TỔ CHỨC
Mầm non Mông Dương
- Địa chỉ: tổ 5 khu 2 phường Mông Dương
- Điện thoại: 0332502214
- Hòm thư: c0mongduong@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnmongduong
Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Huyền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ: Tổ 5 - khu 2 - phường Mông Dương - tp Cẩm Phả
ĐTNR: Tổ 79 - Khu 6 - phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả
Di động: 0906120899
Email: hoangngochuyen72@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Cẩm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936952922
Email: phamhongcamco@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR: Đồng Tiến - Dương Huy - tp Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ni
Di động: 0353392226
Email: nguyenthuhuyen.mndh@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Huế
Chức vụ: TTCM - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01693029091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: TPCM - Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: TTCM - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01679268662
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phú
Chức vụ: TPCM - Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01686732505
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mai Liên
Chức vụ: TTCM - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976501232
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Hương
Chức vụ: TPCM - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263477300
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Hạ
Chức vụ: CTCĐ - Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333502214
ĐTNR: 0333732371
Di động: 0982881517
Email:
Họ và tên: Nguyễn Kim Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01636146919
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0932446968
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976155044
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936246510
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 09865944479
Email:
Họ và tên: Trần Thu Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868452
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0986368065
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Mi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Loan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0934418706
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01228232531
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01677723846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01268325259
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01645451983
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01266436692
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263361285
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Cúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Lại
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01282241001
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01687162365
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hà Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Thịnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Điệp Thúy Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0394794299
Email:
Họ và tên: Ty Thị Kim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thời
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Triệu Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thắm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lục Xuân Anh
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0902114994
Email:
Họ và tên: Hà Thị Ngân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904366896
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0334794464
Email:
Họ và tên: ĐẶNG THỊ BÌNH
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Bích Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Trà My
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Quách Thị Minh Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thanh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyến
Chức vụ: Nhân viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thanh Huyền
Chức vụ: Nhân Viên nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Phương Thanh
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Mầm non Mông Dương là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc sự quản lý trực tiếp của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Cẩm Phả
Trường nằm trên địa bàn phường Mông Dương, có 03 phân hiệu nằm cách xa nhau, với 76 CB_GV_NV
VINH DANH CÁC CÔ GIÁO ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 - 2024 🏆🎊💐 🌸 Xin được chúc mừng các cô
30/01/2024

VINH DANH CÁC CÔ GIÁO ĐẠT DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 - 2024 🏆🎊💐 🌸 Xin được chúc mừng các cô giáo Trường MN Mông Dương đã xuất sắc đạt danh hiệu "Giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non cấp Thành Phố năm học 2023 - 2024".
Đào hồng nở rộ mừng Tết đến🌸🌸 🌼🌼 Mai vàng khoe sắc đón Xuân sang 🌼 🧧 Trong tiết xuân với bắt đầu cái lạnh, các bạn nhỏ trường Mầm non
22/01/2024

Đào hồng nở rộ mừng Tết đến🌸🌸 🌼🌼 Mai vàng khoe sắc đón Xuân sang 🌼 🧧 Trong tiết xuân với bắt đầu cái lạnh, các bạn nhỏ trường Mầm non Mông dương xúng xính trong những chiếc áo dài xinh xắn, cùng nhau tham trải nghiệm hoạt động hội chợ xuân với những cảm giác mới lạ và vô cùng háo hức. 👉 Mời quý cha mẹ cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của các bạn nhỏ trong hoạt động tham gia chợ Tết ngày hôm nay nhé!
MERRY CHRISTMAS 🔔🔔🔔 --------------------------------- 🎄Không khí se se lạnh của mùa đông báo hiệu một mùa Noel nữa đã đến cận kề, không khí Noel n
22/12/2023

MERRY CHRISTMAS 🔔🔔🔔 --------------------------------- 🎄Không khí se se lạnh của mùa đông báo hiệu một mùa Noel nữa đã đến cận kề, không khí Noel ngập tràn, lan tỏa khắp ngóc ngách, ngõ phố. 🎄Nhân dịp sự kiện giáng sinh đang đến thật gần các bạn nhỏ tới trường được cùng nhau thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích tại bữa tiệc buffe hay cùng ngồi với nhau thưởng thức bữa cơm gia đình tại lớp học. Tất cả đều mang tới không khí ấm áp ngập tràn dưới mái trường mầm non Mông Dương yêu thương❤️ Chúc các con có mùa giáng sinh ấm áp, an lành, luôn tràn ngập niềm vui dưới mái Trường MN Mông Dương❤️
Hoà chung không khí cả nước kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), cô và trò các lớp MG 4TB3, 5TA1, 5TA2
19/12/2023

Hoà chung không khí cả nước kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), cô và trò các lớp MG 4TB3, 5TA1, 5TA2, 5TA3 đã tổ chức một chuỗi sự kiện 👉 làm súng từ tàu lá chuối, làm xe tăng từ bìa cát tông, hoạt động diễn tập thử thách làm chú bộ đội trên thao trường 🪖🪖, lễ chào cờ, phần tham gia trải nghiệm làm chiến sĩ nhỏ và dân quân tự vệ và làm bưu thiếp tặng chú bộ đội. 🌻🌻🌻 Những hoạt động tuy nhỏ nhưng thiết thực, đầy ý nghĩa giúp trẻ thêm yêu và tự hào hơn về các chú bộ đội, những anh lính cụ Hồ luôn chắc tay súng bảo vệ tổ quốc ❤️❤️❤️ ⭐🌟⭐ Cùng ngắm nhìn lại hình ảnh các chú bộ đội tí hon tham gia các hoạt động nhé 👇👇👇
🍀🌻 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiến thức, kĩ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục theo các
28/11/2023

🍀🌻 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiến thức, kĩ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục theo các lĩnh vực phát triển cho trẻ trong trường mầm non, áp dụng tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm. Nhà trường đã xây dựng 3 tiết mẫu học kì 1 ở các độ tuổi, các lĩnh vực phát triển khác nhau 🎉🎉🎉 🥳🧐💚 Qua các hoạt động trẻ đã lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, chủ động, tích cực tìm tòi, khám phá, trải nghiệm sáng tạo. Các con tích cực hợp tác cùng cô và các bạn trong các hoạt động đó là một thành công lớn của các cô rồi ❤️❤️❤️ 👇👇👇 Sau đây là một số hình ảnh khi các bé tham gia các hoạt động 🎊🎊🎊
🌸 Dưới ánh mặt trời, không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học 🌸 💐💐💐 Trong không khí ngập tràn yêu thương, hướng về kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Vi
20/11/2023

🌸 Dưới ánh mặt trời, không nghề nào cao quý hơn nghề dạy học 🌸 💐💐💐 Trong không khí ngập tràn yêu thương, hướng về kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, để tỏ lòng tri ân, biết ơn đến công lao to lớn của người giáo viên đang và sẽ tiếp tục ươm những mầm non tương lai của đất nước được bay cao, bay xa. Chiều ngày 20/11/2023, Trường MN Mông Dương long trọng tổ chức “ toạ đàm kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”. Buổi toạ đàm được diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ chào mừng, lễ tuyên dương các cô giáo đạt giải trong các kì thi. Đến dự, và tặng hoa chúc mừng có các đ/c lãnh đạo đại diện Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND- UBMTTQ phường Mông Dương, các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Hội cha mẹ học sinh nhà trường.💐💐💐 🌸🌸🌸 Nhân ngày 20/11, Trường mầm non Mông Dương chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp trồng người🌸🌸🌸
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024
26/10/2023

Hoà trong không khí thi đua sôi nổi của cán bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh( 30/10/1963-30/10/2023) Trường MN Mông Dương tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024. Thực hiện chủ đề năm học: “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm”Hội thi tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, phát triển nghề nghiệp🌼🌼🌼❤️❤️❤️ 🎉🎉🎉 Chúc mừng cho sự cố gắng của các cô và chúc mừng hội thi gvg cấp trường năm học 2023-2024 đã thành công tốt đẹp💐💐💐🎉🎉🎉
Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10❤️
20/10/2023

Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10❤️ Hôm nay, các bé Trường MN Mông Dương cùng làm những bông hoa, những chiếc bưu thiếp đẹp nhất, hát những bài hát gửi đến bà, đến mẹ 💐❤️💐❤️💐❤️Qua việc bé tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa để tặng bà, tặng mẹ này, các bé sẽ hiểu hơn về ngày 20/10 và cảm thấy yêu bà, yêu mẹ nhiều hơn.❤️❤️❤️❤️❤️ Xin mời các bậc phụ huynh cùng ngắm nhìn những hình ảnh các “em bé” tham gia vào hoạt động chúc mừng ngày 20/10
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường năm học 2023-2024
18/10/2023

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường năm học 2023-2024
THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
18/10/2023

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2023-2024
12/10/2023

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024 ⛳Căn cứ công văn số 27/LTPGDĐT-LĐLĐTP ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Liên đoàn Lao Động- Phòng GD&ĐT Thành Phố Cẩm Phả về việc tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động tại các cơ sở trường học năm học 2023-2024. 🔥Sáng nay ngày 12/10/2023 trường Mầm non Mông Dương long trọng tổ chức hội nghị nhà giáo cán bộ quản lý người lao động năm 2023-2024. 💐💐🎉🎉 Về dự chỉ đạo Hội nghị có các đ/c lãnh đạo đại diện Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND- UBMTTQ phường Mông Dương.Nhà trường còn vinh dự được đón tiếp Ban đại diện HCMHS, chủ các nhóm lớp trên địa bàn cùng về dự hội nghị ⛳Trong bầu không khí dân chủ, cởi mở, hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Các bé trường Mầm Non Mông Dương hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời”😍😍😍
06/10/2023

Các bé trường Mầm Non Mông Dương hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời”😍😍😍
Ngày 04,05/10/2023, trường mầm non Mông Dương phối hợp với trung tâm y tế Phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học cho trẻ đang học tại trường
05/10/2023

Ngày 04,05/10/2023, trường mầm non Mông Dương phối hợp với trung tâm y tế Phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầu năm học cho trẻ đang học tại trường. Việc theo dõi sức khỏe cho trẻ thường xuyên giúp phát hiện sớm những dấu hiệu mắc bệnh cũng như thể trạng của từng trẻ, từ đó nhà trường có kế hoạch tốt hơn trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ. Kết quả của đợt kiểm tra cho thấy hầu hết các bé đều có sức khỏe tốt, phát triển bình thường, đây cũng là yếu tố giúp các con tham gia học tập và các hoạt động tại trường đạt kết quả cao hơn./.
🌻🌻🌻Tết trung thu năm 2023 Với mong muốn đem lại niềm vui và không khí ấm áp trong ngày Tết trung thu của các bé trên địa bàn Phường Mông Dương. 👉
30/09/2023

🌻🌻🌻Tết trung thu năm 2023 Với mong muốn đem lại niềm vui và không khí ấm áp trong ngày Tết trung thu của các bé trên địa bàn Phường Mông Dương. 👉 Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo phường Mông Dương, Giáo viên, học sinh trường Mầm non Mông Dương phối hợp với các khu phố trên địa bàn phường tham gia các tiết mục văn nghệ và xây dựng kịch bản Hằng Nga chú cuội mang lại không khí trang trọng, vui vẻ và ấm áp cho các bé trên địa bàn phường.
VUI TẾT TRUNG THU 2023 🌼🌼🌼 🎈🎈Trong kí ức tuổi thơ, Tết Trung thu là sự háo hức, rộn ràng khi được bố mẹ chuẩn bị cho những chiếc đèn lồng, mặt
29/09/2023

VUI TẾT TRUNG THU 2023 🌼🌼🌼 🎈🎈Trong kí ức tuổi thơ, Tết Trung thu là sự háo hức, rộn ràng khi được bố mẹ chuẩn bị cho những chiếc đèn lồng, mặt nạ...là tiếng cười đùa nhộn nhịp và hơi ấm gia đình khi cùng nhau thưởng thức những chiếc bánh và ngắm ánh trăng rằm tỏa sáng 🍄🍄Hôm nay ngày 29/9/2023 trường Mầm non Mông Dương đã tổ chức hoạt động ngoại khoá vui hội trăng rằm cho bé với hình ảnh múa Lân Sư Tử, Ông Địa nhịp nhàng cùng tiếng trống thùng thình, chị Hằng cùng chú Cuội, hẳn đã để lại những kỉ niệm thật khó quên với các bạn nhỏ và quý phụ huynh 🍀🍀🌼🌸 Được tham gia vào các hoạt động của“ Vui hội trăng rằm” với những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của cô và trò trường Mầm non Mông Dương đã tạo nên một không khí thật ấm áp và thân thương ❤️❤️❤️ Thay mặt ban lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên xin chân thành cảm ơn tất cả các quý phụ huynh cùng các con thân yêu đã chung tay và đồng hành cùng nhà trường để có một mùa Trung Thu thật vui tươi, ấm áp và ý nghĩa ❤️❤️❤️ ☘️☘️☘️Và Nhà trường chỉ luôn mong rằng ngày càng đổi mới và đem đến những giá trị tốt đẹp nhất cho Mầm non tương lai!☘️☘️☘️
KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024
22/09/2023

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2
15/09/2023

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2023-2024 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CSGD NĂM HỌC 2023-2024
15/09/2023

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CSGD NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của CSGD Năm học 2023-2024
15/09/2023

THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của CSGD Năm học 2023-2024
Hoà chung không khí vui tươi, rộn rã của ngày hội đến trường. Sáng ngày 5/9/2023 Trường mầm non Mông Dương long trọng tổ chức” Ngày hội đến trường của
05/09/2023

Hoà chung không khí vui tươi, rộn rã của ngày hội đến trường. Sáng ngày 5/9/2023 Trường mầm non Mông Dương long trọng tổ chức” Ngày hội đến trường của bé” năm học 2023-2024🌼🌼🌼 ☘️☘️☘️ Cô và trò trường MNMD xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố, chính quyền địa phương, cảm ơn các đơn vị kết nghĩa, nhóm thiện nguyện, các khu phố và các bậc phụ huynh đã quan tâm đến thế hệ mầm non. Tạo nên sự thành công cho ngày hội💐💐💐 ☘️☘️☘️Chúc cho các bé học sinh luôn mạnh khoẻ chăm ngoan. Chúc tập thể nhà trường luôn dồi dào sức khoẻ, đoàn kết, đồng lòng. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để năm học 2023-2024 thành công rực rỡ, đạt nhiều thành tích cao.
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà