TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Mông Dương
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333868051
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsmongduong
Họ và tên: Ngô Thị Thu Hà
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974013822
Email: ngothuha.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Dung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986060787
Email: vudungthcsmd@gmail.com
Họ và tên: Tạ Triệu Tư
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985126473
Email: trieutu86@gmail.com
Họ và tên: Phùng Mai Duyên
Chức vụ: Giáo viên- Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977735993
Email: phungmaiduyen.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Toán- CN-TD
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968593468
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Kim Hảo
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Văn- Sử- Địa- GDCD
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0789332138
Email: vuthikimhao.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Hà
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN-NN-NT
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973933618
Email: Tranha618@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Hằng
Chức vụ: Tổ trưởng tổ văn phòng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988778312
Email:
Họ và tên: Phạm Thanh Tâm
Chức vụ: Tổ phó tổ Văn- Sử- Địa- GDCD
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393331842
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chức vụ: Tổ phó tổ Toán-CN-TD
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387004927
Email: nguyenthithanhtam.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Doan
Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN-NN-NT
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374679424
Email: nguyenthidoan.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Trâm Anh
Chức vụ: Tổ phó tổ Văn-Sử-Địa-GDCD
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0934386959
Email: luongthitramanh.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Tuyết Minh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396625556
Email: trantuyetminh.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333732156
Di động: 0904764906
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377669116
Email: phamthithulan.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379303825
Email: nguyenthichien.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987480130
Email: dothihoa.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Diệp Thanh Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969905687
Email: diepthanhhue.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385998796
Email: nguyenthitrang.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972601988
Email: dothihuong.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Diệu Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975756738
Email: dieulinhhsk32@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0347391664
Email: nguyenthihaiyen@gmail.com
Họ và tên: Hoàng T Minh Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972842144
Email: hoangthiminhhuong.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936722665
Email: nguyenthilien.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Từ Thị Thanh Kim Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975789798
Email: tuthithanhkimhue.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Lan Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379366568
Email: vuthilananh.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Xuân Hồng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0344535180
Email: buixuanhong.c2mongduong@campha.edu.com
Họ và tên: Chu Mai Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0376076197
Email: linhtoanly46@gmail.com
Họ và tên: Hà Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0968148192
Email: hathuphuong.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977557613
Email: nguyenthithuha.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974899699
Email: honghanhpetit@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0865881691
Email: tranthimai.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Quỳnh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0333455514
Email: lequynhtrang.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989563331
Email: dothivananh.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hồi
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912330966
Email: phamthihoi.cuaong@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Hiệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936695737
Email: tranthihiep.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Đào Ánh Điệp
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0975286860
Email: daoanhdiep.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Điệp Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0869178782
Email: diepthithuha.c2md@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396929641
Email: buithiuyen.c2md@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Xuân Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0332023188
Email: nguyenxuanthanh.c2mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988711250
Email: tranthihuong.c2md@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Linh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0978640026
Email: linhtrang200795@gmail.com
Họ và tên: Lại Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại chọc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0985768305
Email: laithuhaltt@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0362365398
Email: tranthithuhuong.c2suoikhoang@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0369202333
Email: phuonganhnguyen97.cp@gmail.com
Họ và tên: Triệu Thị Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0392468708
Email: trieulinh0891@gmail.com
Họ và tên: Nho Thi Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974023400
Email: nhotuyencp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0349895502
Email: nguyenthinhungcp91@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thanh Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0769223555
Email: thanhxuan.fle@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Ngà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973896362
Email: nguyenthanhnga.quangninh.88@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359019661
Email: quynh2501.hnue@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374529590
Email: lenga1987qn@gmail.com
Trường THCS Mông Dương được thành lập ngày 1/9/1996

Giới thiệu trường THCS Mông Dương

Trường THCS  Mông Dương được thành lập ngày1/9/1996 với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng học sinh THCS  trên địa bàn phường Mông Dương. Những năm đầu thành lập trường có 19 lớp với 845 học sinh. Trường ch­ưa có địa điểm riêng các lớp học tại 3 điểm trường  cùng  chung cơ sở với trường Tiểu học Mông Dương, Tiểu học Nguyễn Trãi và khu nhà cũ của Công ty xây lắp mỏ. Đến Năm học 1998 – 1999 trường được tách ra cơ sở riêng tại tổ 29 khu II Mông Dương. Thêm vào đó đội ngũ giáo viên nhà trường thiếu ổn định giáo viên sở tại chỉ chiếm 1/3. Phần lớn các thầy các cô là giáo viên nghĩa vụ từ nội thị về dạy tại trường. Ngay từ những ngày đầu thành lập, với bộn bề khó khăn của một trường non trẻ, song tập thể BGH và các thầy giáo, cô giáo đã rất cố gắng để kiện toàn tổ chức bộ máy nhà trường, xây dựng nề nếp trong các hoạt động dạy và học, sinh hoạt chuyên môn, hoạt động tập thể. ý thức được nhiệm vụ lớn lao được giao cùng với sự quan tâm của lãnh đạo địa ph­ương và các cấp các ngành nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm số lượng HS giỏi các thị, cấp tỉnh, quốc gia ngày càng cao. Quy mô của trường bắt đầu từ đây được mở rộng. Trường hàng năm th­ờng xuyên có 26 – 28 lớp học với trên 1000 HS, 3 tổ chuyên môn với trên 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng nhu cầu học tập bồi dưỡng rèn luyện của con em các dân tộc trên địa bàn phường .

          Qua quá trình 14 năm hình thành xây dựng và phát triển, trường THCS Mông Dương không ngừng phấn đấu vươ­n lên, xây dựng kiện toàn vững chắc tổ chức bộ máy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, xây dựng kỷ cương nhà trường. Hàng trăm lượt HS đạt giải trong các kỳ thi chọn HSG cấp thị, cấp tỉnh và cấp quốc gia các môn văn hoá, TDTT và các hoạt động khác. Từ mái trường này các em  trở thành những công dân có ích. Nhiều em đã thành đạt có vị trí công tác trong xã hội và gánh vác đảm nhiệm những công việc quan trọng như giảng viên các trường Đại học Bách Khoa, Sư phạm, Công nghệ…các kiến trúc sư, các thầy giáo, cô giáo góp phần  xây dựng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Qua từng thời kỳ, với từng yêu cầu nhiệm vụ được giao nhà trường luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục của địa phương, làm tốt chức năng tham mưu về công tác giáo dục, luôn là địa chỉ đáng tin cậy của phụ huynh, học sinh và nhân dân trên địa bàn phường, của thị xã Cẩm Phả.

          Năm học 2009 - 2010, toàn trường có 63 cán bộ, giáo viên, nhân viên. 100% có trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông trung học. Về chuyên môn có 100% các thầy cô giáo đứng lớp đạt trình độ chuẩn (cao đẳng), trong đó có 35 % đạt trình độ trên chuẩn (đại học). Có 1 chi bộ đảng với 19 đảng viên chiếm 27% trên tổng số cán bộ giáo viên nhân viên. Về học sinh có 1010 em chia ra 28 lớp, trong đó có 500 em nữ, 99 em con dân tộc thiểu số. Về CSVC có 15 phòng học bộ môn, 1 phòng học vi tính, các phòng họp và hoạt động trước mắt đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Nề nếp nhà trường không ngừng được củng cố và phát triển, các thầy cô chuyên tâm giảng dạy, các em học sinh ngoan ngoãn phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi và có ý thức vươn lên về mọi mặt.

          Với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực liên tục của các thế hệ thầy và trò nhà trường, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Trường đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục, của Uỷ ban nhân tỉnh Quảng Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Giấy khen của của Sở Giáo dục, Uỷ ban nhân dân thị xã Cẩm Phả, Liên đoàn Lao động thị xã Cẩm Phả, Thị ủy Cẩm Phả. Hàng năm trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Các tổ chuyên môn đạt danh hiệu tổ lao động giỏi, tổ đội xuất sắc, tiên tiến, Công đoàn vững mạnh, liên đội xuất sắc cấp tỉnh. Hàng trăm lượt các thầy cô giáo được công nhận là CSTĐ và GVG các cấp, hàng trăm lượt HS đạt giải trong các kỳ thi chọn HSG cấp thị, cấp tỉnh và cấp quốc gia trên lĩnh vực các môn văn hoá, TDTT và các hoạt động khác. Chi bộ nhà trường hàng năm đều được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu.

           Với những thành tích đã đạt được, trường THCS  Mông Dương đã góp phần tích cực vào thành tích chung của ngành giáo dục thị xã Cẩm Phả.

 


HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG NĂM 2023
11/12/2023

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG NĂM 2023
HỘI THI TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG – LIFE AROUND US
10/12/2023

HỘI THI TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG – LIFE AROUND US
Thông báo việc nộp các khoản thu dịch vụ nộp tại ngân hàng kỳ I năm học 2022-2023
09/12/2023

Thông báo việc nộp các khoản thu dịch vụ nộp tại ngân hàng kỳ I năm học 2022-2023
TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG TỔ CHỨC KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2023)
20/11/2023

TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG TỔ CHỨC KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2023)
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM MÔN CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ, TẠI TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG
09/11/2023

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM MÔN CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ, TẠI TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG
Tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, luật an ninh mạng, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường năm học 2023-2024, Hư
11/10/2023

Tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, luật an ninh mạng, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường năm học 2023-2024, Hưởng ứng Tuần lễ Học tập suốt đời năm 2023"
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG, NĂM HỌC 2023 - 2024
09/10/2023

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG THCS MÔNG DƯƠNG, NĂM HỌC 2023 - 2024
Thông báo việc nộp các khoản thu dịch vụ và học phí nộp tại ngân hàng kỳ I năm học 2023-2024
05/10/2023

Công văn số 525/TB-THCSMD ngày 5/10/2023 của trường THCS Mông Dương về việc Thông báo nộp các khoản thu dịch vụ và học phí nộp tại ngân hàng kỳ I năm học 2023-2024
Tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023)
01/10/2023

Công văn số 4191/UBND-VHTT ngày 01/10/2023 về việc tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 75 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2023)
Kế hoạch tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2023
01/10/2023

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 30/9/2023 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức tuần lễ học tập suốt đời năm 2023
Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
26/09/2023

công văn số 973/PGDĐT-CTTT ngày 26/9/2023 của Phòng GD&ĐT về tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
25/09/2023

Công văn số 965/PGDĐT ngày 25/9/2023 của Phòng GD&ĐT về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
Kế hoạch truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm 2023
25/09/2023

Kế hoạch số 966/KH-PGDĐT ngày 25/9/2023 của Phòng GD&ĐT về truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm 2023
Triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
23/09/2023

Công văn số 956/PGDĐT ngày 23/9/2023 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả về việc triển khai thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
Tuyên truyền, triển khai 1 số văn bản chỉ đạo các cấp
23/09/2023

Công văn số 958/PGDĐT ngày 23/9/2023 của Phòng GD&ĐT Cẩm Phả về việc tuyên truyền, triển khai 1 số văn bản các cấp
Tăng cường quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các quy định về kỷ luật phát ngôn
22/09/2023

Công văn số 788-CV/BTG của Ban tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả ngày 22/9/2023 về việc tăng cường quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các quy định về kỷ luật phát ngôn
Thông báo việc thu bảo hiểm y tế tại ngân hàng năm học 2023-2024
22/09/2023

Công văn số 485/TB-THCSMD ngày 22/9/2023 của trường THCS Mông Dương về việc thông báo thu bảo hiểm y tế tại ngân hàng năm học 2023-2024
CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, CÓ TINH THẦN VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP.
21/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT, CÓ TINH THẦN VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP.
HỘI THI: “TÌM HIỂU 60 NĂM QUẢNG NINH QUÊ EM”
20/09/2023

HỘI THI: “TÌM HIỂU 60 NĂM QUẢNG NINH QUÊ EM”
Các Công văn,Nghị Quyết về các khoản thu năm học 2023-2024
20/09/2023

Các Công văn,Nghị Quyết về các khoản thu năm học 2023-2024
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà