TỔ CHỨC
Mầm non Mông Dương
- Địa chỉ: tổ 5 khu 2 phường Mông Dương
- Điện thoại: 0332502214
- Hòm thư: c0mongduong@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnmongduong
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyện
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333502214
ĐTNR:
Di động: 0947059616
Email: nguyen77campha@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hạnh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: cao đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0977685900
Email: dothihanh.cp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0904534160
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hợp
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0906169706
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01693029091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868452
Di động: 0974309238
Email: uyenconuong@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01687541874
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Hạ
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333502214
ĐTNR: 0333732371
Di động: 0982881517
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0932446968
Email:
Họ và tên: Nguyễn Kim Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01636146919
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phú
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01686732505
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976155044
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936246510
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo iên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 09865944479
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hạnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0979429154
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mai Liên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976501232
Email:
Họ và tên: Trần Thu Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263467838
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868452
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01686252191
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Chi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01677723846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0986368065
Email:
Họ và tên: Hà Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01636133309
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0904789180
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Mi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Loan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0934418706
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263477300
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01228232531
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01677723846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01268325259
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Hải Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0979149699
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01645451983
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01679268662
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01266436692
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263361285
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Cúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Lại
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01282241001
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01687162365
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thùy
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Linh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 016454511983
Email:
Họ và tên: Lê Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936428929
Email:
Họ và tên: Hà Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Thịnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Điệp Thúy Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936023242
Email:
Họ và tên: Ty Thị Kim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thời
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Triệu Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thắm
Chức vụ: Nhân Viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lục Xuân Anh
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0902114994
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thơm
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp y điều dưỡng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyến
Chức vụ: Nhân viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thanh Huyền
Chức vụ: Nhân Viên nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Phương Thanh
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hường
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Giới
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
ga goi

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html