TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Thạch
- Địa chỉ: Tổ 3- Nam Thạch B - Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203933777
- Hòm thư: c0camthach@campha.edu.vn
- Fax: 0203933777
- Website: http://campha.edu.vn/mncamthach
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hằng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Tâm
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Thanh Thảo
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0394290316
Email:
Họ và tên: Đỗ Hồng Nga
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Sim
Chức vụ: Giáo viên- Trưởng ban thanh tra
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lại Thị Ly
Chức vụ: Giáo viên -Tổ trưởng chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: lailymnct@gmail.com
Họ và tên: Đàm Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Giao viên Tổ trưởng chuyên môn 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0328025574
Email: nguyet181281@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Chức vụ: Giáo Viên- Tổ phó chuyên môn 1
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR: 0333735201
Di động: 0902462339
Email:
Họ và tên: Hà Thị Thủy
Chức vụ: Tổ phó tổ chuyên môn 2
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01236952769
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên- phó bí thư chi đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0379240749
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Việt Thu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 01645931388
Email:
Họ và tên: Trần Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại Học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0928884883
Email:
Họ và tên: Trần Thị Minh Phượng
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0975790176
Email: MINHPHUONG76.qn@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phan Thị Diễn
Chức vụ: Giaó viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0333712030
ĐTNR:
Di động: 0979323157
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thi Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lưu Thị Thu Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Na
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Lê Thị Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bích Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thạch Đông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Trần Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Chức vụ: Văn thư
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Thùy
Chức vụ: Nhân viên nấu ăn
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thu Hương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Tươi
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Văn Ba
Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Đình Triều
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng
Chức vụ: Nhân viiên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Nguyễn Văn Bốn
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Dậu
Chức vụ: nhân viên lao công
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

Công văn số 991/PGDĐT V/v thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
29/09/2023

Công văn số 991/PGDĐT V/v thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
Cô văn số 4188/UBND-GD ngày 29/09/2023 V/v tăng cường công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
29/09/2023

Cô văn số 4188/UBND-GD ngày 29/09/2023 V/v tăng cường công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
Hướng dẫn số 2606/SGDĐT-KHTC ngày 20/09/2023
22/09/2023

Hướng dẫn số 2606/SGDĐT-KHTC ngày 20/09/2023 về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024
Hướng dẫn số 2593/SGDĐT-KHTC ngày 19/09/2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh
20/09/2023

Hướng dẫn số 2593/SGDĐT-KHTC ngày 19/09/2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh về Thực hiện Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/08/2023 của UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/08/2023

Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/08/2023 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về Quy định một số khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, Phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/08/2023 của UBND Tỉnh Quảng Ninh
28/08/2023

Nghị quyết 34/2021/NQ-HĐND ngày 27/08/2023 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về Quy định một số khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, Phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Phân chia trẻ vào nhóm lớp
24/08/2023

👉👉👉🏡🏡🏡 TRƯỜNG MN CẨM THẠCH THÔNG BÁO: ☘ Nhà trường đã sắp xếp, phân chia trẻ vào nhóm lớp và công khai danh sách trên bảng thông báo của nhà trường. ☘ Các bậc phụ huynh xem danh sách để nắm bắt thông tin về nhóm lớp của các con nhé!
📣📣 Kính gửi các các bậc phụ huynh và học sinh Quyết định của UBND Tỉnh Quảnh Ninh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.
23/08/2023

📣📣 Kính gửi các các bậc phụ huynh và học sinh Quyết định của UBND Tỉnh Quảnh Ninh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.
📣📣 Kính gửi các các bậc phụ huynh và học sinh Quyết định của UBND Tỉnh Quảnh Ninh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.
23/08/2023

📣📣 Kính gửi các các bậc phụ huynh và học sinh Quyết định của UBND Tỉnh Quảnh Ninh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024.
Danh sách phân chia trẻ vào các nhóm lớp
23/08/2023

👉👉👉🏡🏡🏡 TRƯỜNG MN CẨM THẠCH THÔNG BÁO: ☘ Nhà trường đã sắp xếp, phân chia trẻ vào nhóm lớp và công khai danh sách trên bảng thông báo của nhà trường. ☘ Các bậc phụ huynh xem danh sách để nắm bắt thông tin về nhóm lớp của các con nhé!
Quyết định phê duyệt các khoản thu dịch vụ hè 2023
18/07/2023

Quyết định phê duyệt các khoản thu dịch vụ trong hè 2023.
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 của trường mầm non Cẩm Thạch
22/06/2023

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024của trường mầm non Cẩm Thạch
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 của trường mầm non Cẩm Thạch
22/06/2023

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 của trường mầm non Cẩm Thạch
Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023
01/06/2023

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
Công khai thông tin cơ sở vật chất
10/05/2023

Công khai thông tin cơ sở vật chất cuối năm học 2022-2023 của trường Mầm non Cẩm Thạch
Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường mầm non Cẩm Thạch cuối năm học 2022-2023
10/05/2023

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trường mầm non Cẩm Thạch cuối năm học 2022-2023
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế cuối năm học 2022-2023
10/05/2023

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế cuối năm học 2022-2023 của trường mầm non Cẩm Thạch
Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023
10/05/2023

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2022-2023 của trường mầm non Cẩm Thạch
Hưởng ứng ngày hội đọc sách của các bé trường Mầm non Cẩm Thạch ngày 21/04/2023
21/04/2023

Hưởng ứng ngày hội đọc sách của các bé trường Mầm non Cẩm Thạch ngày 21/04/2023 của các bé trường mầm non Cẩm Thạch
Hưởng ứng ngày hội đọc sách của các bé trường Mầm non Cẩm Thạch ngày 21/04/2023
21/04/2023

Hưởng ứng ngày hội đọc sách của các bé trường Mầm non Cẩm Thạch ngày 21/04/2023
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà