TỔ CHỨC
Mầm non Quang Hanh
- Địa chỉ: Phường Quang Hanh - Thị Xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng ninh
- Điện thoại: 0333869870
- Hòm thư: mnquanghanh@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnquanghanh
Họ và tên: Nguyễn Thị Toan
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.969.224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.969.224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736723
Di động: 0979226856
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kim Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333737084
Di động: 0913493388
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736815
Di động: 01664222657
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thu Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333969059
Di động: 0974026883
Email:
Họ và tên: Lục Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735609
Di động: 01699894667
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Kiến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333633842
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333969224
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ninh Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 03336273994
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333735635
Di động: 0943012478
Email:
Họ và tên: Trần Thị Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333869404
Di động: 0978506111
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thuý Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333736739
Di động: 0988988298
Email:
Họ và tên: Trần Hải Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333869800
Di động: 01683323333
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Nam Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR: 0333864107
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tống Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ân Thị Bính
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Mai
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hà
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Dung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hoài Giang
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hàn Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động: 0982312801
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333869870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tấm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333.869.870
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Yến Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nhung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Cao Thị Loan
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lục Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hồng Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Hương Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Hương Giang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Kim Thị Thúy Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thj Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trương Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Nguyệt
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Sơ cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hạnh
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huệ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Chứng chỉ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đàm Thị Thu Hường
Chức vụ: Cán bộ y tế
Trình độ đào tạo: Trung cáp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html