TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Trung
- Địa chỉ: Số 37 Đường Bái Tử Long, Phường Cẩm Trung, Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.3863852
- Hòm thư: c1camtrung.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamtrung
Họ và tên: Nguyễn Thị Tám
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0979289117
Email: nguyenthitam.c1cambinh@campha.edu.vn
Họ và tên: Đào Thị Thu Thủy
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR:
Di động: 0912313080
Email: daothuythct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01278269019
Email: nguyentuyet.ptcscamhai@gmail.com
Họ và tên: Phạm Mai Chi
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0836380886
Email: phammaichi.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3711987
Di động: 0989126999
Email: thuhuyen1a6@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333712582
Di động: 0936485232
Email: thuhuongctrung79@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Thủy
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0973366133
Email: tranphuongthuy2011@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đỗ Hoa Huyền
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 4 -5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0984131988
Email: Dohoahuyen@yahoo.con.vn
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0773041986
Email: tranngoc30486@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Tâm
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916793896
Email: doantam1711@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3863.852
ĐTNR: 033.3718.490
Di động: 0902248999
Email: nguyenngacs1@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333714870
Di động: 0979275585
Email: bichhuong@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0365809988
Email: buithihien84@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333.863.487
Di động: 01688688866
Email: thanhthuy6787@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0943011979
Email: donhan22061979@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0963031980
Email: huyen031980@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0392024732
Email: nguyenhienmtthct@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904620288
Email: thanhhuyen202.tth@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 2.10
Di động: 0936401988
Email: buithuhuyenc1camtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0847890888
Email: uyen239@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0778300245
Email: hpngan72@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3716191
Di động: 0988900534
Email: trangly2310@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969892627
Email: phuonganh8795@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3861726
Di động: 0984578328
Email: dhdangthihue@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333962686
Di động: 0971411665
Email: phamthanhhuyen0308@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988774476
Email: nguyenmphuong1997@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.3863852
ĐTNR: 3721630
Di động: 0934416216
Email: trinhmen.ct@gmail.com
Họ và tên: Ninh Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333711334
Di động: 0936244688
Email: ninhthutrangct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0906469668
Email: lienytecamtrung@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thúy An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0985053372
Email: matden1705@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Tổ phó tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0983312481
Email: tranthanhngacamtrung@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3728222
Di động: 0936567005
Email: nga.anhvan@gmail.com
Họ và tên: Trần Thuỳ Linh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379467828
Email: thuylinhgvth95@gmail.com
Họ và tên: Mai Thuỳ Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396098892
Email: maitrang.dhspth104@gmail.com
Họ và tên: Kiều Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397078459
Email: kieuthnhung@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0346737626
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP Tiểu học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3717746
Di động: 0906080466
Email: vuly.ct@gmail.com
Họ và tên: Lưu Thị Hương Dịu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936485426
Email: luudiucamtrung@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936519198
Email: thanhtranqh@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978628482
Email: tranphuongngan.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989826440
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968605218
Email: nguyenngan191297.cp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936843070
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916651088
Email: hatran1480@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983896786
Email: lehuonggiang2301@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thuỳ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0344390111
Email: thuylinhcp91@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972623183
Email: nguyenthihaibinh.c1tohieu@campha.edu.vn
Họ và tên: Đinh Thị Bích Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0918530166
Email: dinhbichhue75@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396968828
Email: hoangthuycamtrung@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906061008
Email: phanthimailv@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Vân Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0823311079
Email: vanhangcp@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348384220
Email: vunhungct@gmail.com
Họ và tên: Châu Ngọc Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366838268
Email: cnquyen232@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0906255139
Email: n.t.thuy.mt.1978@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hồng Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0946256596
Email: hongvancp.trn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01677375121
Email: nguyenthivan2684@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389759995
Email: nhunghn89qh@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904295569
Email: thanhhoa1989ct@gmail.com
Họ và tên: Đào Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902461610
Email: thanhpuppe16@gmail.com
Họ và tên: Đặng Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0329227193
Email: dangphuongthao6789@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà My
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969440393
Email: myho200116@gmail.com
Giới thiệu
   

   

          Nằm trên con đường Bái Tử Long là ngôi trường Tiểu học Cẩm Trung khang trang, sạch đẹp, thuộc địa bàn phường Cẩm Trung. Trường được thành lập từ năm 1956 với tên gọi là trường cấp I Tam Hợp (thầy Ngô Văn Chuyên Hiệu trưởng). Đến năm 1978 trường được đổi tên thành trường liên cấp 1,2 Cẩm Trung (cô Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng ). Năm học 1991-1992 trường được mang tên là Trường Tiểu học Cẩm Trung (cô Lê Thị Dền Hiệu trưởng ). Trải qua 54 năm phấn đấu và trưởng thành, từ những lớp học sơ sài, trang thiết bị thiếu thốn, đến nay, trường đã thực sự thay da đổi thịt, vươn lên không ngừng để xứng đáng với lòng tin cậy của  phụ huynh học sinh và sự kì vọng của các cấp lãnh đạo.

       

   Là một trường có bề dày truyền thống về chất lượng dạy học nói riêng và giáo dục nói chung. Từ năm học 1996 -1997 đến nay trường Tiểu học Cẩm Trung liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh ; nhiều năm liền được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, Sở Giáo dục – Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh tặng  giấy khen, là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua; năm 1996 - 1997 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; năm 2000 - 2001 được Bộ trưởng Bộ giáo dục – Đào tạo tặng bằng khen, Liên đội được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và đến năm 2005, Trường Tiểu học Cẩm Trung được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

 

 
 

Trường nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

        

   

    

 

 

 

 Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2005

       Nhà trường luôn xác định đội ngũ Giáo viên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy trường luôn luôn chú trọng, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Vững mạnh về tư tưởng chính trị; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có lòng yêu nghề, mến trẻ và luôn phấn đấu trở thành giáo viên giỏi. Trong các phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương mặt điển hình; nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: Cô Lê Thị Dền, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Liên, Đoàn Thị Thành, Văn Thị Minh ; giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong nhiều năm như cô  TrươngThị Ngọc Lan , Phạm Thị Phiếu , Nguyễn

Trang Bích, Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Hằng, Vũ Thị Hà, Lê Hồng Minh, Vũ Bích Nhung, Nguyễn Thị Hương, Vũ Minh Hương... Đặc biệt đến năm 2002 cô giáo Trương Thị Ngọc Lan đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.     

          Để hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy học, cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập về công nghệ thông tin; đưa CNTT vào giảng dạy và đạt kết quả cao trong các tiết dạy, mang đến cho học sinh những hình ảnh đẹp, sinh động, khắc sâu kiến thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

 

 

          Trong nhiều năm qua Trường đã xây dựng cho học sinh có động cơ học tập đúng đắn, nền nếp học tập tích cực, tự giác, chuyên cần chăm chỉ. Đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy chất lượng giáo dục luôn đạt tỉ lệ cao. Trên nền giáo dục chất lượng đại trà, nhà trường coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.Việc rèn luyện học sinh giỏi là danh dự, là truyền thống tốt đẹp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của trường. Học  sinh  Trường Tiểu học Cẩm Trung luôn  là  lực lượng nòng cốt của Đội tuyển Thị  xã,

 

 

 

 

 

 

của Tỉnh ... tham dự các kì thi học sinh giỏi và đều đạt được nhiều thành tích cao: Từ năm 1990 đến năm 2010 có 23 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 258 em đạt cấp Tỉnh, 254 em đạt cấp Thị. Đặc biệt trong những năm gần đây, Tạp chí Toán Tuổi thơ cùng với Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc ( từ 2005 đến 2007 đạt 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng ). Sở Giáo dục đào  tạo  Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thể Giáo viên trường Tiểu học Cẩm Trung

 lưu Văn - Toán Tuổi thơ ( Năm 2007 - 2009 đạt 18 em cấp Tỉnh). Đặc biệt năm học 2009-2010 trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với kết quả: 99.9% học sinh lên lớp thẳng trong đó 89.4% học sinh Giỏi và học sinh Tiên tiến; 27 học sinh giỏi cấp thị xã, 14 học sinh giỏi cấp Tỉnh; 3 học sinh giỏi Quốc gia. Ngoài chất lượng mũi nhọn, Trường Tiểu học Cẩm Trung luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. Có thể nói, Trường Cẩm Trung trong nhiều năm gần đây tiếp tục tự khẳng định mình và vững bước đi lên một cách chắc chắn và toàn diện.

 

   Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  trường Tiểu học Cẩm Trung hiện nay dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng Mai Thị Thoa (Từ ngày 01/4/2010) đang nỗ lực thi đua nâng cao chất lượng toàn diện, quyết tâm giữ vững và nâng cao thành tích để luôn luôn xứng đáng là một đơn vị dẫn đầu bậc Tiểu học, là trọng điểm chất lượng của ngành Giáo dục- Đào tạo Thị xã Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Cẩm Trung hân hoan đón chào năm học mới 2023-2024
05/09/2023

Niềm vui ngày khai trường năm học 2023-2024 tại trường Tiểu học Cẩm Trung
Thông báo lịch tựu trường năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Cẩm Trung!
18/08/2023

Thông báo lịch tựu trường của trường Tiểu học Cẩm Trung!
Thư mời nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ Hoạt động giáo dục Năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Cẩm Trung
16/08/2023

Thư mời nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ Hoạt động giáo dục Năm học 2023-2024 của Trường Tiểu học Cẩm Trung
Ban giám hiệu và Công đoàn trường Tiểu học Cẩm Trung đã đến thăm hỏi, tri ân các gia đình CSO công với đất nước nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7
27/07/2023

Ban giám hiệu và Công đoàn trường Tiểu học Cẩm Trung đã đến thăm hỏi, tri ân các gia đình có công với đất nước nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2023
20/07/2023

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2023
Danh sách học sinh trúng tuyên lớp 1 - NĂM HỌC 2023-2024
18/07/2023

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1 - NĂM HỌC 2023-2024
Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Cẩm Trung
13/06/2023

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Cẩm Trung
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả·
12/06/2023

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022-2023
09/06/2023

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2022-2023
Công khai chất lượng giáo dục cuối năm - Năm học 2022-2023
31/05/2023

Công khai chất lượng giáo dục cuối năm - Năm học 2022-2023
Đánh giá kết quả xếp loại viên chức năm học 2022-2023
31/05/2023

Đánh giá kết quả xếp loại viên chức năm học 2022-2023
Lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023; Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại khu dân cư; Tri ân - trưởng thành học sinh lớp 5 niên khoá 2018 - 2023 của trường
29/05/2023

Lễ Tổng kết năm học 2022 - 2023; Bàn giao học sinh về sinh hoạt tại khu dân cư; Tri ân - trưởng thành học sinh lớp 5 niên khoá 2018 - 2023
Công khai danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2022-2023
25/05/2023

Công khai danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2022-2023
Công khai danh sách xếp ngạch viên chức năm 2023
19/05/2023

Công khai danh sách xếp ngạch viên chức năm 2023
Công khai nghĩa vụ miền núi năm học 2023 -2024
10/05/2023

Công khai nghĩa vụ miền núi năm học 2023 -2024
Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hướng về Ngày hội non sông” ( 26/04/2023)
26/04/2023

Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hướng về Ngày hội non sông”
Công khai Quyết định phê duyệt SGK lớp 4 năm học 2023-2024
21/04/2023

Công khai Quyết định phê duyệt SGK lớp 4 năm học 2023-2024
Tưng bừng Ngày hội đọc sách trường Tiểu học Cẩm Trung (21//04/2023)
21/04/2023

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4
Liên đội trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2022-2023 kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu
20/04/2023

Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2022-2023
Kế hoạch tổ chức “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023”
17/04/2023

Kế hoạch tổ chức “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023”
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà