TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Trung
- Địa chỉ: Số 37 Đường Bái Tử Long, Phường Cẩm Trung, Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333.3863852
- Hòm thư: c1camtrung.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamtrung
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333711367
Di động: 0984836285
Email: nguyenhuong270371@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Minh Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR:
Di động: 0977942389
Email: minhhuong81076@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 01278269019
Email: nguyentuyet.ptcscamhai@gmail.com
Họ và tên: Phạm Mai Chi
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0836380886
Email: phammaichi.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3711987
Di động: 0989126999
Email: thuhuyen1a6@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333712582
Di động: 0936485232
Email: thuhuongctrung79@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Thủy
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn tổ 4-5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0973366133
Email: tranphuongthuy2011@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Kim Anh
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn tổ 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333718374
Di động: 0978933688
Email: kimanhcamtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đỗ Hoa Huyền
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 4 -5
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0984131988
Email: Dohoahuyen@yahoo.con.vn
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn tổ 2-3
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0979830486
Email: tranngoc30486@gmail.com
Họ và tên: Đoàn Thị Tâm
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916793896
Email: doantam1711@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 033.3863.852
ĐTNR: 033.3718.490
Di động: 0902248999
Email: nguyenngacs1@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Bích Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333714870
Di động: 0979275585
Email: bichhuong@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0365809988
Email: buithihien84@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 0333.863.487
Di động: 01688688866
Email: thanhthuy6787@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0943011979
Email: donhan22061979@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0963031980
Email: huyen031980@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0392024732
Email: nguyenhienmtthct@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904620288
Email: thanhhuyen202.tth@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 2.10
Di động: 0936401988
Email: buithuhuyenc1camtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0847890888
Email: uyen239@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0778300245
Email: hpngan72@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0973281096
Email: nguyenmaiphuong281096@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3716191
Di động: 0988900534
Email: trangly2310@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969892627
Email: phuonganh8795@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3861726
Di động: 0984578328
Email: dhdangthihue@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333962686
Di động: 0971411665
Email: phamthanhhuyen0308@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Minh Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988774476
Email: nguyenmphuong1997@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.3863852
ĐTNR: 3721630
Di động: 0934416216
Email: trinhmen.ct@gmail.com
Họ và tên: Ninh Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333711334
Di động: 0936244688
Email: ninhthutrangct@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Y tế
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0906469668
Email: lienytecamtrung@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thúy An
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0985053372
Email: matden1705@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nga
Chức vụ: Tổ phó tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR:
Di động: 0983312481
Email: tranthanhngacamtrung@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3728222
Di động: 0936567005
Email: nga.anhvan@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0353286888
Email: hoangthiphuonganh261195@gmail.com
Họ và tên: Trần Thuỳ Linh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379467828
Email: thuylinhgvth95@gmail.com
Họ và tên: Mai Thuỳ Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396098892
Email: maitrang.dhspth104@gmail.com
Họ và tên: Kiều Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư Phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0397078459
Email: kieuthnhung@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Bích
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0346737626
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng SP Tiểu học
ĐTCQ: 03333863852
ĐTNR: 3717746
Di động: 0906080466
Email: vuly.ct@gmail.com
Họ và tên: Lưu Thị Hương Dịu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936485426
Email: luudiucamtrung@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936519198
Email: thanhtranqh@gmail.com
Họ và tên: Trần Phương Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học Sư phạm Tiểu học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978628482
Email: tranphuongngan.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989826440
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968605218
Email: nguyenngan191297.cp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936843070
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0916651088
Email: hatran1480@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983896786
Email: lehuonggiang2301@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thư
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374906810
Email: minhthu7796@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Đức Tuyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333863852
ĐTNR: 0333726879
Di động: 01688194488
Email: nguyenductuyen.c1camtrung@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Thuỳ Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0344390111
Email: thuylinhcp91@gmail.com
Giới thiệu
   

   

          Nằm trên con đường Bái Tử Long là ngôi trường Tiểu học Cẩm Trung khang trang, sạch đẹp, thuộc địa bàn phường Cẩm Trung. Trường được thành lập từ năm 1956 với tên gọi là trường cấp I Tam Hợp (thầy Ngô Văn Chuyên Hiệu trưởng). Đến năm 1978 trường được đổi tên thành trường liên cấp 1,2 Cẩm Trung (cô Nguyễn Thị Dung Hiệu trưởng ). Năm học 1991-1992 trường được mang tên là Trường Tiểu học Cẩm Trung (cô Lê Thị Dền Hiệu trưởng ). Trải qua 54 năm phấn đấu và trưởng thành, từ những lớp học sơ sài, trang thiết bị thiếu thốn, đến nay, trường đã thực sự thay da đổi thịt, vươn lên không ngừng để xứng đáng với lòng tin cậy của  phụ huynh học sinh và sự kì vọng của các cấp lãnh đạo.

       

   Là một trường có bề dày truyền thống về chất lượng dạy học nói riêng và giáo dục nói chung. Từ năm học 1996 -1997 đến nay trường Tiểu học Cẩm Trung liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh ; nhiều năm liền được UBND Tỉnh tặng Bằng khen, Sở Giáo dục – Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh tặng  giấy khen, là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua; năm 1996 - 1997 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; năm 2000 - 2001 được Bộ trưởng Bộ giáo dục – Đào tạo tặng bằng khen, Liên đội được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và đến năm 2005, Trường Tiểu học Cẩm Trung được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

 

 
 

Trường nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

        

   

    

 

 

 

 Trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2005

       Nhà trường luôn xác định đội ngũ Giáo viên là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy trường luôn luôn chú trọng, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Vững mạnh về tư tưởng chính trị; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có lòng yêu nghề, mến trẻ và luôn phấn đấu trở thành giáo viên giỏi. Trong các phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương mặt điển hình; nhiều cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua: Cô Lê Thị Dền, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Liên, Đoàn Thị Thành, Văn Thị Minh ; giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trong nhiều năm như cô  TrươngThị Ngọc Lan , Phạm Thị Phiếu , Nguyễn

Trang Bích, Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Hằng, Vũ Thị Hà, Lê Hồng Minh, Vũ Bích Nhung, Nguyễn Thị Hương, Vũ Minh Hương... Đặc biệt đến năm 2002 cô giáo Trương Thị Ngọc Lan đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.     

          Để hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy học, cán bộ, giáo viên nhà trường tích cực tham gia học tập về công nghệ thông tin; đưa CNTT vào giảng dạy và đạt kết quả cao trong các tiết dạy, mang đến cho học sinh những hình ảnh đẹp, sinh động, khắc sâu kiến thức, tạo hứng thú học tập cho học sinh.

 

 

          Trong nhiều năm qua Trường đã xây dựng cho học sinh có động cơ học tập đúng đắn, nền nếp học tập tích cực, tự giác, chuyên cần chăm chỉ. Đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy chất lượng giáo dục luôn đạt tỉ lệ cao. Trên nền giáo dục chất lượng đại trà, nhà trường coi trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.Việc rèn luyện học sinh giỏi là danh dự, là truyền thống tốt đẹp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của trường. Học  sinh  Trường Tiểu học Cẩm Trung luôn  là  lực lượng nòng cốt của Đội tuyển Thị  xã,

 

 

 

 

 

 

của Tỉnh ... tham dự các kì thi học sinh giỏi và đều đạt được nhiều thành tích cao: Từ năm 1990 đến năm 2010 có 23 học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 258 em đạt cấp Tỉnh, 254 em đạt cấp Thị. Đặc biệt trong những năm gần đây, Tạp chí Toán Tuổi thơ cùng với Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức cuộc thi giao lưu Toán tuổi thơ toàn quốc ( từ 2005 đến 2007 đạt 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng ). Sở Giáo dục đào  tạo  Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập thể Giáo viên trường Tiểu học Cẩm Trung

 lưu Văn - Toán Tuổi thơ ( Năm 2007 - 2009 đạt 18 em cấp Tỉnh). Đặc biệt năm học 2009-2010 trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với kết quả: 99.9% học sinh lên lớp thẳng trong đó 89.4% học sinh Giỏi và học sinh Tiên tiến; 27 học sinh giỏi cấp thị xã, 14 học sinh giỏi cấp Tỉnh; 3 học sinh giỏi Quốc gia. Ngoài chất lượng mũi nhọn, Trường Tiểu học Cẩm Trung luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ. Có thể nói, Trường Cẩm Trung trong nhiều năm gần đây tiếp tục tự khẳng định mình và vững bước đi lên một cách chắc chắn và toàn diện.

 

   Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên  trường Tiểu học Cẩm Trung hiện nay dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng Mai Thị Thoa (Từ ngày 01/4/2010) đang nỗ lực thi đua nâng cao chất lượng toàn diện, quyết tâm giữ vững và nâng cao thành tích để luôn luôn xứng đáng là một đơn vị dẫn đầu bậc Tiểu học, là trọng điểm chất lượng của ngành Giáo dục- Đào tạo Thị xã Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Cẩm Trung tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường
05/12/2021

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường
Trường Tiểu học Cẩm Trung đã tổ chức giao lưu Tiếng Anh cấp trường dành cho học sinh khối 3,4, 5.
04/12/2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh, khơi dậy niềm đam mê của học sinh đối với môn học này, vừa qua, Trường Tiểu học Cẩm Trung đã tổ chức giao lưu Tiếng Anh cấp trường dành cho học sinh khối 3,4, 5.
GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT: HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM TRUNG NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT
02/11/2021

.
Biểu 06 - Công khai chỉ tiêu chất lượng đầu năm- Năm học 2021 - 2022
17/10/2021

Biểu 06 - Công khai chỉ tiêu chất lượng đầu năm
CÔNG KHAI THEO "THÔNG TƯ 09"
16/10/2021

CÔNG KHAI BIỂU 08
BIỂU 05 - CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022
16/10/2021

BIỂU 05 THEO THÔNG TƯ 36
Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021
04/10/2021

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021
“Vui Tết Trung thu” tại Trường Tiểu học Cẩm Trung
20/09/2021

Mỗi năm cứ vào dịp Trăng Rằm Tháng Tám Âm Lịch; câu chuyện cổ tích Chú Cuội Chị Hằng lại đến như một hình ảnh không thể quên về ngày Tết Trung Thu của thiếu nhi Việt Nam.
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 1 NĂM HỌC 2021-2022
07/09/2021

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 1
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 2,3 NĂM HỌC 2021-2022
07/09/2021

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 2,3 NĂM HỌC 2021-2022
DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 4,5 - NĂM HỌC 2021-2022
07/09/2021

DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN 4,5
DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG - NĂM HỌC 2021-2022
07/09/2021

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG
Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022
05/09/2021

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022
NGOẠI KHÓA: SÁCH - CÁNH CỔNG TRI THỨC
19/04/2021

NGOẠI KHÓA: SÁCH - CÁNH CỔNG TRI THỨC
NGOẠI KHÓA NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE
31/03/2021

NGOẠI KHÓA NGÀY HỘI THIẾU NHI VUI KHỎE
CÔNG TÁC VÊ SINH KHỬ KHUẨN CHUẨN BỊ ĐÓN HS ĐẾN TRƯỜNG SAU NGHỈ TẾT
28/02/2021

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Cẩm Trung vệ sinh khử khuẩn lớp học, hành lang trước khi học sinh quay trở lại trường học sau dịp nghỉ tết Nguyên Đán
LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
25/01/2021

LỄ SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021
Trường TH Cẩm Trung rộn ràng đón Noel
22/12/2020

Trường TH Cẩm Trung rộn ràng đón Noel
Trường Tiểu học Cẩm Trung kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020
20/11/2020

Học sinh trường TH Cẩm Trung mang những lời ca tiếng hát chúc mừng các thầy cô giáo Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020!
CB - GV - NV - HS - phụ huynh trường Tiểu học Cẩm Trung ủng hộ đồng bào miền Trung
30/10/2020

Đồng bào miền Trung của chúng ta đang phải trải qua những ngày khó khăn, sống ngập sâu trong nước lũ. Bằng tình cảm trân quý nhất, CB - GV - NV - HS - phụ huynh trường Tiểu học Cẩm Trung hướng về Miền Trung ruột thịt với những món quà nhỏ, mong được sẻ chia khó khăn cùng đồng bào!
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà