TỔ CHỨC
Mầm non Cửa Ông
- Địa chỉ: khu 6 - C­­ửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333867316
- Hòm thư: mamnoncuaong@gmail.com
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/mncuaong
Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866526
Di động: 0934266860
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730857
Di động:
Email:
Họ và tên: Chu Thị Hằng
Chức vụ: Giáo viên - Chủ tịch công đoàn trường
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0936027555
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Thuý
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730492
Di động: 0949245669
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866789
Di động: 01688129861
Email:
Họ và tên: Lê Thị Liên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731854
Di động: 01669595100
Email:
Họ và tên: Đoàn Thị Thuỷ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333743660
Di động:
Email:
Họ và tên: Phạm Hương Thuỳ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731179
Di động: 01636145322
Email:
Họ và tên: Trần Thị Việt Bắc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333865672
Di động: 01234484840
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867007
Di động: 09838738707
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333728192
Di động: 01225233296
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Hồng Cẩm
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729351
Di động: 01222256764
Email:
Họ và tên: Vũ Thị Luyến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731509
Di động: 01666314250
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Vinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333731102
Di động: 0982066289
Email:
Họ và tên: Đỗ Thị Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866315
Di động: 01699455596
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cúc
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730836
Di động: 01679375062
Email:
Họ và tên: Lục Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333867931
Di động: 01223057418
Email:
Họ và tên: Lý Thị Thanh Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729249
Di động: 0934335537
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Lan Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333729706
Di động: 0903473652
Email:
Họ và tên: Đinh Thị Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333866101
Di động: 01683688892
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333725371
Di động: 0976317327
Email:
Họ và tên: Nguyễn Vân Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333722671
Di động: 0989613725
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Oanh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 01694794100
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 01665926086
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Mầm non
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333734442
Di động: 0902085234
Email:
Họ và tên: Bùi Thị Nga
Chức vụ: Nhân viên y tế
Trình độ đào tạo: Cử nhân điều dưỡng
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333720309
Di động: 0943011912
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0984932091
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0914203122
Email:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR:
Di động: 0902034836
Email:
Họ và tên: Phạm Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333730985
Di động: 0985264838
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Tươi
Chức vụ: Giáo viên - Tổ phó tổ nghiệp vụ 3
Trình độ đào tạo: Giáo viên
ĐTCQ: 0333867316
ĐTNR: 0333725759
Di động:
Email:
Họ và tên: Ngô Thị Huệ
Chức vụ: Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

N¨m 1960 ®Õn n¨m 1969 XÝ nghiÖp TuyÓn than Cöa ¤ng h×nh thµnh 2 nhãm trÎ vµ 01 líp mÉu gi¸o víi tæng sè trÎ lµ 65 giao cho 1 tæ gåm 9 c«ng nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm tr«ng coi trÎ. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng ph¸t triÓn xÝ nghiÖp ®· chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp tr­­­uêng MÇm non tõ n¨m 1970 víi tªn gäi Tru­êng mÇm non XÝ nghiÖp TuyÓn than Cöa ¤ng.

 §Õn n¨m 2001 Tr­êng chuyÓn giao vÒ ngµnh Gi¸o dôc qu¶n lý. Suèt 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ tr­êng ®­îc c¸c cÊp l·nh ®¹o TØnh, ThÞ x·, Ph­­¬ng, ngµnh gi¸o dôc, cha mÑ häc sinh, c¸c C«ng ty, XÝ nghiÖp quan t©m ®Çu tu­ vÒ  CSVC vµ ph¸t triÓn ®éi ngò. §Õn nay tr­êng ®· cã 03 ph©n hiÖu víi 18 líp häc/539 ch¸u.

      §éi ngò gi¸o viªn tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, 100% sè c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn cã tr×nh ®é chuÈn, trong ®ã cã 33,96% trªn chuÈn.

Những thành tích trường đã đạt được trong những năm qua:

- B»ng khen cña ChÝnh phñ n¨m 1981.

- Cê lu©n l­­­­­­ cña Héi ®ång Bé tr­­ng n¨m 1992.

- Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng 3 n¨m 1992.

- Tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000 tr­êng nhËn ®­îc B»ng khen cña Bé c«ng nghiÖp, GiÊy khen cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam, GiÊy khen cña XÝ nghiÖp tuyÓn than Cöa ¤ng.

- Hu©n ch­¬ng Lao ®éng h¹ng nh× n¨m 1999.

- B»ng khen cña Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam n¨m 1999.

- B»ng khen cña Bé gi¸o dôc vµo n¨m 1999 vµ n¨m 2004.

- Tr­êng liªn tôc ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh vµ nhËn ®­îc B»ng khen cña UBND TØnh Qu¶ng Ninh, GiÊy khen cña Së GD&§T Qu¶ng Ninh trong c¸c n¨m häc 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009

     Víi truyÒn thèng vµ bÒ dµy thµnh tÝch tËp thÓ CBGVNV lu«n duy tr× thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc vµ kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó x©y dùng tr­êng theo h­íng tr­êng chuÈn Quèc gia.

    

 

Dự án làm ông già Noel của các bé lớp 3 tuổi B2 trường Mầm non Cửa Ông
23/12/2023

Một mùa đông lại tới, một năm cũ sắp đi qua, mùa giáng sinh lại về, chúng ta lại thấy hình ảnh ông già Noel cưỡi xe tuần lộc mang theo rất nhiều quà để tặng các bạn nhỏ Các bé được tự tay làm, tự tay trải nghiệm, tự tìm tòi, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau để tạo ra ông già Noel vô cùng đẹp mắt. Qua đó các bé cũng biết được ý nghĩa của ngày tết Noel; cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương Mùa giáng sinh đang đến rất gần, chúc các bé luôn vui khỏe hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân. Chúc các bé sẽ nhận được những món quà ông già noel tặng đúng với ước mong của mình nhé
Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước hướng về kỷ niệm 79 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023)
22/12/2023

Kỷ niệm 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023).Lớp mẫu giáo 5tuổi B1 và 5 Tuổi B2 Trường Mầm non Cửa Ông đã thực hiện bài đồng diễn "Cảm ơn chú bộ đội" Cô và trò trường Mầm non Cửa Ông xin gửi lời chúc sức khoẻ và lòng biết ơn các chú bộ độ. Chúc các chú hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và luôn vững chắc tay súng bảo vệ tổ quốc thân yêu!!!
Trường Mầm non Cửa ông đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Giáng sinh yêu thương” năm 2023
22/12/2023

Ngày 22/12/2023, Trường Mầm non Cửa ông đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Giáng sinh yêu thương” năm 2023 trên cả 3 điểm trường cho tất cả các bé. Đây không chỉ là trải nghiệm tuyệt vời với những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn là dấu ấn về tuổi thơ tuyệt đẹp của các bé bên cô giáo, các bạn ngay chính mái trường thân yêu, đó cũng là cơ hội để các bé thêm mạnh dạn, tự tin hòa nhập, giao lưu cùng với các bạn trong các sự kiện chung tại trường, trên khuôn mặt các bé luôn rạng ngời niềm vui sướng. Điều mà các bé mong mỏi nhất đó chính là sự xuất hiện của ông già NOEL với những câu chuyện, những trò chơi thú vị đã làm cho không khí của trường Mầm non Cửa Ông thêm tưng bừng, náo nhiệt, đặc biệt nhất là ông đem đến một bao quà to với nhiều món quà mà trẻ háo hức chờ đón được nhận.
Hòa trong không khí rộn ràng, hân hoan của ngành giáo dục cả nước, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu trường mầm non Cửa Ông đã tổ chứ
20/11/2023

Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng và ý nghĩa, nhà trường đã tri ân các cô giáo nguyên là CB, GV, NV nhà trường đã nghỉ chế độ qua các thời kỳ. Cũng trong buổi lễ, nhà trường đã tổ chức tuyên dương khen thưởng CBGVNV có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023. Buổi lễ kỷ niệm mang lại nhiều niềm vui và cảm xúc thông qua hội thi " Giáo viên tài năng duyên dáng" năm 2023. Các giáo viên tham gia thể hiện 3 phần thi: Thi trang phục áo dài, trang phục tự chọn; phần thi tài năng và để lại dấu ấn không thể mờ phai.
HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 - HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THƯỜNG NIÊN CỦA TRƯỜNG MẦM NON CỬA ÔNG!!!
16/11/2023

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” với tiết học hay giờ học tốt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trường Mầm non Cửa Ông đã tiến hành tổ chức “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023 - 2024”.Hội thi diễn ra từ ngày 07/11/2023 đến ngày 21/11/2023. 🌺🌺🌺Thông qua hội thi, nhà trường khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo, giảng dạy theo phương pháp đổi mới, phát huy được tính tích cực của trẻ, giúp trẻ chủ động sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến trong giảng dạy. Đồng thời là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục. 🌷🌷🌷Sau đây là một số hình ảnh của giáo viên dự thi về nội dung trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác dạy của cá nhân tại lớp mình giảng dạy, nơi giáo viên đang làm việc.
Hoạt động trải nghiệm "Bé làm hoa quả dầm sữa chua" Lớp 3 tuổi A2, trường Mầm non Cửa Ông.
04/11/2023

Hoa quả là nguồn cung cấp Vitamin tự nhiên dồi dào nhất, vậy nhưng hầu hết các bé của chúng ta đều khá lười ăn hoa quả. Ngày hôm nay, các cô giáo lớp 3 tuổi A2 đã tổ chức cho các con được tập làm “Hoa quả dầm sữa chua” với mong muốn tạo điều kiện cho các con học được kỹ năng sống để có thể được trải nghiệm phát triển tính nhanh nhẹn, biết hợp tác, chia sẻ và khéo léo. Hơn nữa còn giúp các con có được những hiểu biết hơn về những món ăn hằng ngày, giúp các con có thể tạo ra những món ăn đơn giản, ngon mà bổ dưỡng Các bạn nhỏ rất háo hứng, vui vẻ khi được tự làm món ăn cho riêng mình và do chính các bạn tự tay chế biến đồ ăn của mình nên các bạn đều ăn rất là ngon miệng và thích thú.
Hoạt động trải nghiệm "Làm phở cuốn" lớp 5 Tuổi A2
02/11/2023

HOẠT ĐỘNG TRẢi NGHIỆM "LÀM PHỞ CUỐN " 🥕🥕🥕Đến với hoạt động trải nghiệm hôm nay, các bạn nhỏ lớp 5-6 tuổi A2 đã được cùng cô thực hành làm món “Phở cuốn”. Tham gia tiết học các bạn nhỏ được khám phá thế giới nhiều màu sắc và phong phú của các loại rau, củ, quả, trứng, thịt,... được làm quen với việc “tự tay” làm món ăn mà mình yêu thích khiến cho các bạn nhỏ vô cùng hào hứng và say mê. Nhìn những đôi tay vụng về chăm chú cuốn từng bánh phở trông mới đáng yêu làm sao. 🧀🧀🧀Qua giờ học hôm nay không chỉ giúp các bạn nhỏ được học, được cùng cô khám phá, trải nghiệm mà còn giúp các bạn bổ sung thêm rất nhiều kỹ năng sống như: biết hợp tác chia sẻ, kiên nhẫn, khéo léo, tỉ mỉ, gọn gàng, ngăn nắp…Việc tự tay trải nghiệm hoạt động bằng tất cả các giác quan sẽ khiến các bạn nhỏ thêm hứng thú với các món ăn. Từ đó, trẻ cũng sẽ thích thú hơn khi muốn giúp đỡ công việc nội trợ với người thân trong gia đình mình 🌮🌮🌮Để làm được món " Phở cuốn " cần phải chuẩn bị những nguyên vật liệu gì nào? Chúng mình cùng khám phá trải nghiệm với các bạn 5 Tuổi A2 nhé!!!
Hoạt động thể chất của các bạn nhỏ lớp 4 tuổi trường mầm non Cửa Ông
27/10/2023

Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng trong trường mầm non là bảo vệ và tăng cường sức khỏe đồng thời cung cấp những kiến thức giáo dục nhằm phát triển một cơ thể cân đối hài hòa và phát triển toàn diện về nhân cách trẻ. Việc tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục phát triển thể chất rất quan trọng giúp cho hệ thần kinh và các giác quan của trẻ nhanh nhạy hơn và có tác dụng tốt để nâng cao năng lực nhận thức của trẻ. Hoạt động phát triển thể chất là hoạt động nhằm nâng cao thể lực sức khoẻ của trẻ: giúp trẻ phát triển các kĩ năng vận động đồng thời giúp trẻ có một sức khoẻ tốt, cơ thể phát triển cân đối, hài hoà, không những thế còn giúp phát triển ngôn ngữ và phát triển nhận thức.
Hoạt động Làm thiệp tặng bà, mẹ nhân ngày 20/10 là hoạt động thường niên của các bé Trường Mầm Non Cửa Ông.
20/10/2023

Một lời chúc chân thành cùng với một tấm thiệp chúc mừng sẽ là món quà tuyệt vời danh cho bà, cho mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Và sẽ thật ý nghĩa nếu như tấm thiệp đó do chính bàn tay non nớt, vụng về của các con làm nên.
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
12/10/2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm Phả về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Trường mầm non Cửa Ông đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nâng cao nhận thức về việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tập để tìm tòi các phương pháp giáo dục trẻ phù hợp với nhu cầu của từng độ tuổi và giáo dục trẻ theo phương châm: “ Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” chú trọng quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức kỉ luật và nề nếp cho trẻ; hình thành cho trẻ thói quen đọc sách giúp trẻ năng lực tự học tự rèn luyện . Khuyến khích giáo viên dành thời gian hướng dẫn trẻ đọc sách qua tranh, hình ảnh, kể chuyện cho trẻ, tích cực sử dụng phương tiện dạy học kỹ thuật số …để giúp trẻ được “nghe sách” thường xuyên hơn.
Thực hiện công văn liên tịch số 27/LT PGDĐT-LĐLĐ ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Phòng GD&ĐT và Liên đoàn lao động Cẩm Phả V/v chỉ đạo tổ chức Hội nghị
12/10/2023

Ngày 12/10/2023, trường mầm non Cửa Ông tổ chức thành công Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024.🌼🌼🌼 Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội nghị Nhà giáo, CBQL, người lao động năm học 2023-2024 của trường MN Cửa Ông!!!
Kế hoạch đánh giá năm học 2023-2024 Trường mầm non Cửa Ông
12/10/2023

Kế hoạch đánh giá năm học 2023-2024 Trường mầm non Cửa Ông
Trường mầm non Cửa Ông công khai Quyết định về việc điều động viên chức của UBND Thành phố Cẩm Phả
30/09/2023

Trường mầm non Cửa Ông công khai Quyết định về việc điều động viên chức của UBND Thành phố Cẩm Phả. - Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 Điều động bà Nguyễn Thị Huyền Ninh giáo viên trường mầm non Cửa Ông đến nhận công tác tại trường Mầm non Cẩm Đông. - Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 Điều động bà Đỗ Thị Gái giáo viên trường mầm non Cẩm Đông đến nhận công tác tại trường Mầm non Cửa O.
CÁC BÉ TRƯỜNG MN CỬA ÔNG VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU NĂM HỌC 2023-2024.
29/09/2023

òa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước chào đón Tết Trung thu năm 2023. Sáng ngày 29/9/2023. Trường Mầm non Cửa Ông tổ chức “Vui Tết Trung thu" cho các con tại 3 điểm trường. Đến dự và tặng quà cho các bé, cô và trò nhà trường vinh dự được đón nhận sự quan tâm của Bác Nguyễn Tiến Phong- UVBTV, Thủ trưởng cơ quan Uỷ ban kiểm tra - Thanh tra thành phố cùng đoàn đại biểu đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thành phố Cẩm Phả, các bác lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND phường Cửa Ông, các bác thuộc tập đoàn khoáng sản Việt Nam và công đoàn công ty Tuyển than Cửa Ông; Ban đại diện CMHS nhà trường và các lớp. 🌸🌸🌸Tết Trung Thu là Tết đoàn viên, là ngày tết dành riêng cho các bé thiếu nhi, tết Trung thu còn được gọi là Tết Trông Trăng. Các bé được hòa mình vào ngày tết như một món ăn tinh thần của trẻ thơ vô cùng thích thú, bổ ích khi được tham gia các hoạt động: Xem múa lân, biểu diễn văn nghê, rước đèn, phá cỗ…. 🌺🌺🌺Sự xuất hiện của chị Hằng và chú Cuội đã làm nóng sân khấu và mang lại bầu không khí phấn khởi cho các con. Sau những buổi phá cỗ “Vui Trung thu cùng bé” như vậy sẽ đọng lại mãi trong lòng trẻ thơ những hình ảnh, những nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. 🌻🌻🌻Một số hình ảnh trong ngày tết trung thu của trường Mầm non Cửa Ông.
Ngày đầu tiên đi học của các bạn nhỏ Trường mầm non Cửa Ông năm học 2023-2024
17/09/2023

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chao ôi… sao thiết tha” Những câu mở đầu trong bài hát “Ngày đầu tiên đi học” của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện đã lột tả hết sự bỡ ngỡ, lo lắng của các con trong ngày đầu tiên đi học. 🌸🌸🌸Từ sáng sớm tại cổng trường Mầm non Cửa Ông, tiếng nhạc " Vui đến trường" đã vang lên rộn rã không khí ngày đầu tiên năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu. Các bậc phụ huynh đã đưa trẻ đến trường với nhiều tâm trạng vui tươi phấn khởi, hồi hộp, và lo lắng??? 🌻🌻🌻Để các con yên tâm thoải mái, vui vẻ thì các cô giáo đã tạo không khí vui tươi ân cần chu đáo các con đến trường được vui chơi học tập; bắt nhịp với nề nếp đầu năm học, các bé được cô giáo rèn một số kỹ năng chào hỏi, làm quen tên cô giáo và các bạn trong lớp, xếp hàng, ngồi ngay ngắn hướng dẫn trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, duy trì củng cố một số kỹ năng tự phục vụ; đảm bảo chế độ sinh hoạt theo Chương trình giáo dục mầm non; rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu , nhận biết khăn, ca cốc theo kí hiệu riêng của từng trẻ, rửa mặt, rửa tay, được thưởng thức những món ăn ngon bổ dưỡng, ngủ giấc ngủ ngon lành, hát những bài hát mới, chơi trò chơi vui... ❤️❤️❤️Học mầm non vui lắm đó, sẽ có thật nhiều điều bổ ích, lý thú đang đợi các bé khám phá đấy. Hãy tự tin lên và đi học đều các bé nhé.! Trường MN Cửa Ông ươm mầm yêu thương!!! 👉🏻👉🏻👉🏻Một số hình ảnh ngày đầu tiên các bé đến trường.
Quyết định số 2646/QĐ-UBND tỉnh Phê duyệt đề án tự chủ và giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với 29 trường mầm non, p
11/09/2023

Quyết định số 2646/QĐ-UBND tỉnh Phê duyệt đề án tự chủ và giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với 29 trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2023-2025
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục
08/09/2023

QUYẾT ĐỊNH số 2457/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 của ngành Giáo dục https://drive.google.com/file/d/1hZhJ0wOp3HquofDlrafg4PFpN41Q9EJu/view?usp=sharing
Trường Mầm non Cửa Ông công khai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024
08/09/2023

Công văn số: 869/PGDĐT-MN V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2023-2024. https://drive.google.com/file/d/1n6BR7KlUH5SYgbmEyQ-sqrQwSTykMqAF/view?usp=sharing
Thông báo công văn số 2310 của Sở GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học
08/09/2023

Công văn số Số: 2310 /SGDĐT-GDTXMN V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2023-2024
Trường Mầm non Cửa Ông công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2023-2024
08/09/2023

Trường Mầm non Cửa Ông công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế năm học 2023-2024
Công văn đến
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:335/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Mamnon(capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn đi
Công văn Số:01-BCN
Ngày ban hành: 17/08/2010
Người ký: Hoang Thi Ngoc Huyen
Loại công văn: bao cao nhanh
Trích yếu: Bao cao nhanh truoc khai giang
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà