TỔ CHỨC
Trường trung học cơ sở Cẩm Sơn
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333766318
- Hòm thư: c2camson.cp.quangninh@moet.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcscamson
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333860619
Di động: 0902462898
Email: nguyenthithuha1972@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Duyên
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333860120
Di động: 0974339896
Email: buichien.1967@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Thu Trang
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333725719
Di động: 01666383373
Email: tatrang71cs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đặng Thị Xuân
Chức vụ: TTCM
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333711923
Di động: 0974516286
Email: dangxuan7272@yahoo.com.vn
Họ và tên: Trần Cẩm Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Sinh - Hóa
ĐTCQ:
ĐTNR: 0332226912
Di động: 0982142996
Email: camha1210@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Văn - GDCD
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936845518
Email: hanhtrancs@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Hương Hoài
Chức vụ: CTCĐ
Trình độ đào tạo: Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333936592
Di động: 0984599329
Email: gvcs.phamhuonghoai@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Ngữ Văn
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333865519
Di động: 01234345739
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hoài Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đăngt
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936584206
Email: vuthihoaiphuong.c2cs@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333722405
Di động: 0973384383
Email: nguyenthuy14091970@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Chiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333.728869
Di động: 0975688958
Email: chienninhmy@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Châu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: cao đẳng
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333714368
Di động: 01699068861
Email: trinhchauha@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333720080
Di động: 01678503194
Email: thihien.nguyen76@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Tiểu Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333726410
Di động: 01696334822
Email: gvcs_letieuhoa@yahoo.com.vn
Họ và tên: Vũ Thị Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973886946
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Toan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01693992168
Email: nangsaigonnhomuahanoi@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Toán
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01635918021
Email: XuanCuongartofwar@gmail.com
Họ và tên: Trần Thi Nhung
Chức vụ: GV
Trình độ đào tạo: mỹ thuật
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0914202985
Email: gvcs_tranthinhung@yahoo.com.vn
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR: 0333721093
Di động: 0986506878
Email: gvcs_phamthiphuong@yahoo.com.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Sen
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR: 0333938280
Di động: 0976826113
Email: sencamson@gmail.com
Họ và tên: Nho Thị Thanh Tuyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333861558
ĐTNR:
Di động: 0974023400
Email: gvcs_nhothithanhtuyen@yahoo.com.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Tiếng Anh
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912824062
Email: thuymama.k2@gmail.com
Họ và tên: Trần Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vị
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Kim Chung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Huyền Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Cẩm Đông
Chức vụ: Kế toán
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Huyền Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hương
Chức vụ: Văn Thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Hưng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Mai Khuyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị cẩm Vân
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hải Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Thanh Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Vĩnh Niên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Mận
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Dương Thị Lưu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhật Linh
Chức vụ: Tổng phụ trách
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phùng Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:


Phường Cẩm Sơn nằm ở vị trí phía Đông thị xã Cẩm Phả, cách trung tâm thị xã Cẩm phả 3km, có đường quốc lộ 18A chạy dọc qua. Với diện tích tự nhiên 1456,7 ha. Địa hình tương đối đa dạng, phía Bắc giáp Công ty than Đèo Nai, phía Đông giáp phường Cẩm Phú, phía Tây giáp phường Cẩm Đông, phía Nam giáp Vịnh Bái Tử Long.

Phường Cẩm Sơn chia làm 15 khu dân cư, có 137 tổ dân, 3.680 hộ dân và dân số 13.736 người.

Là một phường ổn định về an ninh chính trị, có nhiều điều kiện về địa lý thuận lợi, có nhiều công ty, cơ quan xí nghiệp đóng trên địa bàn hỗ trợ phường về mọi mặt.

          Trên địa bàn phường có 6 cơ sở giáo dục: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, TTHN&GDTX Cẩm Phả, cả 6 cơ sở đều đạt là đơn vị tiên tiến và xuất sắc trong các năm học.

Phường Cẩm Sơn khai trương phường văn hoá năm 2007 và đang hoàn thành tiêu chí  để công nhận phường văn hoá cấp thị xã


Trường THCS Cẩm Sơn thuộc phường Cẩm Sơn thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trường được thành lập từ năm 1973 với tên gọi là trường phổ thông cơ sở Cẩm Sơn. Đến năm học 1996 - 1997 trường được tách thành trường THCS Cẩm Sơn.


Trường có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, ổn định về số lượng, học sinh nhà trường chăm ngoan hiếu học. Suốt 36 năm qua nhà trường được các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, phường, ngành Giáo dục, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các công ty, xí nghiệp hỗ trợ chăm lo xây dựng về đội ngũ, đầu tư về cơ sở vật chất xây dựng mới và không ngừng cải tạo về bộ mặt nhà trường ngày một khang trang chuẩn mực. Suốt mấy chục năm qua nhà trường luôn giữ vững truyền thống "dạy tốt - học tốt", trường luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thị, cấp tỉnh,. Trường được các cấp, các ngành ghi nhận biểu dương thành tích và tặng nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thưởng, huy chương, huân chương.


Tiêu biểu:

Năm học 2002-2003 trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh  được S GD tặng bằng khen về thành tích "dạy tốt - học tốt", được Trung ương Đoàn  tặng bằng khen, UBND Thị Cẩm Phả và Liên đoàn lao động thị xã tặng giấy khen.

Năm học 2003-2004: trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh ,được Sở GD&ĐT Quảng Ninh, Công đoàn ngành giáo dục Cẩm Phả, BCH Đoàn TN thị  xã Cẩm Phả tặng giấy khen.

    Năm học 2004-2005:  trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được Sở GD,UBND Thị xã ,Liên đoàn LĐ thị xã tặng giấy khen .

Năm học 2005-2006: trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh,   được sở GD&ĐT Quảng Ninh tặng giấy khen, được UBND Thị xã, Liên đoàn LĐ thị xã tặng giấy khen.

Năm học 2006-2007: trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. được UBND Tỉnh  tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc  trong phong trào thi đua, được sở GD&ĐT Quảng Ninh, UBND Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen, được Liên đoàn lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen.

Năm học 2007-2008: trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thị, được sở GD&ĐT Quảng Ninh tặng giấy khen, UBND Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen, được Liên đoàn lao động Thị xã Cẩm Phả tặng bằng khen..

         Năm 2008-2009: trường đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thị được Sở GD&ĐT Quảng Ninh tặng giấy khen, được Công đoàn GD Việt nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Đến tháng 3-2010: trường được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận trường đạt Trường THCS chuẩn Quốc gia.
Danh sách HS trúng tuyển lớp 6 năm học 2023-2024
21/08/2023

Danh sách HS trúng tuyển lớp 6 năm học 2023-2024
Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024
23/06/2023

Trường THCS Cẩm Sơn kính gửi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 của Nhà trường
Cơ cấu Công đoàn trường THCS Cẩm Sơn
15/06/2023

Cơ cấu Công đoàn trường THCS Cẩm Sơn
Biên bản công khai tại cuộc họp
14/06/2023

Biên bản công khai tại cuộc họp
Công khai chi lương năm học 202-2023
14/06/2023

Công khai chi lương năm học 202-2023
Kế hoạch đánh giá viên chức 2022-2023
14/06/2023

Kế hoạch đánh giá viên chức 2022-2023
Kế hoach công khai năm học 2022-2023
14/06/2023

Kế hoach công khai năm học 2022-2023
Kế hoạch công tác TĐ-KT 2022-2023
14/06/2023

Công tác thi đua khen thưởng năm học 2022-2023
KH tự đánh giá
14/06/2023

Kế hoạch tự đánh giá xếp loại HT, PHT theo chuẩn nghề nghiệp
Thông báo đánh giá chuẩn nghề nghiệp 2022-2023
14/06/2023

Thông báo đánh giá chuẩn nghề nghiệp 2022-2023
Quy chế công khai trong nhà trường 2022-2023
10/06/2023

Quy chế thực hiện công khai trong nhà trường 2022-2023
Công khai năm học 2022-2023
09/06/2023

Công khai năm học 2022-2023
Trường THCS Cẩm Sơn tổ chức Ngoại khoá
02/12/2022

" Tuyên truyền Luật ATGT, luật An ninh mạng, phòng chống tệ nạn xã hội, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tâp suốt đời năm 2022, ngày hội sách năm 2022
Trường THCS Cẩm Sơn tổ chức HNVC năm học 2022-2023
02/12/2022

Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022 - 2023
Trường THCS Cẩm Sơn "Kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2022
02/12/2022

Trường THCS Cẩm Sơn "Kỉ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022"
Rung chuông vàng 2022
02/12/2022

Trường THCS Cẩm Sơn kết hợp với Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Cẩm Phả tổ chức Cuộc thi "Rung chuông vàng" tiếng Anh cho các bạn học sinh trường THCS Cẩm Sơn.
Trường THCS Cẩm Sơn thông báo triển khai thực hiện các khoản thu kì I năm học 2022-2023
01/12/2022

Trường THCS Cẩm Sơn thông báo triển khai thực hiện các khoản thu kì I năm học 2022-2023
Công khai đầu năm học 2022 - 2023
29/09/2022

Công khai đầu năm học 2022 - 2023
LẾ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023
07/09/2022

Trường THCS Cẩm Sơn tổ chức lế khai giảng năm học 2022 - 2023
Dự toán thu chi ngân sách
01/09/2022

Dự toán thu chi ngân sách 2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà