TỔ CHỨC
Mầm non Mông Dương
- Địa chỉ: tổ 5 khu 2 phường Mông Dương
- Điện thoại: 0332502214
- Hòm thư: c0mongduong@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnmongduong
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyện
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333502214
ĐTNR:
Di động: 0947059616
Email: nguyen77campha@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hạnh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: cao đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0977685900
Email: dothihanh.cp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0904534160
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hợp
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0906169706
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01693029091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868452
Di động: 0974309238
Email: uyenconuong@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01687541874
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Hạ
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333502214
ĐTNR: 0333732371
Di động: 0982881517
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0932446968
Email:
Họ và tên: Nguyễn Kim Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01636146919
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phú
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01686732505
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976155044
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936246510
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo iên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 09865944479
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hạnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0979429154
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mai Liên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976501232
Email:
Họ và tên: Trần Thu Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263467838
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868452
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01686252191
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Chi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01677723846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0986368065
Email:
Họ và tên: Hà Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01636133309
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0904789180
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Mi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Loan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0934418706
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263477300
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01228232531
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01677723846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01268325259
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Hải Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0979149699
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01645451983
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01679268662
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01266436692
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263361285
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Cúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Lại
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01282241001
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01687162365
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thùy
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Linh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 016454511983
Email:
Họ và tên: Lê Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936428929
Email:
Họ và tên: Hà Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Thịnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Điệp Thúy Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936023242
Email:
Họ và tên: Ty Thị Kim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thời
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Triệu Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thắm
Chức vụ: Nhân Viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lục Xuân Anh
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0902114994
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thơm
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp y điều dưỡng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyến
Chức vụ: Nhân viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thanh Huyền
Chức vụ: Nhân Viên nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Phương Thanh
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hường
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Giới
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Mầm non Mông Dương là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc sự quản lý trực tiếp của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Cẩm Phả
Trường nằm trên địa bàn phường Mông Dương, có 03 phân hiệu nằm cách xa nhau, với 76 CB_GV_NV
Thực hiện công văn số 341-CV/ĐU ngày 28/11/2022 của Đảng ủy phường Mông Dương về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ
03/12/2022

Thực hiện công văn số 341-CV/ĐU ngày 28/11/2022 của Đảng ủy phường Mông Dương về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Ngày 03/12/2022 Chi Bộ trường mầm non Mông Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
30/11/2022

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐÃ ĐƯỢC PGD$ĐT PHÊ DUYỆT NĂM HỌC 2022-2023
30/11/2022

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐÃ ĐƯỢC PGD$ĐT PHÊ DUYỆT NĂM HỌC 2022-2023
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 🌼🌼🌼 Trường mầm non Mông Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng ủy
20/11/2022

Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 🌼🌼🌼 Trường mầm non Mông Dương gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường Mông Dương đã quan tâm tổ chức ngày hội tôn vinh các thầy cô trên địa bàn phường Mông Dương thật ý nghĩa và ấm áp, đó là sự động viên lớn lao trong sự nghiệp trồng người của nghề giáo 👏👏👏 🌼🌼🌼 Tháng 11 về hoà trong không khí hân hoan của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà người thầy được tôn vinh là "kỹ sư tâm hồn", nghề dạy học là "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". ❤️❤️❤️🌹🌹🌹 Trường mầm non Mông Dương long trọng tổ chức buổi gặp mặt chào mừng và kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm gửi lời tri ân sâu sắc tới các cấp lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo, CBQL, các bậc phụ huynh đã, đang và sẽ cống hiến cho sự nghiệp trồng người của trường mầm non Mông Dương, chúc các đồng chí luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. 🎉🎉🎉 Chúc cho những "người lái đò" của trường mầm non Mông Dương luôn vững tay chèo cho con thuyền chở những tâm hồn bé nhỏ cập bến tri thức thành công ❤️❤️❤️
BIÊN BẢN Về việc Niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
19/11/2022

BIÊN BẢN Về việc Niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
KẾ HOẠCH Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong đơn vị theo quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Ng
15/11/2022

KẾ HOẠCH Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong đơn vị theo quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 👏👏 👉👉 Trường mầm non Mông Dương đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để chào mừ
13/11/2022

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 👏👏 👉👉 Trường mầm non Mông Dương đã tổ chức rất nhiều các hoạt động để chào mừng: văn nghệ, ngoại khoá và không thể thiếu hoạt động thao giảng của cô và trò các khối lớp. 👉👏 Hoạt động thao giảng diễn ra hết sức sôi nổi với các cô giáo tận tâm, nhiệt huyết, sáng tạo đã cho ra lò các sản phẩm là các hoạt động trẻ được khám phá, được trải nghiệm, được vui chơi thoải mái, được cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến từ các cô giáo của mình. 🥰🥰🥰 Những em bé ngoan, ham học hỏi là những bông hoa tươi thắm nhất 💐💐💐 dành tặng cho các cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam cũng như tất cả các ngày tháng cô trò mình bên nhau ❤️❤️❤️ Yêu các bé rất nhiều 😘😘
hực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiến thức, kĩ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục theo các lĩnh v
02/11/2022

hực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên kiến thức, kĩ năng tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục theo các lĩnh vực phát triển cho trẻ trong trường mầm non, áp dụng tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm. Nhà trường đã xây dựng 4 tiết mẫu học kì 1 ở các độ tuổi, các lĩnh vực phát triển khác nhau 🎉🎉🎉 🥳🧐💚 Qua các hoạt động trẻ đã lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, chủ động, tích cực vui chơi, tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, thực hành, sáng tạo, hợp tác và trò chuyện chia sẻ ý tưởng 👏👏👏. Các con tích cực hợp tác cùng cô và các bạn trong các hoạt động đó là một thành công lớn của các cô rồi ❤️❤️❤️ Cảm ơn các con 😘😘😘
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 20/10 ❤️🌹🌹🌹 🎉🎉🎉 Chào mừng ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, hôm nay các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dươ
20/10/2022

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 20/10 ❤️🌹🌹🌹 🎉🎉🎉 Chào mừng ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, hôm nay các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương đã cùng nhau sáng tạo ra những chiếc thiệp thật là xinh xắn, dễ thương từ các nguyên vật liệu hết sức phong phú và dễ kiếm 👏👏👏 🎊🌼🎊 Mỗi chiếc thiệp là một thông điệp thay cho những lời yêu thương và cảm ơn chưa nói thành lời của các con tới các bà, các mẹ, các chị của mình ❤️❤️❤️. Các con thật tuyệt vời 🥰🥰🥰
QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
19/10/2022

QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022-2023
14/10/2022

hực hiện công văn liên tịch số 1177/LT PGDĐT-LĐLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động Cẩm Phả v/v chỉ đạo tổ chức Hội nghị CB, VC, NLĐ; Hội nghị NLĐ tại các cơ sở trường học năm học 2022-2023; 🌼🌼🌼 Ngày 14/10/2022, trường Mầm non Mông Dương tổ chức thành công Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, đồng thời bàn bạc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. 👏👏👏Hội nghị đã phát huy cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thảo luận nhiệt tình, sáng tạo, đoàn kết và nhất trí cao với các chỉ tiêu, biện pháp của phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui 😊 👉 Các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị với phương châm học mà chơ
27/09/2022

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui 😊 👉 Các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị với phương châm học mà chơi, chơi mà học, các bạn nhỏ đã bắt đầu dần thích nghi với môi trường vui chơi, học tập ở trường, ở lớp. 🎊🎉 Chúc các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười 🥰🥰🥰👏👏👏
BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
23/09/2022

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
23/09/2022

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2022-2023
23/09/2022

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON THỰC TẾ NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023
16/09/2022

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2022-2023
BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI
13/09/2022

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI
BÁO CÁO Công tác tuyển sinh của nhà trường năm học 2022 - 2023
13/09/2022

BÁO CÁO Công tác tuyển sinh của nhà trường năm học 2022 - 2023
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dươn
10/09/2022

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dương rất vinh dự được đón tiếp: Bác Nguyễn Xuân Ký - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Bác Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Phóng viên Trung tâm truyền thông tỉnh; Lãnh đạo phòng Trẻ em và BĐG. Bác Nguyễn Anh Tú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cẩm Phả cùng các Bác lãnh đạo Thành Ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, LĐTB và XH thành phố, Phòng GD&ĐT. Bác Ngô Trí Cường - Thành Ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND phường Mông Dương cùng các Bác Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ. Các Bác lãnh đạo các công ty cổ phần Than Mông Dương Vinacomin, công ty than Khe Chàm TKV, công ty nhiệt điện Mông Dương, Hội doanh nghiệp phường Mông Dương và các Bác đại diện Hội cha mẹ học sinh của nhà trường. Cô và trò trường mầm non Mông Dương thật vui khi được đón nhận sự quan tâm của các Bác lãnh đạo về thăm và tặng quà cho các cháu nhân dịp tết Trung thu. Nhà trường còn vinh dự khi nhận được sự quan tâm các cô chú ĐTN công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin, Hội doanh nghiệp tặng 20 xuất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn các Bác Lãnh đạo đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu nhân dịp Trung thu. Chúc các bé trường mầm non Mông Dương có mùa Tết Trung thu thật vui vẻ và ấm áp.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dươn
10/09/2022

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dương rất vinh dự được đón tiếp: Bác Nguyễn Xuân Ký - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Bác Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Phóng viên Trung tâm truyền thông tỉnh; Lãnh đạo phòng Trẻ em và BĐG. Bác Nguyễn Anh Tú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cẩm Phả cùng các Bác lãnh đạo Thành Ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, LĐTB và XH thành phố, Phòng GD&ĐT. Bác Ngô Trí Cường - Thành Ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND phường Mông Dương cùng các Bác Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ. Các Bác lãnh đạo các công ty cổ phần Than Mông Dương Vinacomin, công ty than Khe Chàm TKV, công ty nhiệt điện Mông Dương, Hội doanh nghiệp phường Mông Dương và các Bác đại diện Hội cha mẹ học sinh của nhà trường. Cô và trò trường mầm non Mông Dương thật vui khi được đón nhận sự quan tâm của các Bác lãnh đạo về thăm và tặng quà cho các cháu nhân dịp tết Trung thu. Nhà trường còn vinh dự khi nhận được sự quan tâm các cô chú ĐTN công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin, Hội doanh nghiệp tặng 20 xuất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn các Bác Lãnh đạo đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu nhân dịp Trung thu. Chúc các bé trường mầm non Mông Dương có mùa Tết Trung thu thật vui vẻ và ấm áp.
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà