TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Sơn 2
- Địa chỉ: .........
- Điện thoại: .........
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamson2
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Xuân
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0935236589
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Chức vụ: nhan vien cap duong
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngoan
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Quế
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Duoi so cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Ánh Tuyết
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Huế
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Ngọc Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0984258650
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0936671710
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01667358896
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696950646
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Phương
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01646009967
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Liên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 0975476496
Email:
Họ và tên: Tô Thị Loan
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động: 01696889343
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333722112
Di động: 01236997374
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thơm
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333863444
Di động: 01675996055
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333717178
Di động: 0932228893
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Vượng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 902122895
Email:
Họ và tên: Lương Thị Hương
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0946256336
Email:
Họ và tên: Nguyễn Minh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333865689
Di động: 0936379865
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0942571042
Email:
Họ và tên: Hiến Hồng Anh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0129623230
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoa Hồng
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333729067
Di động: 01696120682
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0332471161
Di động: 0912970368
Email:
Họ và tên: Lê Thu Hiền
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711545
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hồng Minh
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01672810019
Email:
Họ và tên: Lê Thị Xuyến
Chức vụ: Giao Vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01645209252
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 3714995
Di động: 0936190992
Email:
Họ và tên: Lê Thị Miên
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 3935819
Di động: 0943010426
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương Lan
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0948248775
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Chức vụ: Giao vien
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR: 0333724371
Di động: 0904119809
Email:
Họ và tên: Tạ Thị Huệ
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 0336578789
Di động: 0978210363
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nguyệt
Chức vụ: Nhan vien
Trình độ đào tạo: Trung cap
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Hoài Thanh
Chức vụ: Pho Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0934389389
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Thu Phương
Chức vụ: Pho Hieu truong
Trình độ đào tạo: Dai hoc
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0945977055
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hảo
Chức vụ: Hieu Truong
Trình độ đào tạo: Cao dang
ĐTCQ: 033711454
ĐTNR: 033863138
Di động: 0912382451
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0904015898
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 0976317327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Mai Ly
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01889106206
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị hành
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Văn Thư
ĐTCQ: 0333711454
ĐTNR:
Di động: 01673124115
Email:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023
17/10/2022

Căn cứ công văn số 2574/SGDĐT-GDMN ngày 14/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2022 – 2023; Căn cứ công văn số 905/PGD&ĐT ngày 19/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023; Trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch số 168/KH-MNCS2 ngày 26/9/2022 kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CLGD NĂM 2022 - 203
17/10/2022

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Căn cứ công văn số 905/PGD&ĐT ngày 19/09/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023; Căn cứ kế hoạch số 168/MNCS2 ngày 26/9/2022 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường mầm non Cẩm Sơn 2; Căn cứ kế hoạch số 170/MNCS2 ngày 27/9/2022 kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 của trường mầm non Cẩm Sơn 2; trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng KH tự đánh giá KHCLGD năm học 2022 - 2023
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 - 2023
17/10/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 89/BCĐGD/LTPGDĐT-LĐLĐTP ngày 16/9/2022 của Ban chỉ đạo QCDC thành phố Cẩm Phả - Liên ngành GD&ĐT Liên đoàn lao động về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2022-2023; Trường Mầm non Cẩm Sơn 2 tiến hành kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2022 - 2023; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Hội nghị là buổi sinh hoạt thường niên của tập thể nhà trường nhằm bàn bạc thông nhất chỉ tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ:
CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NĂM HỌC 2022 - 2023
10/09/2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 trường mầm non Cẩm Sơn 2 Công khai Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
CÔNG KHAI CÁC BIỂU MẪU THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NĂM 2022 - 2023
10/09/2022

Biểu mẫu 01: Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022 - 2023 Biểu mẫu 02: Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2022 – 2023 Biểu mẫu 03: Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2022 - 2023
Khai giảng năm học 2022 - 2023
05/09/2022

Căn cứ công văn 3582/UBND-GD ngày 30/8/2022 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022 – 2023
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 - 2023
05/09/2022

Căn cứ công văn số 2397/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Cẩm Phả Quyết định về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị, số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn Phường Cẩm Sơn
Kế hoạch tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2022 - 2023
05/09/2022

Căn cứ công văn số 2397/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Cẩm Phả Quyết định về việc phân vùng tuyển sinh đối với trẻ mầm non và các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023; Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-MNCS2 ngày 28 tháng 6 năm 2022 của trường mầm non Cẩm Sơn 2 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO - CÁN BỘ QUẢN LÝ - NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021 - 2022
25/10/2021

- Thực hiện công văn số 08/BCĐQCDCGD- LĐLĐTP ngày 16/09/2021 của BCĐQCDC-LĐLĐ Thành phố về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2021 - 2022. - Hôm nay ngày 18/10/2021 trường MN Cẩm Sơn 2 tổ chức hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý người lao động năm học 2021 – 2022 đánh giá kết quả đã đạt được trong năm học 2020 – 2021 và đề ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022
Công đoàn kết hợp chuyên môn tổ chức tọa đàm 20/10/2021
25/10/2021

Trường MN Cẩm Sơn 2 kết hợp công đoàn tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10/ 2021 ngày Quốc tế phụ nữ.
Công đoàn kết hợp chuyên môn tổ chức tọa đàm 20/10/2021
25/10/2021

Trường MN Cẩm Sơn 2 kết hợp công đoàn tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10/ 2021 ngày Quốc tế phụ nữ.
Công đoàn kết hợp chuyên môn tổ chức tọa đàm 20/10/2021
25/10/2021

Trường MN Cẩm Sơn 2 kết hợp công đoàn tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10/ 2021 ngày Quốc tế phụ nữ.
Công đoàn kết hợp chuyên môn tổ chức tọa đàm 20/10/2021
25/10/2021

Trường MN Cẩm Sơn 2 kết hợp công đoàn tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10/ 2021 ngày Quốc tế phụ nữ.
Công đoàn kết hợp chuyên môn tổ chức tọa đàm 20/10/2021
25/10/2021

Trường MN Cẩm Sơn 2 kết hợp công đoàn tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10/ 2021 ngày Quốc tế phụ nữ.
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm học 2021 - 2022
05/10/2021

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Căn cứ Kế hoạch số 825/KH-PGDĐT ngày 24/09/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả về kế hoạch thực hiện giáo dục mầm non năm học 2021 – 2022; Căn cứ Kế hoạch số 175/KH-MNCS2 ngày 23/09/2021 của trường Mầm non Cẩm Sơn 2 kế hoạch năm học 2021 – 2022; Trường MN Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoach Số 202/KH- MNCS2 kế hoạch ngày 02 tháng 10 năm 2020 Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian Năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2021-2022
05/10/2021

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tửng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn của ngành, đưa nội dung của cuộc vận động trở thành nhiệm vụ thường xuyên quan trọng trong nhà trường. Trường mầm non Cẩm Sơn 2 xây dựng KẾ HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” năm học 2021-2022
Công khai Thông tư 36/2027 năm học 2021 - 2022
01/10/2021

Căn cứ Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”; Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở vật chất, đội ngũ, trẻ của trường mầm non Cẩm Sơn 2 năm học 2021 – 2022; Trường mầm non Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư 36/2027 năm học 2021 - 2022
Công khai Thông tư 36/2027 năm học 2021 - 2022
01/10/2021

Căn cứ Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”; Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở vật chất, đội ngũ, trẻ của trường mầm non Cẩm Sơn 2 năm học 2021 – 2022; Trường mầm non Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tư 36/2027 năm học 2021 - 2022
Biểu công khai Thông tư 36/2017
01/10/2021

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục a) Cơ sở vật chất: (Thực hiện theo Biểu mẫu 03). b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: (Thực hiện theo Biểu mẫu 04).
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022
28/09/2021

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Căn cứ vào kế hoạch số 826/PGD&ĐT ngày 24/9/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT Thành phố Cẩm Phả; Căn cứ kế hoạch số 175/MNCS2 ngày 24/9/2021 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường mầm non Cẩm Sơn 2; Căn cứ điều kiện thực tế triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Cẩm Sơn 2 trong những năm học qua; Trường mầm non Cẩm Sơn 2 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non năm học 2021-2022 như sau:
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà