TỔ CHỨC
Mầm non Quang Hanh
- Địa chỉ: Phường Quang Hanh - Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng ninh
- Điện thoại: 0333869870
- Hòm thư: mnquanghanh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnquanghanh
Họ và tên: Nguyễn Thị Toan
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.969.224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.969.224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh Thảo
Chức vụ: Giáo viên - TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736723
Di động: 0979226856
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333737084
Di động: 0913493388
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736815
Di động: 01664222657
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Loan
Chức vụ: Giáo viên -TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333969059
Di động: 0974026883
Email:
Họ và tên: Lục Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên - TPCM
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735609
Di động: 01699894667
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333633842
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thùy
Chức vụ: Giáo viên - TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên - TTCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333969224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ninh Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên -TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 03336273994
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735635
Di động: 0943012478
Email:
Họ và tên: Trần Thị Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333869404
Di động: 0978506111
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thuý Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736739
Di động: 0988988298
Email:
Họ và tên: Trần Hải Ngọc
Chức vụ: Giáo viên - TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333869800
Di động: 01683323333
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nam Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333864107
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên - TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tống Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ân Thị Bính
Chức vụ: Giáo viên- TPCM
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Mai
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Dung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hàn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động: 0982312801
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoài Giang
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tấm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Yến Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị Loan
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hồng Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Hương Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Kim Thị Thúy Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thj Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lương Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Thu Hường
Chức vụ: Cán bộ y tế
Trình độ đào tạo: Trung cáp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Quỳnh Trang
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hường
Chức vụ: Giá viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Việt Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Ngọc Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Kiều
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hồng Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ly
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Nguyện
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Vân Anh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Duyên
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Trường Mầm non Quang Hanh nằm trên địa bàn phường Quang Hanh là cửa ngõ của Thị Xã Cẩm Phả, trường được thành lập năm 2001. Tiền thân là trường Mẫu giáo Quang Hanh. Năm học 2000-2001 trường sát nhập với trường Mầm non Xây Lắp và được đổi tên thành trường Mầm non Quang Hanh. Nhà trường gồm 3 phân hiệu, nằm trải dài suốt từ Km 7 đến Km 12. Trong những năm vừa qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo về cơ sở vật chất. Hiện nay nhà trường đã được cao tầng hoá: Các lớp học đã dược khang trang, sạch đẹp.Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có trình độ vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; yêu nghề, mến trẻ, tận tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; 33 đồng chí trong đó có 1 hiệu trưởng, 2 hiệu phó, 24 giáo viên và 6 nhân viên, được chia thành 3 tổ chuyên môn. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn từ trung cấp đến đại học. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu tiên tiến, luôn được các cấp, các ngành ghi nhân biểu dương và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen....
TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁ HỒ 132 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ 135 NGÀY
19/05/2023

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH NHẬT BÁC HỒ
Trường Mầm non Quang Hanh hưởng ứng " Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2023"
21/04/2023

Ấn tượng với "Ngày hội đọc sách" của trường mầm non Quang Hanh
TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI "TRẠNG NGUYÊN NHÍ" NĂM HỌC 2022 - 2023
03/04/2023

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI "TRẠNG NGUYÊN NHÍ" NĂM HỌC 2022 - 2023
RỰC RỠ " NGÀY HỘI SẮC MÀU" CỦA TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH
12/01/2023

TƯNG BỪNG "NGÀY HỘI SẮC MÀU" CỦA CÁC BÉ TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH
Thông báo các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2022 - 2023
07/12/2022

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023
Trường mầm non Quang Hanh tổ chức hoạt động trải nghiệm " Bé làm công nhân mỏ"
12/11/2022

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM "BÉ LÀM CÔNG NHÂN MỎ"
Trường Mầm non Quang Hanh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời
06/10/2022

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
Công khai cam kết đội ngũ tháng 9/2022
21/09/2022

CÔNG KHAI CAM KẾT ĐỘI NGŨ NĂM 2022
Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm 2022
21/09/2022

Công khai cam kết chất lưuojng gáio dục năm 2022
Kế hoạch thựuc hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
21/09/2022

Kế hoạch thực hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
Công khai cơ sở vật chất năm học 2022 -2023
21/09/2022

công khai cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023
TRƯỜNG MN QUANG HANH THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG VÀ LỊCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 -2023
27/08/2022

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH THÔNG BÁO LỊCH TỰU TRƯỜNG VÀ LỊCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023
Trường mầm Non Quang Hanh chuẩn bị cho năm học mới
19/08/2022

Trường Mầm non Quang Hanh đã sẵn sàng cho năm học mới
Trường mầm non Quang Hanh tích cực chuẩn bị cho năm học mới
19/08/2022

Trường mầm non Quang Hanh tích cực chuẩn bị cho năm học mới
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2022 - 2023
08/07/2022

Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2022-2023
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH NHIỆM KỲ 2022 - 2025
06/07/2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON QUANG HANH NHIỆM KỲ 2022 - 2025
Công khai cơ sở vật chất năm học 2021 - 2022
30/06/2022

công khai cơ sơ vật chất
cơ sở vật chất
30/06/2022

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2021 - 2022
Kế hoạch Công khai trường MN Quang Hanh theo Thông tư 36
30/09/2021

Kế hoạch Công khai trường MN Quang Hanh theo Thông tư 36
Công khai cam kết về đội ngũ trường mầm non Quang Hanh năm 2021-2022
30/09/2021

Công khai cam kết về đội ngũ trường mầm non Quang Hanh năm 2021-2022
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà