TỔ CHỨC
Mầm non Cửa Ông
- Địa chỉ: khu 6 - C­­ửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333867316
- Hòm thư: mamnoncuaong@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncuaong
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866526
Di động: 0934266860
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730857
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn trường
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0936027555
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730492
Di động: 0949245669
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866789
Di động: 01688129861
Email:
Họ và tên: Lê Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731854
Di động: 01669595100
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333743660
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Hương Thuỳ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731179
Di động: 01636145322
Email:
Họ và tên: Trần Thị Việt Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333865672
Di động: 01234484840
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867007
Di động: 09838738707
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333728192
Di động: 01225233296
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729351
Di động: 01222256764
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731509
Di động: 01666314250
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731102
Di động: 0982066289
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866315
Di động: 01699455596
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730836
Di động: 01679375062
Email:
Họ và tên: Lục Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867931
Di động: 01223057418
Email:
Họ và tên: Lý Thị Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729249
Di động: 0934335537
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729706
Di động: 0903473652
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866101
Di động: 01683688892
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333725371
Di động: 0976317327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333722671
Di động: 0989613725
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 01694794100
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 01665926086
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333734442
Di động: 0902085234
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Cử nhân điều dưỡng
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333720309
Di động: 0943011912
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0984932091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0914203122
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0902034836
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730985
Di động: 0985264838
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333725759
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Huệ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

N¨m 1960 ®Õn n¨m 1969 XÝ nghiÖp TuyÓn than Cöa ¤ng h×nh thµnh 2 nhãm trÎ vµ 01 líp mÉu gi¸o víi tæng sè trÎ lµ 65 giao cho 1 tæ gåm 9 c«ng nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm tr«ng coi trÎ. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn xÝ nghiÖp ®· chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp tr­­­uêng MÇm non tõ n¨m 1970 víi tªn gäi Tru­êng mÇm non XÝ nghiÖp TuyÓn than Cöa ¤ng.

 §Õn n¨m 2001 Tr­êng chuyÓn giao vÒ ngµnh Gi¸o dôc qu¶n lý. Suèt 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ tr­êng ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o TØnh, ThÞ x·, Ph­­¬ng, ngµnh gi¸o dôc, cha mÑ häc sinh, c¸c C«ng ty, XÝ nghiÖp quan t©m ®Çu tu­ vÒ  CSVC vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. §Õn nay tr­êng ®· cã 03 ph©n hiÖu víi 18 líp häc/539 ch¸u.

      §éi ngò gi¸o viªn tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, 100% sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cã tr×nh ®é chuÈn, trong ®ã cã 33,96% trªn chuÈn.

Những thành tích trường đã đạt được trong những năm qua:

- B»ng khen cña ChÝnh phñ n¨m 1981.

- Cê lu©n l­­­­­­ cña Héi ®ång Bé tr­­ng n¨m 1992.

- Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng 3 n¨m 1992.

- Tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000 tr­êng nhËn ®­îc B»ng khen cña Bé c«ng nghiÖp, GiÊy khen cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam, GiÊy khen cña XÝ nghiÖp tuyÓn than Cöa ¤ng.

- Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng nh× n¨m 1999.

- B»ng khen cña Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam n¨m 1999.

- B»ng khen cña Bé gi¸o dôc vµo n¨m 1999 vµ n¨m 2004.

- Tr­êng liªn tôc ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh vµ nhËn ®­îc B»ng khen cña UBND TØnh Qu¶ng Ninh, GiÊy khen cña Së GD&§T Qu¶ng Ninh trong c¸c n¨m häc 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009

     Víi truyÒn thèng vµ bÒ dµy thµnh tÝch tËp thÓ CBGVNV lu«n duy tr× thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó x©y dùng tr­êng theo h­íng tr­êng chuÈn Quèc gia.

    

 

Nghị quyết 06 - 2022 Hội đồng Nhân dân Tỉnh
24/05/2023

Nghị quyết 06 - 2022 Hội đồng Nhân dân Tỉnh
1281 - Ban hành nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng Trường MN Cửa Ông
24/04/2023

1281 - Ban hành nghị quyết về công tác thi đua khen thưởng Trường MN Cửa Ông
Công văn tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
09/02/2023

Công văn tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú
Nghị đinh Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
09/02/2023

Nghị đinh Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo viên mầm non năm học 2022-2023
14/09/2022

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo viên mầm non năm học 2022-2023
Chị Thị 1112 - Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
14/09/2022

Chị Thị 1112 - Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
Quyết định Ban hành hướng dẫn sửa dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid - 19 tại nơi công cộng
06/09/2022

Quyết định Ban hành hướng dẫn sửa dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid - 19 tại nơi công cộng
Hướng dẫn Nhiệm vụ - Giáo viên mầm non năm học 2022-2023
05/09/2022

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo viên mầm non năm học 2022-2023
Kế hoạch khai giảng năm học 2022-2023
01/09/2022

Ngày khai giảng năm học mới đang rất gần, trường MN Cửa Ông đã có kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cho năm học mới. Toàn thể CBGVNV nhà trường đã thực hiện tốt công tác lau dọn, rửa vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sơn vẽ các mảng tường, đồ chơi ngoài trời, tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học tạo môi trường "xanh, sạch, đẹp an toàn, thân thiện" sáng tạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ đến trường vui chơi và học tập. Đến với Trường MN Cửa Ông các bé được tham gia vào các hoạt động: 🌻Tiếng Anh với người nước ngoài 🌻Giáo dục kĩ năng sống, hoạt động tải nghiệm 🌻Hoạt động giáo dục thể chất, nghệ thuật. 🌻 Và một số dịch vụ khác. Nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh trẻ sinh năm 2017, 2018, 2019, 2020. Phụ huynh có nhu cầu vui lòng mang hồ sơ đến nộp tại điểm trường chính- Khu 5B- Cửa Ông. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, cùng với đổi mới căn bản phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ và phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022, sẽ là tiền đề vững chắc để cô và trò trường Mầm non Cửa Ông tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 sẽ đem lại cho trẻ một ngày hội đến trường thật ý nghĩa, ấn tượng. Hứa hẹn một năm học mới thành công!!!
Kế hoạch tuyển sinh Trường mầm non Cửa Ông năm học 2022-2023
02/07/2022

Kế hoạch tuyển sinh Trường mầm non Cửa Ông năm học 2022-2023
Hướng dẫn thực hiện điều động luân chuyển nghĩa vụ năm học 2022-2023
23/05/2022

Hướng dẫn thực hiện điều động luân chuyển nghĩa vụ năm học 2022-2023
Video hướng dẫn phụ huynh cho trẻ làm quen chữ cái g-y tại nhà
19/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh cho trẻ làm quen chữ cái g-y tại nhà
Video hướng dẫn phụ huynh cho trẻ trẻ tìm hiểu một số biển báo giao thông
19/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh cho trẻ trẻ tìm hiểu một số biển báo giao thông
Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà bài thơ "Chú cảnh sát giao thông"
19/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà bài thơ "Chú cảnh sát giao thông"
Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà nói lời cảm ơn, xin lỗi.
18/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà nói lời cảm ơn, xin lỗi. - Nguyễn Thị Phượng
Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ đọc thơ tại nhà "Ông mặt trời"
18/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ đọc thơ tại nhà "Ông mặt trời" - Phạm Thị Thu Hoài
Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ xác định phía trái phía phải của bản thân
17/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ xác định phía trái phía phải của bản thân - Giáo viên Bùi Thị Thu
Video khám phá khoa học "Bông hồng bông cúc"
17/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà khám phá hoa hồng- hoa cúc - Giáo viên Lý Thị Thanh Hà
Video Kỹ năng chăm sóc bảo vệ cây xanh
17/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà kỹ năng chăm sóc và bảo vệ cây xanh - Giáo viên Nguyễn Thị Huyền Ninh
Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà vận động "Đập và bắt bóng tại chỗ"
17/03/2022

Video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà vận động "Đập và bắt bóng tại chỗ" - Giáo viên Đỗ Thi Yến
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Công văn Số:01-BCN
Ngày ban hành: 17/08/2010
Người ký: Hoang Thi Ngoc Huyen
Loại công văn: bao cao nhanh
Trích yếu: Bao cao nhanh truoc khai giang
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà