TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Phú
- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3711202
- Hòm thư: mncamphu@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamphu
Họ và tên: Đinh Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987914737
Email: dinhhienmncs1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936602166
Email: hienmnco@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942571042
Email: Hanguyenth05@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Yên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989044822
Email: hoangbinhyen90@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984580260
Email: hoancamphu123@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0768327851
Email: nguyenhue26071974@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Hương Mai
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984439176
Email: baolinh8886@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984420860
Email: buikimthoa110371@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0358702305
Email: thuthuy0165870@gmail.com
Họ và tên: Mai Huệ Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915511908
Email: maihueanh1979@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Lan
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973132958
Email: dolan5379@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Minh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387501678
Email: thuycamphu@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987585635
Email: chuquyen22071993@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Nguyên Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986484381
Email: donguyenthuong81@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0339080888
Email: mrbangvt1@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374857664
Email: phamthinhung210378@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984481648
Email: huyenbuithanhmncp@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hòa
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385327668
Email: hoaduc7280@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904059226
Email: trang84.666@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0816572888
Email: nguyenthithulancp@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Thu Hiền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0796387388
Email: hienbinh882@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388524678
Email: dinhhang8b@gmail.com
Họ và tên: Phạm Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377907145
Email: phamthuy79mncp@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384900915
Email: xuan180680@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hằng
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974366406
Email: minhhangtk212004@gmail.com
Họ và tên: Đặng Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912143858
Email: kimthoacp86@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987995988
Email: tronghuong2009@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Thu Đông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936485404
Email: truongthudong1984@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0368672562
Email: lethutrang200214@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372478701
Email: anvicam2008@gmail.com
Họ và tên: Phạm Hương Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0965251486
Email: phamhuongquynh3009@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ninh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0373678645
Email: Ninhtrangcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326886141
Email: thuydung201295@gmail.com
Họ và tên: Lại Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989546123
Email: hakhanh3451@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976745849
Email: nguyenthingoc03021995@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967062830
Email: nguyenthidiumamnon1986@gmail.com
Họ và tên: Phạm Hồng Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383477539
Email: Hongninh1994@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388606793
Email: Thaophammamnoncp@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354042707
Email: truongthihiencdspqn94@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hải Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987907830
Email: vancandy9696@gmail.com
Họ và tên: Dương Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396786059
Email: duongthihuyen230196@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359043851
Email: dangtthuha246@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976633866
Email: minhhang030886@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982272645
Email: phamthuhien87cp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398591389
Email: maimyhung1987@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969921924
Email: Buithihuyen9463@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989280699
Email: thanhhien.010590@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Minh Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357997502
Email: phuongcindy25051993@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Phương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989023425
Email: phuonglan131096@gmail.com
Họ và tên: Lý Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359593862
Email: hakhanh3451@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902103512
Email: buithihao1104@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366300379
Email: tathihien031993@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0962619573
Email: vuthang15121991@gmail.com

  
                                    TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHÚ - THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH
        
                                  

      

           Trường Mầm non Cẩm Phú nằm trên địa bàn phường Cẩm Phú, được thành lập vào tháng 2 năm 1964. Tiền thân là trường mầm non Mỏ than Cọc Sáu (ngôi trường dành cho con em CB.CN mỏ than Cọc Sáu). Năm học: 2000 – 2001 trường được đổi tên thành trường  Mầm non Cẩm Phú, trường gồm 3 phân hiệu nằm trên địa bàn phường Cẩm Phú.

        Nhà trường có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà tr­ường: 51 đồng chí trong đó có 1 hiệu tr­ưởng, 2 hiệu phó, 36 giáo viên và 12 nhân viên, đ­ược chia làm 3 tổ chuyên môn. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên. Trong đó số cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn: 31 người, có trình độ Lý luận chính trị từ trung cấp trở lên: 12 người.

          Hơn 46 năm qua, trường Mầm non Cẩm Phú luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thị, cấp tỉnh, ... là một trong những tr­ường dẫn đầu ngành học Mầm non của thị xã Cẩm Phả. Nhà trường được Chủ tịch nước, các cấp, các ngành ghi nhận biểu dương thành tích và được tặng nhiều huân chương, cờ thưởng, bằng khen, giấy khen, ...

        Cụ thể:

        - Năm học 1980 - 1981: Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3        
        -
 Năm học 1991 - 1992: Nhà trường đ
ược Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 2

          - Năm học 2005 - 2006: Đ­ược công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia.

        - Năm học 2007 - 2008: tr­ường đã vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ dẫn đầu thi đua khối các trường Mầm non toàn tỉnh; được UBND Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen cho trường Mầm non Cẩm Phú đã có thành tích xuất sắc trong năm học.

          - Năm học 2008 – 2009: trư­ờng đ­ược Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học.

          - Năm học 2009 – 2010: UBND tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho trường Mầm non Cẩm Phú.

          Nhà trường có tổ chức cơ sở Đảng: Chi bộ Đảng gồm 13 Đảng viên, chiếm 25,49 % tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trư­ờng. Sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ phư­ờng Cẩm Phú - Thị xã Cẩm Phả. Trong các  năm học  chi bộ  nhà  trường  luôn đạt  chi bộ  trong sạch  vững  mạnh.

         - Chi bộ trường mầm non Cẩm Phú được BCH Đảng bộ Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2007 – 2009)

        Tổ chức Công đoàn nhà trư­ờng: có 51 đoàn viên, hoạt động trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục thị xã Cẩm Phả. Trong các  năm học,  tổ chức Công đoàn nhà  trường  luôn đạt  vững  mạnh xuất sắc. 

        - Công đoàn nhà trường được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen cho Công đoàn trường Mầm non Cẩm Phú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2007- 2008, năm học 2008 -2009.

        - Công đoàn nhà trường được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen cho Công đoàn trường Mầm non Cẩm Phú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn 5 năm 2003 – 2008.

        Chi đoàn thanh niên nhà trư­ờng gồm 17 đoàn viên. Chi đoàn luôn đạt Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

      - Chi đoàn được Thị đoàn tặng danh hiệu "Lá cờ đầu"        
        Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà tr­ường luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối kết hợp với chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ của nhà trường.

 

  

        Danh hiệu cá nhân năm học: 2009 - 2010:
        
- Trần Kim Oanh - Hiệu trưởng: được BCH Đảng bộ phường Cẩm Phú biểu dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, CSTĐ cấp cơ sở.

        - Nguyễn Thị Thanh Diệp - Phó hiệu trưởng:  được Bộ Giáo dục tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; được BCH Đảng bộ phường Cẩm Phú biểu dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009 – 2010; CSTĐ cấp cơ sở.

        - Hoàng Thu Hằng - Phó hiệu trưởng: CSTĐ cấp cơ sở.

        - Nguyễn Thị Chè - CT Công đoàn: được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009 – 2010.

        - Bùi Thị Kim Thoa - Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 1: CSTĐ cấp cơ sở, Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

        - Đỗ Thị Loan - Tổ phó tổ nghiệp vụ 1: CSTĐ cấp tỉnh, Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

        - Hoàng Thị Hoà - Bí thư Đoàn Thanh niên: CSTĐ cấp cơ sở, Giáo viên giỏi cấp cơ sở, Đoàn viên xuất sắc.

        - Hoàng Thị Minh Hiền - Giáo viên: Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

        - Chu Minh - Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 2: Giáo viên giỏi cấp cơ sở, đoàn viên xuất sắc.

        - Đỗ Thị Minh Thuỷ- Giáo viên: Giáo viên giỏi cấp cơ sở.
  

 

        Nhiệm vụ của nhà tr­ường: tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ em từ độ tuổi Nhà trẻ đến mẫu giáo, đảm bảo cho trẻ được phát triển một cách toàn diện về thể chất, trí tuệ, trang bị cho trẻ những kiến thức, kĩ năng cần thiết để tự tin b­ước vào lớp 1.

        Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, ngành giáo dục, phường, các công ty, cơ quan đóng trên địa bàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, ... hỗ trợ chăm lo xây dựng đội ngũ, đầu tư về cơ sở vật chất, hệ thống lớp học khang trang, cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo các yêu cầu chăm sóc, nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ ở tất cả các độ tuổi; thuận lợi cho việc học tập vui chơi và các hoạt động khác của trẻ. Cùng với việc  thực hiện tốt nhiệm vụ đ­ược giao nhà trư­ờng đã tạo đ­ược sự tin yêu cha mẹ học sinh, đồng thời đáp ứng đ­ược nhu cầu đến tr­ường của con em nhân dân trên địa bàn ph­ường Cẩm Phú.
        
-         Tổng số trẻ đến trường là: 415  cháu/17 lớp.

  Trong đó: Mẫu giáo 14 lớp.

                 Nhà trẻ 3 lớp.

        Nhà trường luôn luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành cũng như của phòng giáo dục đề ra.

        Nhằm nâng cao chất l­ượng giáo dục, ngoài việc bổ sung, trang bị đầy đủ các đồ dùng, trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ, tổ chức cho giáo viên tự làm thêm đ­ược nhiều đồ dùng dạy học, đồ chơi bổ sung vào dụng cụ dạy, học phù hợp với từng chủ điểm, chủ đề giúp cho các trẻ được “học mà chơi, chơi mà học”. Nhà tr­ường còn tổ chức các giờ dạy mẫu, tổ chức các chuyên đề cấp trư­ờng, cấp liên trường cho giáo viên học tập, thư­ờng xuyên thăm lớp dự giờ, kịp thời bổ khuyết cho giáo viên.

        Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì ng­ười nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ...

        Trên đây là những thành tích tr­ường Mầm non Cẩm Phú đã đạt đ­ược trong những năm học qua. Chúng tôi, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm học tới để đáp ứng lòng tin yêu của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn Phường cũng như các bậc phụ huynh học sinh./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đánh giá xếp loại khảo sát giáo viên đầu năm học 2022-2023
09/10/2023

Kết quả đánh giá xếp loại khảo sát giáo viên đầu năm học 2022-2023
Quyết định về việc đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm học 2022-2023
15/08/2023

Quyết định đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng năm học 2022-2023
Đánh giá xếp loại tập thể năm học 2022-2023
15/08/2023

Đánh giá xêp loại tập thể năm học 2022-2023
Kê hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024
23/06/2023

Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023 – 2024 của trường Mầm non Cẩm Phú; Nhằm đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ đến lớp theo quy định và duy trì kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi và thực hiện đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2023 – 2025. Trường Mầm non Cẩm Phú xây dựng kế hoạch tuyển sinh trẻ năm học 2023 - 2024 như sau
Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024
23/06/2023

Thực hiện kế hoạch 132/KHMNCP - Kế hoạch tuyển sinh ngày 22/06/2023 của trường MN Cẩm Phú. Trường Mầm non Cẩm Phú thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024 như sau
Bảng thanh toán tiền phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tât tháng 5
16/06/2023

Bảng thanh toán tiền phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tât tháng 5
BÉ VUI TẾT THIẾU NHI 1/6
01/06/2023

BÉ VUI TẾT THIẾU NHI 1/6
Tháng 5/2023 - Công khai các khoản thu dịch vụ theo nghị quyết 34
01/06/2023

Tháng 5/2023 - Công khai các khoản thu dịch vụ theo nghị quyết 34
THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Cẩm Phú Cuối năm học 2022 – 2023
31/05/2023

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Cẩm Phú Cuối năm học 2022 – 2023
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023
28/05/2023

Căn cứ những nhiệm vụ cụ thể tại văn bản số 2574/SGDĐT-GDMN ngày 14/9/2022 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non 2022-2023; Hướng dẫn số 950/PGDĐT của Phòng GDĐT Cẩm Phả ngày 19 tháng 9 năm 2022 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2022 – 2023. Trường mầm non Cẩm Phú báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2022-2023 như sau:
QUYẾT ĐỊNH Về việc thông báo kết quả tự đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2022 - 2023
25/05/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc thông báo kết quả tự đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2022 - 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc thông báo kết quả xếp loại viên chức trường mầm non Cẩm Phú Năm học 2022 - 2023
25/05/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc thông báo kết quả xếp loại viên chức trường mầm non Cẩm Phú Năm học 2022 - 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc thông báo kết quả tự đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2022 - 2023
25/05/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc thông báo kết quả tự đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2022 - 2023
Học sinh được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II
25/05/2023

Học sinh được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2022-2023 (Học sinh khuyết tât)
BIÊN BẢN Họp xét đánh giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Năm học 2022 – 2023
23/05/2023

BIÊN BẢN Họp xét đánh giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Năm học 2022 – 2023
BÁO CÁO Đánh giá, sơ kết 02 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025”
20/05/2023

Căn cứ Kế hoạch số 460/KH-PGDĐT ngày 09/5/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo sơ kết 02 năm triển khai Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non LTLTT, giai đoạn 2021-2025, Trường mầm non Cẩm Phú báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2023” như sau:
Bảng thanh toán tiền phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tât tháng 4
14/05/2023

Bảng thanh toán tiền phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tât tháng 4
Công khai dự toán kinh phí dịch vụ giáo dục mầm non ngoài quy định năm học 2022-2023
12/05/2023

Công khai dự toán kinh phí dịch vụ giáo dục mầm non ngoài quy định năm học 2022-2023
Công khai dự toán kinh phí dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ quy định năm học 2022-2023
12/05/2023

Dự toán kinh phí dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ quy định năm học 2022-2023
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5 NĂM 2022-2023
09/05/2023

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 5 NĂM 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà