Đặng Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0329227193
Email: dangphuongthao6789@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà My
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969440393
Email: myho200116@gmail.com
Giới thiệu
   

   

          Nằm trên con đường Bái Tử Long là ngôi trường Tiểu học Cẩm Trung khang trang, sạch đẹp, thuộc địa bàn phường Cẩm Trung. Trường được thành lập từ năm 1956 với tên gọi là trường cấp I Tam Hợp (thầy Ngô Văn Chuyên Hiệu trưởng). Đến năm 1978 trường được đổi tên thành trường liên cấp 1,2 Cẩm Trung (cô Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng ). Năm học 1991-1992 trường được mang tên là Trường Tiểu học Cẩm Trung (cô Lê Thị Dền Hiệu trưởng ). Trải qua 54 năm phấn đấu và trưởng thành, từ những lớp học sơ sài, trang thiết bị thiếu thốn, đến nay, trường đã thực sự thay da đổi thịt, vươn lên không ngừng để xứng đáng với lòng tin cậy của  phụ huynh học sinh và sự kì vọng của các cấp lãnh đạo.

       

   Là một trường có bề dày truyền thống về chất lượng dạy học nói riêng và giáo dục nói chung. Từ năm học 1996 -1997 đến nay trường Tiểu học Cẩm Trung liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh ; nhiều năm liền được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, Sở Giáo dục – Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh tặng  giấy khen, là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua; năm 1996 - 1997 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; năm 2000 - 2001 được Bộ trưởng Bộ giáo dục – Đào tạo tặng bằng khen, Liên đội được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và đến năm 2005, Trường Tiểu học Cẩm Trung được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

 

 
 

Trường nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

        

   

    

 

 

 

 Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2005

       Nhà trường luôn xác định đội ngũ Giáo viên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy trường luôn luôn chú trọng, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Vững mạnh về tư tưởng chính trị; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có lòng yêu nghề, mến trẻ và luôn phấn đấu trở thành giáo viên giỏi. Trong các phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương mặt điển hình; nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: Cô Lê Thị Dền, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Liên, Đoàn Thị Thành, Văn Thị Minh ; giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong nhiều năm như cô  TrươngThị Ngọc Lan , Phạm Thị Phiếu , Nguyễn

Trang Bích, Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Hằng, Vũ Thị Hà, Lê Hồng Minh, Vũ Bích Nhung, Nguyễn Thị Hương, Vũ Minh Hương... Đặc biệt đến năm 2002 cô giáo Trương Thị Ngọc Lan đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.     

          Để hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy học, cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập về công nghệ thông tin; đưa CNTT vào giảng dạy và đạt kết quả cao trong các tiết dạy, mang đến cho học sinh những hình ảnh đẹp, sinh động, khắc sâu kiến thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

 

 

          Trong nhiều năm qua Trường đã xây dựng cho học sinh có động cơ học tập đúng đắn, nền nếp học tập tích cực, tự giác, chuyên cần chăm chỉ. Đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy chất lượng giáo dục luôn đạt tỉ lệ cao. Trên nền giáo dục chất lượng đại trà, nhà trường coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.Việc rèn luyện học sinh giỏi là danh dự, là truyền thống tốt đẹp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của trường. Học  sinh  Trường Tiểu học Cẩm Trung luôn  là  lực lượng nòng cốt của Đội tuyển Thị  xã,

 

 

 

 

 

 

của Tỉnh ... tham dự các kì thi học sinh giỏi và đều đạt được nhiều thành tích cao: Từ năm 1990 đến năm 2010 có 23 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 258 em đạt cấp Tỉnh, 254 em đạt cấp Thị. Đặc biệt trong những năm gần đây, Tạp chí Toán Tuổi thơ cùng với Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc ( từ 2005 đến 2007 đạt 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng ). Sở Giáo dục đào  tạo  Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thể Giáo viên trường Tiểu học Cẩm Trung

 lưu Văn - Toán Tuổi thơ ( Năm 2007 - 2009 đạt 18 em cấp Tỉnh). Đặc biệt năm học 2009-2010 trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với kết quả: 99.9% học sinh lên lớp thẳng trong đó 89.4% học sinh Giỏi và học sinh Tiên tiến; 27 học sinh giỏi cấp thị xã, 14 học sinh giỏi cấp Tỉnh; 3 học sinh giỏi Quốc gia. Ngoài chất lượng mũi nhọn, Trường Tiểu học Cẩm Trung luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. Có thể nói, Trường Cẩm Trung trong nhiều năm gần đây tiếp tục tự khẳng định mình và vững bước đi lên một cách chắc chắn và toàn diện.

 

   Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  trường Tiểu học Cẩm Trung hiện nay dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng Mai Thị Thoa (Từ ngày 01/4/2010) đang nỗ lực thi đua nâng cao chất lượng toàn diện, quyết tâm giữ vững và nâng cao thành tích để luôn luôn xứng đáng là một đơn vị dẫn đầu bậc Tiểu học, là trọng điểm chất lượng của ngành Giáo dục- Đào tạo Thị xã Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kết thực hiện mô hình Thùng gạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023 ( ngày 8/1/2024)
08/01/2024

Tổng kết thực hiện mô hình Thùng gạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2023.
Tạị Giải Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng thành phố Cẩm Phả, đoàn vận động viên trường Tiểu học Cẩm Trung đạt giải Ba toàn Đoàn
07/01/2024

Đoàn vận động viên điền kinh trường Tiểu học Cẩm Trung đạt giải Ba toàn Đoàn
Trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường ngày 9/12/2023
09/12/2023

Trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường ngày 9/12/2023
Trường Tiểu học Cẩm Trung tham gia Vòng thi Đặc biệt Hội thi "Vì một Quảng Ninh giỏi tiếng Anh năm 2023"
02/12/2023

Em Nguyễn Ngọc Minh Phúc - Học sinh lớp 4A2 trường Tiểu học Cẩm Trung tham gia Vòng thi Đặc biệt Hội thi "Vì một Quảng Ninh giỏi tiếng Anh năm 2023" đã đạt giải Ba
Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).
20/11/2023

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).
Trường Tiểu học Cẩm Trung tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Cẩm Trung năm 2023
11/11/2023

Thực hiện kế hoạch số 33/KHPH - UBND - MTTQ, ngày 17/10/2023 của UBND - UBMTTQ phường về " Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phường Cẩm Trung năm 2023", chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để giáo dục truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phường tổ chức Hội chợ quê. Trường Tiểu học Cẩm Trung có gian hàng với các món ăn đặc sắc do các cô giáo tự nấu, tự pha chế rất ngon và đảm bảo vệ sinh. Rất đông người dân, cha mẹ học sinh và các em học sinh đến mua ủng hộ các cô giáo. Dưới đây là một số hình ảnh buổi bán hàng của các cô giáo
Hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Mái trường em yêu” tháng 11
06/11/2023

Có câu nói" Trường học là ngôi nhà thứ hai". Ngôi trường gắn bó với mỗi người trong tuổi học trò. Các em luôn dành cho mái trường những tình cảm yêu mến,trân trọng. "Ngôi trường của em Ngói hồng rực rỡ Từng ô cửa nhỏ Nhìn ra chân trời" Cho dù sau này có đi muôn phương, chắc hẳn trong tim mỗi người học sinh vẫn luôn nhớ về mái trường mến yêu, tâm trí vẫn vang lên hai tiếng cô thầy thân thương. Hôm nay, thứ hai ngày 6/11/2023, trong niềm vui phấn khởi, trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức chương trình Hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Mái trường em yêu”. Các em đã mang những lời ca tiếng hát, những câu chuyện về tình cảm thầy trò gửi đến thầy cô và các bạn học sinh toàn trường. Mong các em hãy cùng ra sức thi đua giành nhiều thành tích, để cô và trò mỗi ngày đến trường là một ngày vui, để mái trường Tiểu học Cẩm Trung luôn ngập tràn không khí yêu thương.
Trường Tiểu học Cẩm Trung đạt 2 huy chương tại giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh
05/11/2023

Tại Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ninh, trường Tiểu học Cẩm Trung đạt 2 huy chương: em Trần Hà Minh Anh 3A4 đạt Huy chương bạc, em Nguyễn Nam Phong 3A2 Huy chương Đồng. Em Trần Hà Minh Anh 3A4 được tham dự giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Dưới đây là
Chi đoàn trường Tiểu học Cẩm Trung tổng dọn vệ sinh khu vực trường học, mang lại cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
26/10/2023

Vệ sinh môi trường rất cần thiết và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Có một môi trường sống lành mạnh cùng với sức khỏe tốt là điều ai cũng muốn. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường chính là đảm bảo cho mọi người cuộc sống trong lành, khỏe mạnh. Sáng nay, ngày 26/10/2023, các đ/c trong Chi đoàn trường Tiểu học Cẩm Trung tổng dọn vệ sinh khu vực trường học, mang lại cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Trường Tiểu học Cẩm Trung đã đạt các thành tích đáng ghi nhận: Đứng vị trí thứ Tư toàn đoàn, Giải Ba đôi nam, với 3 huy chương.
22/10/2023

Tin vui nối tiếp tại Giải Đá cầu Hội khỏe Phù Đồng lần thứ XI năm 2023 - 2024 của thành phố Cẩm Phả, trường Tiểu học Cẩm Trung đã đạt các thành tích đáng ghi nhận: Đứng vị trí thứ Tư toàn đoàn, Giải Ba đôi nam, với 3 huy chương: Huy chường Vàng đôi nam em Nguyễn Minh Chiến và Nguyễn Minh Thắng lớp 5A7 Huy chương Đồng đơn nam em Đỗ Quang Phúc lớp 5A5 Huy chương Đồng đôi nữ em Nguyễn Triệu Vy và Lâm Tâm Như lớp 5A1. Nhà trường xin chúc mừng những thành tích các em đã đạt được.
Tiết học "Hoạt động ngoại khoá" với chủ điểm: Chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).
16/10/2023

Sáng Thứ hai ngày 16/10/2023, Trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức tiết học "Hoạt động ngoại khoá" với chủ điểm: Chào mừng kỉ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023). Tới dự có anh Đào Thế Chính - PBTĐTN phường Cẩm Trung cùng với thầy trò nhà trường. Các thầy cô giáo và các em học sinh được nghe những bài hát về vùng mỏ; được xem hoạt cảnh do các em học sinh diễn lại sự kiện lịch sử tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ do Đảng lãnh đạo. Đồng thời Nhà trường tuyên dương các em đạt thành tích cao khi tham gia Hội khỏe Phù Đổng của thành phổ Cẩm Phả lần thứ XI.
Trường Tiểu học Cẩm Trung đạt 01 HC Vàng, 01 HB Bạc và 3 HC Đồng môn Cờ vua tại Hội khoẻ Phù Đổng cấp Thành phố
15/10/2023

Cờ vua là một môn thể thao trí tuệ - trí lực, là cuộc đấu trí giữa hai đấu thủ trên bàn cờ. Chơi cờ vua, khả năng tư duy và trực giác các em được phát triển, trí nhớ linh hoạt hơn, bền vững hơn và dung lượng ghi nhớ lớn hơn. Khả năng tập trung chú ý được phát triển và hoàn thiện. Cờ vua giúp đẩy mạnh việc tập trung suy nghĩ, khả năng lựa chọn quyết định, góp phần tạo nên ý chí, tính quyết đoán. Điểm đặc thù của môn cờ vua đòi hỏi người chơi phải tập trung trí tuệ cao độ để chiến thắng đối phương, với người trưởng thành đã khó, nhất là với lứa tuổi học sinh Tiểu học. Ngày 14 - 15/10/2023, thành phố Cẩm Phả tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng lần thứ XI năm 2023 - 2024. Giải Cờ Vua - học sinh Tiểu học - Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông. Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, các em học sinh trường Tiểu học Cẩm Trung rất vinh dự và tự hào đã ghi dấu ấn với Giải Nhất toàn đoàn, Giải Nhất đội nam, Giải Nhất đội nữ, có 5 em đạt huy chương: 1. Em Nguyễn Nam Phong lớp 3A2 đạt Huy chương Vàng 2. Em Trần Hà Minh Anh lớp 3A4 đạt Huy chương Bạc 3. Em Nguyễn Chí Thanh lớp 3A1 đạt Huy chương Đồng 4. Em Vũ Thùy Dương lớp 4A8 đạt Huy chương Đồng. 5. Em Trần Tiến Đạt lớp 5a4 đạt Huy chương Đồng Chân thành cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh, sự thi đấu hết mình của của em học sinh🌺🌺🌺
Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2023 - 2024 ( 12/10/2023)
12/10/2023

Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2023, trường Tiểu học Cẩm Trung long trọng tổ chức Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2023 - 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Tuyết Mai - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Cẩm Trung; Nhà giáo Nguyễn Thị Tám - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Cẩm Trung. Qua Hội nghị đã phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động trong Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2023 - 2024 của nhà trường:
Trường Tiểu học Cẩm Trung với tiết học Hoạt động trải nghiệm Tuyên truyền pháp luật tới các em học sinh.
02/10/2023

Tích cực tổ chức các hoạt động sân trường, hoạt động tập thể trong giờ Hoạt động trải nghiệm, giúp các em hiểu hơn, có kĩ năng hơn về bảo đảm ATGT, phòng chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, phòng chống ma tuý. Tiết học trải nghiệm ngoài sân trường còn giúp tăng tình cảm của các em học sinh trong cùng lớp, cùng trường. Sáng nay, ngày 02/10/2023, Trường Tiểu học Cẩm Trung đã tổ chức tiết học Hoạt động trải nghiệm Tuyên truyền pháp luật tới các em học sinh. Đặc biệt là các em được nghe đồng chí Đặng Thị Thu Hà - Đội phó Đội Chinh trị tuyên truyền - CA thành phố Cẩm Phả hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm, đi bộ, ... đảm bảo ATGT; cách phòng chống vi phạm pháp luật; bạo lực học đường; phòng chống ma tuý. Dưới đây là một số hình ảnh trong tiết học HĐTN của các em:
Trường TH Cẩm Trung tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.
30/09/2023

Thực hiện Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 30/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”, sáng ngày 05/10/2023, trường TH Cẩm Trung tổ chức Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời giúp mọi người cùng nhau chia sẻ niềm đam mê học hỏi và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống và xã hội. Được hưởng ứng trên toàn cầu, tuần lễ này không chỉ nhắc nhở về giá trị của học tập mà còn đề cao ý thức học tập suốt đời - một cam kết dài hơi và kiên nhẫn trong việc không ngừng học hỏi và phát triển. Đồng thời còn giúp mọi người gắn kết và cùng nhau tạo ra môi trường học tập tích cực, nơi mà sự hòa nhập và sẻ chia cùng nhau phát triển năng lực tự học đặc biệt trong kỷ nguyên số là chìa khóa cho sự thành công. Tự học là chính minh vượt qua chính mình, vượt qua những khó khăn chông gai để vững bước theo kịp thời đại. Đến với tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời các em ý thức rất sâu sắc về tinh thần tự học, trên bước đường thành công trong cuộc sống của mình, và tương lai đất nước. Dưới đây là một số hình ảnh của các em trong "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời":
Hoạt động trải nghiệm " Vui tết Trung thu" diễn ra vào ngày 29/09/2023 tại trường Tiểu học Cẩm Trung
29/09/2023

Từ ngàn năm nay, cứ mỗi dịp thu về, người ta lại nô nức chào đón Tết Trung thu vào ngày rằm tháng 8 hằng năm. Đây là ngày lễ quan trọng của trẻ em và còn được gọi là Tết trông trăng, Tết đoàn viên. Sáng nay, ngày 29/09/2023 - Ngày Rằm tháng 8, Trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức tiết học Hoạt động Trải nghiệm" Vui Tết Trung thu" Trong không khí rộn ràng , các em được nghe những bài hát về Tết Trung thu, được xem múa Lân, và được nhận quà của Cụm đoàn kết nghĩa phường Cẩm Trung. Dưới đây là hình ảnh của các em.
Học sinh Đỗ Minh Hoàng đạt 2 Huy chương Vàng và 1HC Bạc môn Bơi lội cập Tỉnh
24/09/2023

Nối tiếp tin vui: Em Đỗ Minh Hoàng đạt 02 huy chương vàng môn Bơi (50m tự do, 100m tự do), 01 huy chương bạc (50m bơi ếch) tại HKPĐ tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Em chính là niềm tự hào của thầy cô và các bạn khi được lựa chọn tham gia thi HKPĐ toàn quốc sắp tới.
Em Trai Kim Long lớp 5A8, trường Tiểu học Cẩm Trung đạt Huy chương bạc Giải vô địch Taekwondo cấp tỉnh.
18/09/2023

Em Trai Kim Long lớp 5A8, trường Tiểu học Cẩm Trung đạt Huy chương bạc Giải vô địch Taekwondo cấp tỉnh.
Tại Giải Bóng bàn Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Cẩm Phả lần thứ XI, năm 2023-2024, trường Tiểu học Cẩm Trung đã đạt thành tích với giải Ba toàn
17/09/2023

Tại Giải Bóng bàn Hội khoẻ Phù Đổng Thành phố Cẩm Phả lần thứ XI, năm 2023-2024, trường Tiểu học Cẩm Trung đã đạt thành tích với giải Ba toàn đoàn; giải Ba đội nam; giải Ba đội nữ tiểu học
Các em học sinh Trường Tiểu học Cẩm Trun đã ghi dấu ấn với giải Nhì toàn đoàn; Nhất đội nam và Nhì đội nữ tiểu học tại Giải Bơi Hội khoẻ phù đổn
15/09/2023

Các em học sinh Trường Tiểu học Cẩm Trun đã ghi dấu ấn với giải Nhì toàn đoàn; Nhất đội nam và Nhì đội nữ tiểu học tại Giải Bơi Hội khoẻ phù đổng Thành phố Cẩm Phả lần thứ XI, năm 2023-2024.
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà