TỔ CHỨC
Mầm non Mông Dương
- Địa chỉ: tổ 5 khu 2 phường Mông Dương
- Điện thoại: 0332502214
- Hòm thư: c0mongduong@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mnmongduong
Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyện
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333502214
ĐTNR:
Di động: 0947059616
Email: nguyen77campha@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Hạnh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: cao đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0977685900
Email: dothihanh.cp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0904534160
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hợp
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0906169706
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Huế
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01693029091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Tố Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868452
Di động: 0974309238
Email: uyenconuong@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hoan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01687541874
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Hạ
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333502214
ĐTNR: 0333732371
Di động: 0982881517
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Minh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0932446968
Email:
Họ và tên: Nguyễn Kim Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01636146919
Email:
Họ và tên: Trần Thị Phú
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng Sư Phạm
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01686732505
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976155044
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936246510
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo iên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 09865944479
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hạnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0979429154
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Mai Liên
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0976501232
Email:
Họ và tên: Trần Thu Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Lâm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263467838
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333868452
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01686252191
Email:
Họ và tên: Trịnh Thị Chi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01677723846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0986368065
Email:
Họ và tên: Hà Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm mầm non
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01636133309
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Xuyến
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0904789180
Email:
Họ và tên: Nguyễn Lệ Mi
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Loan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0934418706
Email:
Họ và tên: Khổng Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263477300
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01228232531
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01677723846
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01268325259
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Phúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Hải Hà
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0979149699
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hường
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01645451983
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thanh
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01679268662
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Nguyệt
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01266436692
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01263361285
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Cúc
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thủy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Lại
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01282241001
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Hảo
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 01687162365
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thương
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thùy
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Linh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 016454511983
Email:
Họ và tên: Lê Thị Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936428929
Email:
Họ và tên: Hà Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Tô Thị Thịnh
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Điệp Thúy Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Trình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0936023242
Email:
Họ và tên: Ty Thị Kim
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thời
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đào Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Triệu Thu Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Thắm
Chức vụ: Nhân Viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Đào
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lục Xuân Anh
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động: 0902114994
Email:
Họ và tên: Đào Thị Thơm
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp y điều dưỡng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Tuyến
Chức vụ: Nhân viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thanh Huyền
Chức vụ: Nhân Viên nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Phương Thanh
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vi Thị Hường
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Giới
Chức vụ: Nhân Viên Nấu Ăn
Trình độ đào tạo: Trung Cấp
ĐTCQ: 0333868452
ĐTNR:
Di động:
Email:
Mầm non Mông Dương là đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc sự quản lý trực tiếp của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Cẩm Phả
Trường nằm trên địa bàn phường Mông Dương, có 03 phân hiệu nằm cách xa nhau, với 76 CB_GV_NV
𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 20/10 ❤️🌹🌹🌹 🎉🎉🎉 Chào mừng ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, hôm nay các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dươ
20/10/2022

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 20/10 ❤️🌹🌹🌹 🎉🎉🎉 Chào mừng ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, hôm nay các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương đã cùng nhau sáng tạo ra những chiếc thiệp thật là xinh xắn, dễ thương từ các nguyên vật liệu hết sức phong phú và dễ kiếm 👏👏👏 🎊🌼🎊 Mỗi chiếc thiệp là một thông điệp thay cho những lời yêu thương và cảm ơn chưa nói thành lời của các con tới các bà, các mẹ, các chị của mình ❤️❤️❤️. Các con thật tuyệt vời 🥰🥰🥰
Hội nghị CB, VC, NLĐ năm học 2022-2023
14/10/2022

hực hiện công văn liên tịch số 1177/LT PGDĐT-LĐLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động Cẩm Phả v/v chỉ đạo tổ chức Hội nghị CB, VC, NLĐ; Hội nghị NLĐ tại các cơ sở trường học năm học 2022-2023; 🌼🌼🌼 Ngày 14/10/2022, trường Mầm non Mông Dương tổ chức thành công Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, đồng thời bàn bạc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. 👏👏👏Hội nghị đã phát huy cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thảo luận nhiệt tình, sáng tạo, đoàn kết và nhất trí cao với các chỉ tiêu, biện pháp của phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Mỗi ngày đến trường là một ngày vui 😊 👉 Các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị với phương châm học mà chơ
27/09/2022

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui 😊 👉 Các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị với phương châm học mà chơi, chơi mà học, các bạn nhỏ đã bắt đầu dần thích nghi với môi trường vui chơi, học tập ở trường, ở lớp. 🎊🎉 Chúc các bạn nhỏ trường mầm non Mông Dương luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười 🥰🥰🥰👏👏👏
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dươn
10/09/2022

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dương rất vinh dự được đón tiếp: Bác Nguyễn Xuân Ký - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Bác Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Phóng viên Trung tâm truyền thông tỉnh; Lãnh đạo phòng Trẻ em và BĐG. Bác Nguyễn Anh Tú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cẩm Phả cùng các Bác lãnh đạo Thành Ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, LĐTB và XH thành phố, Phòng GD&ĐT. Bác Ngô Trí Cường - Thành Ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND phường Mông Dương cùng các Bác Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ. Các Bác lãnh đạo các công ty cổ phần Than Mông Dương Vinacomin, công ty than Khe Chàm TKV, công ty nhiệt điện Mông Dương, Hội doanh nghiệp phường Mông Dương và các Bác đại diện Hội cha mẹ học sinh của nhà trường. Cô và trò trường mầm non Mông Dương thật vui khi được đón nhận sự quan tâm của các Bác lãnh đạo về thăm và tặng quà cho các cháu nhân dịp tết Trung thu. Nhà trường còn vinh dự khi nhận được sự quan tâm các cô chú ĐTN công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin, Hội doanh nghiệp tặng 20 xuất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn các Bác Lãnh đạo đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu nhân dịp Trung thu. Chúc các bé trường mầm non Mông Dương có mùa Tết Trung thu thật vui vẻ và ấm áp.
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dươn
10/09/2022

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón tết Trung thu năm 2022. Tập thể CBGVNV và các cháu học sinh trường mầm non Mông Dương rất vinh dự được đón tiếp: Bác Nguyễn Xuân Ký - Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh Ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Bác Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh; Phóng viên Trung tâm truyền thông tỉnh; Lãnh đạo phòng Trẻ em và BĐG. Bác Nguyễn Anh Tú - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Cẩm Phả cùng các Bác lãnh đạo Thành Ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, LĐTB và XH thành phố, Phòng GD&ĐT. Bác Ngô Trí Cường - Thành Ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND phường Mông Dương cùng các Bác Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ. Các Bác lãnh đạo các công ty cổ phần Than Mông Dương Vinacomin, công ty than Khe Chàm TKV, công ty nhiệt điện Mông Dương, Hội doanh nghiệp phường Mông Dương và các Bác đại diện Hội cha mẹ học sinh của nhà trường. Cô và trò trường mầm non Mông Dương thật vui khi được đón nhận sự quan tâm của các Bác lãnh đạo về thăm và tặng quà cho các cháu nhân dịp tết Trung thu. Nhà trường còn vinh dự khi nhận được sự quan tâm các cô chú ĐTN công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin, Hội doanh nghiệp tặng 20 xuất quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn các Bác Lãnh đạo đã dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu nhân dịp Trung thu. Chúc các bé trường mầm non Mông Dương có mùa Tết Trung thu thật vui vẻ và ấm áp.
CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023🎊🎊🎊 🌼🌼🌼 Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn,vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu.
05/09/2022

CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023🎊🎊🎊 🌼🌼🌼 Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn,vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu. 🌻🌻🌻Mùa thu ngày khai trường! Xin kính chúc các cô giáo và các bé trường mầm non Mông Dương năm học mới thu được thật nhiều hoa thơm trái ngọt 🌟🌟❤️❤️🌻❤️❤️
Đại hội chi bộ trường MN Mông Dương lần thứ XVI; nhiệm kỳ 2022 - 2025🌷🌷🌷
04/07/2022

Đại hội chi bộ trường MN Mông Dương lần thứ XVI; nhiệm kỳ 2022 - 2025🌷🌷🌷
🏫 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2022-2023🌷🌷🌷
04/07/2022

🏫 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRẺ MẦM NON NĂM HỌC 2022-2023🌷🌷🌷
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 - BÉ VUI TẾT 1/6
01/06/2022

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 - BÉ VUI TẾT 1/6🌺🌺🌺 🌝🌗☀️ Bánh xe thời gian cứ hối hả quay như để ghi lại ký ức và nuôi dưỡng sự trưởng thành của các bé….!💚 🌻🌻🌻Chúc các bé yêu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và có một kỳ nghỉ hè ngập tràn niềm vui, bổ ích và ý nghĩa…!🥰🥰🥰
LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 - BÉ VUI TẾT 1/6
01/06/2022

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 - BÉ VUI TẾT 1/6🌺🌺🌺 🌝🌗☀️ Bánh xe thời gian cứ hối hả quay như để ghi lại ký ức và nuôi dưỡng sự trưởng thành của các bé….!💚 🌻🌻🌻Chúc các bé yêu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và có một kỳ nghỉ hè ngập tràn niềm vui, bổ ích và ý nghĩa…!🥰🥰🥰
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022
27/05/2022

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022 🌼🌼🌼Chúc mừng Trường MN Mông Dương là 1 trong 3 trường trên địa bàn TP Cẩm Phả có số gv thi đông và đạt điểm tổng cao nhất hội thi 💐 🌼🌼🌼Chúc mừng 20 cô giáo của nhà trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thành phố💐 🌼🌼🌼Chúc mừng cô giáo Phạm Thị Thanh, Vũ Thị Huế đạt thành tích cao được khen thưởng tại buổi tổng kết💚💚💚 👉Với những thành công của các cô giáo, hy vọng các cô sẽ là những hạt nhân lan tỏa kiến thức và phổ biến kinh nghiệm hay cho đồng nghiệp và áp dụng hiệu quả trong quá trình chăm sóc giáo dục cho học sinh tại nhà trường!💚💚💚
TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022
27/05/2022

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021-2022 🌼🌼🌼Chúc mừng Trường MN Mông Dương là 1 trong 3 trường trên địa bàn TP Cẩm Phả có số gv thi đông và đạt điểm tổng cao nhất hội thi 💐 🌼🌼🌼Chúc mừng 20 cô giáo của nhà trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp thành phố💐 🌼🌼🌼Chúc mừng cô giáo Phạm Thị Thanh, Vũ Thị Huế đạt thành tích cao được khen thưởng tại buổi tổng kết💚💚💚 👉Với những thành công của các cô giáo, hy vọng các cô sẽ là những hạt nhân lan tỏa kiến thức và phổ biến kinh nghiệm hay cho đồng nghiệp và áp dụng hiệu quả trong quá trình chăm sóc giáo dục cho học sinh tại nhà trường!💚💚💚
Tập thể giáo viên nhân viên chạy lũ ngày 10/05/2022
10/05/2022

🙈🙈Khắc phục những bộn bề…. của cơn mưa, trường MN Mông Dương xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo UBND phường, Hội phụ nữ phường, Đoàn TN phường Mông Dương, Hội chàng rể, Các bậc phụ huynh…. đã chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ cô trò nhà trường, để cô trò lại được đến trường với ngôi trường khang trang, sạch đẹp!🏫🪴🌺 Cảm ơn sự vất vả, nhiệt thành, đồng sức, đồng lòng của Tập thể sư phạm nhà trường vì ngôi trường thân yêu!💚💚💚
Trường mầm non Mông Dương chung tay vì ngôi trường thân yêu
10/05/2022

🙈🙈Khắc phục những bộn bề…. của cơn mưa, trường MN Mông Dương xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo UBND phường, Hội phụ nữ phường, Đoàn TN phường Mông Dương, Hội chàng rể, Các bậc phụ huynh…. đã chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ cô trò nhà trường, để cô trò lại được đến trường với ngôi trường khang trang, sạch đẹp!🏫🪴🌺 Cảm ơn sự vất vả, nhiệt thành, đồng sức, đồng lòng của Tập thể sư phạm nhà trường vì ngôi trường thân yêu!💚💚💚
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2021 - 2022
05/05/2022

🌺🌺🌺🌺🌺 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên luôn được Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm!!!💚💚💚 🌼🌼🌼Năm học 2021-2022 PGD ĐT thành phố Cẩm Phả tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; Trường Mầm non Mông Dương có 20 cô giáo tham gia thi.
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 2021 - 2022
05/05/2022

🌺🌺🌺🌺🌺 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên luôn được Ban giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm!!!💚💚💚 🌼🌼🌼Năm học 2021-2022 PGD ĐT thành phố Cẩm Phả tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; Trường Mầm non Mông Dương có 20 cô giáo tham gia thi.
Một số hình ảnh trẻ trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch tại nhà
01/04/2022

Một số hình ảnh trẻ trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch tại nhà
Tập thể sư phạm nhà trường tổng vệ sinh khử khuẩn để chuẩn bị điều kiện tốt nhất khi các con trở lại trường học
31/03/2022

Thực hiện công văn số 364/PGDĐT ngày 26/3/2022 của PGD đào tạo thành phố Cẩm Phả, Nhà trường tổ chức cho trẻ đi học trở lại vào thứ 6 ngày 01/4/2022. 🌺🌺🌺Dưới đây là một số hình ảnh giáo viên, nhân viên dọn vệ sinh, khử khuẩn để chuẩn bị điều kiện tốt nhất khi các con trở lại trường học.
Gặp mặt giáo viên, nhận viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nhâm Dần 2022
27/01/2022

Gặp mặt giáo viên, nhận viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nhâm Dần 2022
Gặp mặt giáo viên, nhận viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nhâm Dần 2022
27/01/2022

Gặp mặt giáo viên, nhận viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nhâm Dần 2022
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà