TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Sơn
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333766318
- Hòm thư: c2camson.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscamson
Họ và tên: Đỗ Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0912428112
Email: dothihien_htcs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: PHT
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333860619
Di động: 0902462898
Email: nguyenthithuha1972@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Chiên
Chức vụ: CTCĐ
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333860120
Di động: 0974339896
Email: buichien.1967@gmail.com
Họ và tên: Xuân Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngoại Ngữ
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333710261
Di động: 0973886906
Email: xuancamvan@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Thu Trang
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333725719
Di động: 01666383373
Email: tatrang71cs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đặng Thị Xuân
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333711923
Di động: 0974516286
Email: dangxuan7272@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Cẩm Hà
Chức vụ: BTĐ
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0332226912
Di động: 0982142996
Email: camha1210@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01683556484
Email: gvcs_nguyenthihienv@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936845518
Email: hanhtrancs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333712743
Di động: 0944264300
Email: tranthidungcp@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn sử
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333860912
Di động: 0984475051
Email: gvcs_buily@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai
Chức vụ: TPT
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333938177
Di động: 0915837911
Email: canhtungcp@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đinh Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sử CT
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333718104
Di động: 01663394562
Email: dinhnga09@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hương Hoài
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333936592
Di động: 0984599329
Email: gvcs.phamhuonghoai@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333865519
Di động: 01234345739
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoài Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936584206
Email: vuthihoaiphuong.c2cs@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn- Sử-GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333722405
Di động: 0973384383
Email: nguyenthuy14091970@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.728869
Di động: 0975688958
Email: chienninhmy@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Châu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán KTCN
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333714368
Di động: 01699068861
Email: trinhchauha@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - Lý - Tin
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333720080
Di động: 01678503194
Email: thihien.nguyen76@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333939398
Di động: 0982710579
Email: caothanhcs@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Tiểu Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333726410
Di động: 01696334822
Email: gvcs_letieuhoa@yahoo.com.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973886946
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333863668
Di động: 0903264559
Email: thcscs_phamkimlan@yahoo.com.vn
Họ và tên: Lê Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333717927
Di động: 01664330727
Email: leloancs@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - KTCN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992168
Email: nangsaigonnhomuahanoi@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01635918021
Email: XuanCuongartofwar@gmail.com
Họ và tên: Bùi Ngọc Trinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983156158
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902167042
Email: dungveo1978@gmail.com
Họ và tên: Vũ Hoàng Vũ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699575357
Email: hoangvu27071990@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh KTNN
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333711601
Di động: 01696120618
Email: thcscs_nguyenhoa@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thi Nhung
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914202985
Email: gvcs_tranthinhung@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ngoại ngữ
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333728846
Di động: 0936785596
Email: gvcs_nguyenthiquyen@yahoo.com
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngoại ngữ
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333721093
Di động: 0986506878
Email: gvcs_phamthiphuong@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh địa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333938280
Di động: 0976826113
Email: sencamson@gmail.com
Họ và tên: Bùi Hương Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Địa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333719925
Di động: 0985892804
Email: thuybui1812@gmail.com
Họ và tên: Nho Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ thuật
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0974023400
Email: gvcs_nhothithanhtuyen@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912824062
Email: thuymama.k2@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Chí Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919790496
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hóa - Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.712.163
Di động: 01684353846
Email: thuytruong.thcs@gmail.com
Họ và tên: Lê Thanh Phương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Y sĩ đa khoa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915659996
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989855384
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thiện Hiền
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
lavila xe mitsubishi attrage xe mitsubishi triton thiet ke noi that chung cu thiet ke noi that chung cu gia re