TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Sơn
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333766318
- Hòm thư: c2camson.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscamson
Họ và tên: Đỗ Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0912428112
Email: dothihien_htcs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: PHT
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333860619
Di động: 0902462898
Email: nguyenthithuha1972@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Chiên
Chức vụ: CTCĐ
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333860120
Di động: 0974339896
Email: buichien.1967@gmail.com
Họ và tên: Xuân Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngoại Ngữ
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333710261
Di động: 0973886906
Email: xuancamvan@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Thu Trang
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333725719
Di động: 01666383373
Email: tatrang71cs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đặng Thị Xuân
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333711923
Di động: 0974516286
Email: dangxuan7272@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Cẩm Hà
Chức vụ: BTĐ
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0332226912
Di động: 0982142996
Email: camha1210@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01683556484
Email: gvcs_nguyenthihienv@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936845518
Email: hanhtrancs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn sử
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333712743
Di động: 0944264300
Email: tranthidungcp@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn sử
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333860912
Di động: 0984475051
Email: gvcs_buily@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Mai
Chức vụ: TPT
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333938177
Di động: 0915837911
Email: canhtungcp@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đinh Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sử CT
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333718104
Di động: 01663394562
Email: dinhnga09@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hương Hoài
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333936592
Di động: 0984599329
Email: gvcs.phamhuonghoai@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333865519
Di động: 01234345739
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoài Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Âm nhạc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936584206
Email: vuthihoaiphuong.c2cs@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn- Sử-GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333722405
Di động: 0973384383
Email: nguyenthuy14091970@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.728869
Di động: 0975688958
Email: chienninhmy@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Châu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán KTCN
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333714368
Di động: 01699068861
Email: trinhchauha@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - Lý - Tin
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333720080
Di động: 01678503194
Email: thihien.nguyen76@gmail.com
Họ và tên: Cao Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333939398
Di động: 0982710579
Email: caothanhcs@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Tiểu Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333726410
Di động: 01696334822
Email: gvcs_letieuhoa@yahoo.com.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán Tin
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973886946
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333863668
Di động: 0903264559
Email: thcscs_phamkimlan@yahoo.com.vn
Họ và tên: Lê Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333717927
Di động: 01664330727
Email: leloancs@yahoo.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán - KTCN
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992168
Email: nangsaigonnhomuahanoi@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01635918021
Email: XuanCuongartofwar@gmail.com
Họ và tên: Bùi Ngọc Trinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Thể dục
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0983156158
Email:
Họ và tên: Phạm Văn Dũng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902167042
Email: dungveo1978@gmail.com
Họ và tên: Vũ Hoàng Vũ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01699575357
Email: hoangvu27071990@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh KTNN
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333711601
Di động: 01696120618
Email: thcscs_nguyenhoa@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Thi Nhung
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914202985
Email: gvcs_tranthinhung@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Quyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: ngoại ngữ
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333728846
Di động: 0936785596
Email: gvcs_nguyenthiquyen@yahoo.com
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngoại ngữ
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333721093
Di động: 0986506878
Email: gvcs_phamthiphuong@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh địa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333938280
Di động: 0976826113
Email: sencamson@gmail.com
Họ và tên: Bùi Hương Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Địa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333719925
Di động: 0985892804
Email: thuybui1812@gmail.com
Họ và tên: Nho Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mỹ thuật
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0974023400
Email: gvcs_nhothithanhtuyen@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912824062
Email: thuymama.k2@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Chí Nghĩa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngoại ngữ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0919790496
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Hóa - Sinh
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.712.163
Di động: 01684353846
Email: thuytruong.thcs@gmail.com
Họ và tên: Lê Thanh Phương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Y sĩ đa khoa
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Kế toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915659996
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989855384
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thiện Hiền
Chức vụ: Kế Toán
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
 
Trang chủ | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà
thiet ke noi that chung cu lavila

dong thung go

dong thung go

đóng thùng gỗ

đóng thùng gỗ