TỔ CHỨC
Mầm non Cẩm Phú
- Địa chỉ: Phường Cẩm Phú - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3711202
- Hòm thư: mncamphu@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncamphu
Họ và tên: Đinh Thị Hiền
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987914737
Email: dinhhienmncs1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936602166
Email: hienmnco@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Hà
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0942571042
Email: Hanguyenth05@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0962788567
Email: nguyenthithom.c0mongduong@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Hoàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984580260
Email: hoancamphu123@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0768327851
Email: nguyenhue26071974@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Hương Mai
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984439176
Email: baolinh8886@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984420860
Email: buikimthoa110371@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thanh Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0358702305
Email: thuthuy0165870@gmail.com
Họ và tên: Mai Huệ Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915511908
Email: maihueanh1979@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Lan
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0973132958
Email: dolan5379@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Minh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387501678
Email: thuycamphu@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Quyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987585635
Email: chuquyen22071993@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Nguyên Thương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0986484381
Email: donguyenthuong81@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0339080888
Email: mrbangvt1@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Kim Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0374857664
Email: phamthinhung210378@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0984481648
Email: huyenbuithanhmncp@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hòa
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0385327668
Email: hoaduc7280@gmail.com
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904059226
Email: trang84.666@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0816572888
Email: nguyenthithulancp@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Thu Hiền
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0796387388
Email: hienbinh882@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388524678
Email: dinhhang8b@gmail.com
Họ và tên: Phạm Bích Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0377907145
Email: phamthuy79mncp@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384900915
Email: xuan180680@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thu Hằng
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974366406
Email: minhhangtk212004@gmail.com
Họ và tên: Đặng Kim Thoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912143858
Email: kimthoacp86@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hương
Chức vụ: Nhân viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987995988
Email: tronghuong2009@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Thu Đông
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0936485404
Email: truongthudong1984@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0368672562
Email: lethutrang200214@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372478701
Email: anvicam2008@gmail.com
Họ và tên: Phạm Hương Quỳnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0965251486
Email: phamhuongquynh3009@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ninh Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0373678645
Email: Ninhtrangcp@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thùy Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0326886141
Email: thuydung201295@gmail.com
Họ và tên: Lại Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989546123
Email: hakhanh3451@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976745849
Email: nguyenthingoc03021995@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Dịu
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0967062830
Email: nguyenthidiumamnon1986@gmail.com
Họ và tên: Phạm Hồng Ninh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383477539
Email: Hongninh1994@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388606793
Email: Thaophammamnoncp@gmail.com
Họ và tên: Trương Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354042707
Email: truongthihiencdspqn94@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Hải Vân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0987907830
Email: vancandy9696@gmail.com
Họ và tên: Dương Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396786059
Email: duongthihuyen230196@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359043851
Email: dangtthuha246@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976633866
Email: minhhang030886@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982272645
Email: phamthuhien87cp@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398591389
Email: maimyhung1987@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0969921924
Email: Buithihuyen9463@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989280699
Email: thanhhien.010590@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Minh Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0357997502
Email: phuongcindy25051993@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Phương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0989023425
Email: phuonglan131096@gmail.com
Họ và tên: Lý Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0359593862
Email: hakhanh3451@gmail.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0902103512
Email: buithihao1104@gmail.com
Họ và tên: Tạ Thị Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0366300379
Email: tathihien031993@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Lý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0977713518
Email: phamthily.c0mongduong@campha.edu.vn

  
                                    TRƯỜNG MẦM NON CẨM PHÚ - THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH
        
                                  

      

           Trường Mầm non Cẩm Phú nằm trên địa bàn phường Cẩm Phú, được thành lập vào tháng 2 năm 1964. Tiền thân là trường mầm non Mỏ than Cọc Sáu (ngôi trường dành cho con em CB.CN mỏ than Cọc Sáu). Năm học: 2000 – 2001 trường được đổi tên thành trường  Mầm non Cẩm Phú, trường gồm 3 phân hiệu nằm trên địa bàn phường Cẩm Phú.

        Nhà trường có đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà tr­ường: 51 đồng chí trong đó có 1 hiệu tr­ưởng, 2 hiệu phó, 36 giáo viên và 12 nhân viên, đ­ược chia làm 3 tổ chuyên môn. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên. Trong đó số cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn: 31 người, có trình độ Lý luận chính trị từ trung cấp trở lên: 12 người.

          Hơn 46 năm qua, trường Mầm non Cẩm Phú luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc cấp thị, cấp tỉnh, ... là một trong những tr­ường dẫn đầu ngành học Mầm non của thị xã Cẩm Phả. Nhà trường được Chủ tịch nước, các cấp, các ngành ghi nhận biểu dương thành tích và được tặng nhiều huân chương, cờ thưởng, bằng khen, giấy khen, ...

        Cụ thể:

        - Năm học 1980 - 1981: Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3        
        -
 Năm học 1991 - 1992: Nhà trường đ
ược Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 2

          - Năm học 2005 - 2006: Đ­ược công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia.

        - Năm học 2007 - 2008: tr­ường đã vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ dẫn đầu thi đua khối các trường Mầm non toàn tỉnh; được UBND Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen cho trường Mầm non Cẩm Phú đã có thành tích xuất sắc trong năm học.

          - Năm học 2008 – 2009: trư­ờng đ­ược Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học.

          - Năm học 2009 – 2010: UBND tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho trường Mầm non Cẩm Phú.

          Nhà trường có tổ chức cơ sở Đảng: Chi bộ Đảng gồm 13 Đảng viên, chiếm 25,49 % tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trư­ờng. Sinh hoạt trực thuộc Đảng bộ phư­ờng Cẩm Phú - Thị xã Cẩm Phả. Trong các  năm học  chi bộ  nhà  trường  luôn đạt  chi bộ  trong sạch  vững  mạnh.

         - Chi bộ trường mầm non Cẩm Phú được BCH Đảng bộ Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2007 – 2009)

        Tổ chức Công đoàn nhà trư­ờng: có 51 đoàn viên, hoạt động trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục thị xã Cẩm Phả. Trong các  năm học,  tổ chức Công đoàn nhà  trường  luôn đạt  vững  mạnh xuất sắc. 

        - Công đoàn nhà trường được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen cho Công đoàn trường Mầm non Cẩm Phú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2007- 2008, năm học 2008 -2009.

        - Công đoàn nhà trường được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen cho Công đoàn trường Mầm non Cẩm Phú đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động Công đoàn 5 năm 2003 – 2008.

        Chi đoàn thanh niên nhà trư­ờng gồm 17 đoàn viên. Chi đoàn luôn đạt Chi đoàn vững mạnh xuất sắc.

      - Chi đoàn được Thị đoàn tặng danh hiệu "Lá cờ đầu"        
        Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà tr­ường luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối kết hợp với chuyên môn triển khai thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ của nhà trường.

 

  

        Danh hiệu cá nhân năm học: 2009 - 2010:
        
- Trần Kim Oanh - Hiệu trưởng: được BCH Đảng bộ phường Cẩm Phú biểu dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, CSTĐ cấp cơ sở.

        - Nguyễn Thị Thanh Diệp - Phó hiệu trưởng:  được Bộ Giáo dục tặng bằng khen đã có thành tích trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; được BCH Đảng bộ phường Cẩm Phú biểu dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009 – 2010; CSTĐ cấp cơ sở.

        - Hoàng Thu Hằng - Phó hiệu trưởng: CSTĐ cấp cơ sở.

        - Nguyễn Thị Chè - CT Công đoàn: được BCH liên đoàn Lao động Thị xã Cẩm Phả tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009 – 2010.

        - Bùi Thị Kim Thoa - Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 1: CSTĐ cấp cơ sở, Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

        - Đỗ Thị Loan - Tổ phó tổ nghiệp vụ 1: CSTĐ cấp tỉnh, Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

        - Hoàng Thị Hoà - Bí thư Đoàn Thanh niên: CSTĐ cấp cơ sở, Giáo viên giỏi cấp cơ sở, Đoàn viên xuất sắc.

        - Hoàng Thị Minh Hiền - Giáo viên: Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

        - Chu Minh - Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 2: Giáo viên giỏi cấp cơ sở, đoàn viên xuất sắc.

        - Đỗ Thị Minh Thuỷ- Giáo viên: Giáo viên giỏi cấp cơ sở.
  

 

        Nhiệm vụ của nhà tr­ường: tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ em từ độ tuổi Nhà trẻ đến mẫu giáo, đảm bảo cho trẻ được phát triển một cách toàn diện về thể chất, trí tuệ, trang bị cho trẻ những kiến thức, kĩ năng cần thiết để tự tin b­ước vào lớp 1.

        Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, thị xã, ngành giáo dục, phường, các công ty, cơ quan đóng trên địa bàn, ban đại diện cha mẹ học sinh, ... hỗ trợ chăm lo xây dựng đội ngũ, đầu tư về cơ sở vật chất, hệ thống lớp học khang trang, cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo các yêu cầu chăm sóc, nuôi d­ưỡng và giáo dục trẻ ở tất cả các độ tuổi; thuận lợi cho việc học tập vui chơi và các hoạt động khác của trẻ. Cùng với việc  thực hiện tốt nhiệm vụ đ­ược giao nhà trư­ờng đã tạo đ­ược sự tin yêu cha mẹ học sinh, đồng thời đáp ứng đ­ược nhu cầu đến tr­ường của con em nhân dân trên địa bàn ph­ường Cẩm Phú.
        
-         Tổng số trẻ đến trường là: 415  cháu/17 lớp.

  Trong đó: Mẫu giáo 14 lớp.

                 Nhà trẻ 3 lớp.

        Nhà trường luôn luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành cũng như của phòng giáo dục đề ra.

        Nhằm nâng cao chất l­ượng giáo dục, ngoài việc bổ sung, trang bị đầy đủ các đồ dùng, trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ, tổ chức cho giáo viên tự làm thêm đ­ược nhiều đồ dùng dạy học, đồ chơi bổ sung vào dụng cụ dạy, học phù hợp với từng chủ điểm, chủ đề giúp cho các trẻ được “học mà chơi, chơi mà học”. Nhà tr­ường còn tổ chức các giờ dạy mẫu, tổ chức các chuyên đề cấp trư­ờng, cấp liên trường cho giáo viên học tập, thư­ờng xuyên thăm lớp dự giờ, kịp thời bổ khuyết cho giáo viên.

        Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực tham gia các phong trào nhân đạo, từ thiện, ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì ng­ười nghèo, đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ...

        Trên đây là những thành tích tr­ường Mầm non Cẩm Phú đã đạt đ­ược trong những năm học qua. Chúng tôi, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm học tới để đáp ứng lòng tin yêu của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn Phường cũng như các bậc phụ huynh học sinh./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19/4//2024 của HĐND tỉnh Quảng Ninh
02/05/2024

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19/4//2024 của HĐND tỉnh Quảng Ninh sửa đổi bổ sung một số điều của nghị Quyết 65/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với cơ sỏ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Tỉnh QN từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026
Tổng kết hội thi giáo viên Mầm non dạy giỏi cơ sở cấp tỉnh năm học 2023-2024
12/04/2024

Tổng kết hội thi giáo viên Mầm non dạy giỏi cơ sở cấp tỉnh năm học 2023-2024
Tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh năm học 2023-2024.
12/04/2024

Sáng 12/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh năm học 2023-2024. Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tỉnh Quảng Ninh được tổ chức 4 năm một lần với mục đích phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp mầm non; tạo cơ hội để giáo viên thể hiện năng lực bản thân, học tập, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới; là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua các cá nhân, đơn vị. Nhiều hoạt động giáo dục và biện pháp của giáo viên được Ban giám khảo đánh giá có chất lượng, đạt hiệu quả, đáp ứng được thực tiễn đổi mới giáo dục mầm non, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN. Một số hoạt động giáo dục và biện pháp của giáo viên dự thi được đánh giá thực sự cần thiết, phải phổ biến, chia sẻ đến đồng nghiệp ngay sau khi hội thi kết thúc. Trường MN Cẩm Phú lựa chọn 3 đ/c tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN tỉnh Quảng Ninh là các đ/c Bùi Thị Thu Hằng - TTCM - GV dạy lớp MG 5 Tuổi A5; Đ/c Lương Thị Minh Phương - TPCM - GV dạy lớp MG 5 tuổi A6; đ/c Nguyễn Thị Diu - Giáo viên dạy lớp 4 tuổi A3. Các đ/c giáo viên dự thi đã nõ lực hoàn thành tốt các nội dung thi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở GDMN tỉnh Quảng Ninh năm học 2023-2024 Một số hình ảnh của hội thi
Văn bản hướng dẫn thực hiện thu nộp thuế các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định tại nghị quyết số 34/2021?NQ-HĐND
28/03/2024

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 325/UBNDVHXH ngày 06/02/2024 về thực hiện kiến nghị giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, theo đó hướng dẫn chi tiết việc thực hiện về thu nộp thuế các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục quy định tại Nghị quyết số 34/2021/NQHĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Cục thuế tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu nộp thuế các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
20/02/2024

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Trường MN Cẩm Phú
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
20/02/2024

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024
Thông báo lịch trực tết nguyên đán năm 2024
05/02/2024

Thực hiện Công văn 378/UBND-VP ngày 29/01/2024 của UBND Thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để đảm bảo giải quyết các công việc đột xuất trong dịp nghỉ tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, trường Mầm non Cẩm Phú thông báo phân công lịch trực lãnh đạo, viên chức cụ thể như sau:
Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 1/2024
30/01/2024

Kết quả kiểm tra nội bộ tháng 1/2024 của trường MN Cẩm Phú
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024
29/01/2024

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2024
Quy chế sử dụng tài sản công năm 2024
18/01/2024

Quy chế sử dụng tài sản công năm 2024 của Trường MN Cẩm Phú
Thu nhập tăng thêm năm 2023
16/01/2024

Quyết định chi Thu nhập tăng thêm năm 2023 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Cẩm Phú
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MN HẠNH PHÚC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM CẤP THÀNH PHỐ
03/01/2024

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON HẠNH PHÚC-LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM “ Thực hiện chỉ đạo tại Kế hoạch số 1270/KH-PGD ngày 08/12/2023 Hội thảo chuyên đề Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm. PGD Cẩm Phả chỉ đạo 5 trường tổ chức HĐ trải nghiệm đây là đợt sinh hoạt chuyên môn giúp đội ngũ học tập chia sẻ kinh nghiệm; tiếp tục thực hiện kế hoạch số 300/KH-MNCP ngày 24/11/2021 của Trường mầm non Cẩm Phú về Triển khai thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2021-2025; Căn cứ vào tình hình thực tế trường Mầm non Cẩm Phú xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” gắn với chủ đề “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2023 - 2024. Nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc áp dụng các quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong việc xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo tiêu chí xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương. Ngày 03/01/2024 Trường Mầm non Cẩm Phú đã thực hiện 4 hoạt động chuyên đề theo quan điểm xây dựng trường Mầm non Hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm. Về dự chỉ đạo hoạt động chuyên đề của nhà trường có đ/c Lê Thị Hồng Ninh – Chuyên viên Phòng GD phụ trách khối Mầm non, các đồng chí cán bộ giáo viên trong và ngoài công lập của toàn thành phố và một số phụ huynh của nhà trường. Với sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, hoạt động chuyên đề của nhà trường đã nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo phòng giáo dục và các trường bạn về dự. Các hoạt động chuyên đề 1. Hoạt động tạo hình :Trang trí cánh bướm - Độ tuổi NT 24-36 tháng do cô Nguyễn Thị Ninh Trang tổ chức 2. Hoat động khám phá "Sự diệu kỳ của sắc màu" - Đổ tuổi MG 4 -5 tuổi do cô Bùi Thị Thu Hằng tổ chức 3. Hoạt động âm nhạc theo hướng đối mới dành cho trẻ MG 4-5 tuổi cô Hoàng Thị hoà tổ chức NDTT: Dạy hát bè “Thật là hay”- Nhạc và lời: Hoàng Lân NDKH: Nghe hát: Hòa ca cùng âm nhạc TCÂN: Giai điệu âm nhạc (vận động theo tiết tấu từ chậm đến nhanh theo bài ARam samsam- Nhạc Ma rốc) 4. Hoạt động trải nghiệm "Làm kem siêu tốc" dành cho trẻ tuổi 5-6 tuổi do cô Lương Thi Minh Phương tổ chức.
Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 12/2023
29/12/2023

Kết quả kiểm tra nội bộ tháng 12/2023 của Trường MN Cẩm Phú
ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA TRƯỜNG MN CẨM PHÚ
15/12/2023

Đề án vị trí việc làm của trường Mầm non Cẩm Phú
Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập, học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị định số 81/2021/N
04/12/2023

Ngày 30. tháng 11 năm 2023 UBND thành phố Cẩm Phả ra quyết định số 4523/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập, học kỳ I, năm học 2023-2024 cho trẻ em/học sinh đang đi học theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ QĐ phê duyệt danh sách hỗ trợ học phí và chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho 1038 trẻ em/học sinh đang đi học thuộc đối tượng chính sách (theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021) tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 11/2023
30/11/2023

Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 11/2023 của trừng MN Cẩm Phú
LỄ KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM - TỔNG KẾT HỘI THI GV DẠY GIỎI CSGDMN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
21/11/2023

LỄ KỈ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM-TỔNG KẾT HỘI THI GV DẠY GIỎI CSGDMN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO V/v thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường năm học 2023-2024
19/11/2023

Căn cứ các văn bản hướng dẫn về thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường. Ngày 17/11/2023 trường MN Cẩm Phú ra thông báo V/v thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường năm học 2023-2024
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024
09/11/2023

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 Trường MN Cẩm Phú xây dựng kế hoạch Về việc triển khai thực hiện các khoản thu, năm học 2023 -2024 nhằm mục đích: - Tăng cường công tác quản lý thu, chi năm học 2023-2024 trong nhà trường theo đúng quy định để tạo điều kiện phục vụ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. - Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về học phí, các khoản nhà trường được phép thu và các khoản thu khác trong nhà trường. - Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai đối với việc thu (khoản thu, mức thu, dự toán thu, kinh phí thu được) và chi (nội dung chi, mức chi, dự toán chi, thanh quyết toán) đối với các khoản thu của nhà trường theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. - Chủ động phối hợp với ngân hàng BIDV, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
07/11/2023

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà