TỔ CHỨC
Trường TH&THCS Cộng Hòa
- Địa chỉ: Thị xã Cẩm phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0333732849
- Hòm thư: c2conghoa@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcsconghoa
Họ và tên: Nguyễn Hùng Mạnh
Chức vụ: Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0903221032
Email:
Họ và tên: Hoàng Văn Tâm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0333.732168
ĐTNR:
Di động:
Email: hoangvantam1982@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Xuân
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0389526912
Email: lexuanconghoacp1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngợi
Chức vụ: Phó bí thư Chi bộ - Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384596658
Email: nguyenthingoi.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: HoàngThị Thìn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0974833522
Email: hoangthithin.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Điệp Thị Thơm
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0904668119
Email: diepthom08031988@gmail.com
Họ và tên: Đặng Thị Thu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0396760489
Email: dangthu196@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Nhị
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0399369275
Email: hathinhi1972@gmail.com
Họ và tên: Điệp Thị Hồng Vân
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: vt.diepthihongvancp92@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Ngân
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393895812
Email: hathingan1973@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Yến
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0963440422
Email: hathiyen73@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị An
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972689668
Email: vuthian.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Ngô Thị Chu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0399369281
Email: ngothichu.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Chuyên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0356924235
Email: hathichuyen.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Đinh Văn Diện
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0766456019
Email: dinhvandien.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Chu Thị Dung
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393563588
Email: chuthidung.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Hầu Thị Hà
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0349015208
Email: hauha14121989@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Thu Hiên
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0393275789
Email: hathithuhien.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Triệu Văn Hiển
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0961371444
Email: phuonghien474@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thị Hòa
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0333217823
Email: phamhoathconghoa@gmail.com
Họ và tên: Ngô Thị Lan
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0387112197
Email: ngothilac1conghoa@gmail.com
Họ và tên: Hà Văn Lê
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0384596617
Email: havanle.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0972330192
Email: quynhnga281992@gmail.com
Họ và tên: Chu Thị Oanh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0382388086
Email: kimoanh.qnp@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Phú
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: dinhthiphu.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thúy Phương
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0398596898
Email: hoangthuyphuongcp@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Ngọ
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0352555698
Email: dinhthingo.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Chu Văn Quỳnh
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0888823919
Email: chuvanuynh.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Văn Sáu
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0383808071
Email: levansau.cp@gmail.com
Họ và tên: Đinh Thị Tám
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0329422712
Email: dinhthitam.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Thảo
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0379221817
Email: dothithao.c1conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thị Thoa
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ xã hội
Trình độ đào tạo: Đại hoc
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 01233193329
Email: dothithoa.c2conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Văn Diện
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng sư phạm
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0976011138
Email: ledienht1@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thành
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0982969868
Email: NGUYENTHITHANHC2@GMAIL.COM
Họ và tên: Phan Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348624553
Email: huyenphan.cp@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Yến
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ đào tạo: Trung cấp
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0388713568
Email: lethiyen.c0camhai@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Mạnh Đức
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0354739954
Email: vumanhduc20091995@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0372206653
Email: troixanhmaytrang.2018@gmail.com
Họ và tên: Phạm Thi Thu Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0368233413
Email: Nhidonghsb@gmail.com
Họ và tên: Nình Moóc Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email: ninhsinh67@gmail.com
Họ và tên: Hoàng Thị Hoa Lê
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0988309766
Email: hoangle0886@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Phương Lan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0343810693
Email: dd.c2conghoa@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0376508446
Email: nguyenthimaiqn1989@gmail.com
Họ và tên: Hà Thị Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0362811098
Email: haloanquangninh@gmail.com
Họ và tên: Lưu Thị Thanh Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0912576076
Email: luuthanhthuy1976@gmail.com
Họ và tên: Lương Thị Thu Thủy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0348694455
Email: luongthithuthuy94@gmail.com
Họ và tên: Lê Thị Toan
Chức vụ: Kế toán viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0915789009
Email: Toanbeophi@gmail.com
Họ và tên: Bùi Hoàng Phong
Chức vụ: giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động: 0911204611
Email: hoangphongcp2008@gmail.com

                                                            TRƯỜNG PTCS CỘNG HÒA
                                                           THẮP SÁNG MỘT MIỀN QUÊ.
    Nếu ai đến xã Cộng Hòa (một xã vùng nông thôn - miền núi của Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) dẫu chỉ một lần hẳn không quyên được cảnh sắc và con người nơi đây.
    Dọc theo quốc lộ 18A từ trung tâm thị xã Cẩm Phả đi khoảng 35km về phía Đông bắc - xã Cộng Hòa trải rộng hai bên đường quốc lộ với ngút ngàn đồi cây xanh. Đi theo những con đường bê tông trải rộng bao quanh các thôn làng và ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, những đồi cây xanh, thấp thoáng những ngôi nhà ngói đỏ nối tiếp nhau; ít ai biết răng cách đây hơn chục năm thôi nơi đây còn nghèo lắm. đây là xã thuần nông, dân số đông, với 1/3 là dân tộc ít người. Ngày ấy, cuộc sống của người dân nơi đây chỉ trông vào cây lúa mà nước tưới cho lúa lại "trông cây" vào nước trời. Những năm đầu của thập kỷ 90, do tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, cái nghèo bao trùm lên thôn xóm làm buồn lòng người và làm "Xót xa" sự học ở nơi đây. Những năm này các phòng học trong trường chỉ là nhà cấp 4 đã xuống cấp và nhà dựng tạm bằng phên nứa cho học sinh Mầm non. Trên cái nền mỏng manh ấy, mấy ai dám nghĩ trường PTCS Cộng Hòa lại có được như ngày hôm nay.
    Bằng sự lãnh đạo kiên quyết, sáng tạo, kịp thời của Cấp ủy và Chính quyền địa phương, bằng sức mạnh của phong trào xã hội hóa giáo dục, bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong nhà trường, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây (từ năm 2005 đến năm 2010)Cộng Hòa đã và đang xây dựng các điểm trường bằng nhà cấp 4 kiên cố và khu trường chính là hệ thồng nhà học 2 tầng khang trang, sạch đẹp. Trường được xây mới trên nền khu đất cũ nằm ở khu trung tâm của xã, đứng ngắm khuôn viên và cảnh quan sư phạm nhà trường không ai có thể hình dung được đó là khu trường mới bởi màu xanh lá cây hoà quện với mầu sắc rực rỡ của cờ hoa, những phòng học 2 tầng khang trang cùng sân trường sạch sẽ. Những cây bóng mát được trồng từ bao năm nay cùng nhiều cây cảnh trang trí góp phần làm cho ngôi trường thêm xanh, sạch đẹp.
    Từ nét riêng của miền quê thuộc thị xã trường PTCS Cộng Hòa đồng thời thực hiện nhiệm vụ của ba cấp học: Mầm non; Tiểu học; THCS. Mỗi năm học: có từ 28 đến 30 lớp duy trì ở 06 điểm trường, số học sinh từ 530 đến 552 em; Ban Giám hiệu 02 đồng chí, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên từ 52 đến 55 đồng chí, số Đảng viên 22, số doàn viên 20. Là trường khó khăn nhất của thị xã song trong các năm học gần đây nhà trường luôn được Ngành Giáo dục và Lãnh đạo thị xã ghi nhận thành tích.
    Nhìn lại ngôi trường khoảng 15 năm về trước, nay đã xây dựng và trưởng thành. Người dân xã Cộng Hòa nói chung và cán bộ, giáo viên, nhân viên trường PTCS Cộng Hòa nói riêng không dấu nổi niềm tự hào xúc động. Từ cơ sở vật chất yếu kém nay trưởng thành về mọi mặt: Tỷ lệ học sinh Khá, giỏi hàng năm tăng lên rõ rêt; năm học nào trường cũng có học sinh, giáo viên đạt giáo viên Giỏi các cấp và cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.
    Thành tích của nhà trường đã được khẳng định qua những kết quả cụ thể: Từ năm học 1996-1997 đến nay liên tục đạt danh hiệu trường Tiên Tiến; Năm học 2009-2010 trường được công nhận danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc. Từ năm 2002 đến nay chi bộ luôn đạt Trong sạch Vững mạnh là chi bộ xuất sắc của Đảng bộ được Thị Uỷ Cẩm Phả tặng thưởng trong các đợt sơ kết, Tổng kết; Công đoàn đạt Vững mạnh Xuất sắc.
    Thành tích của trường PTCS Cộng Hòa là vô cùng nhỏ bé trong thành tích chung của toàn Ngành Giáo dục Cẩm Phả, song đó là bông hoa rừng, là ngọn lửa hồng luôn góp phần tích cực thắp sáng một vùng quê, một vùng quê còn biết mấy khó khăn nhưng nơi đây "Sự học" đã thực sự được đưa lên hàng đầu và được toàn đảng, toàn Dân chăm lo vun đắp.
    Với quyết tâm của chi ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn, đội và Hội đồng sư phạm nhà trường, được sự quan tâm của Ngành cùng với việc làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được củng cố và đi lên, tạo vị thế cho trường trong nền giáo dục chung của thị xã Cẩm Phả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2023-2024
04/05/2024

Kế hoạch xét công nhận TN THCS năm học 2023-2024
Công khai CSVC, đội ngũ, Cam kết CLGD năm học 2023-2024
16/10/2023

Công khai CSVC, đội ngũ, Cam kết CLGD năm học 2023-2024
Kế hoạch kiểm tra lại năm học 2022-2023
25/07/2023

Thông báo Kế hoạch kiểm tra lại năm học 2022-2023
Thông báo tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024
20/06/2023

Thông báo tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024
Công khai chất lượng GD khối THCS năm học 2022-2023
29/05/2023

Công khai chất lượng GD khối THCS năm học 2022-2023
Công khai chất lượng GD khối Tiểu học năm học 2022-2023
29/05/2023

Công khai chất lượng GD khối Tiểu học năm học 2022-2023
Thông báo DS học sinh kiểm tra lại năm học 2022-2023
29/05/2023

Thông báo DS học sinh kiểm tra lại năm học 2022-2023
Thông báo Danh mục SGK sử dụng năm học 2022-2023
03/05/2023

Thông báo Danh mục SGK sử dụng năm học 2022-2023
Thông báo lịch kiểm tra cuối HK II khối THCS năm học 2022-2023
10/04/2023

Thông báo lịch kiểm tra cuối HK II khối THCS năm học 2022-2023
Ban chấp hành công đoàn trường TH&THCS Cộng Hòa
18/03/2023

Ban chấp hành công đoàn trường TH&THCS Cộng Hòa
Thông báo danh mục SGK 6,7, 8 sử dụng năm học 2023-2024
22/02/2023

Thông báo danh mục SGK 6,7, 8 sử dụng năm học 2023-2024
Thông báo lịch kiểm tra học kì I khối THCS
16/12/2022

Lịch kiểm tra học kì I khối THCS
Thông báo các khoản thu HKI năm học 2022-2023
08/12/2022

Thông báo các khoản thu HKI năm học 2022-2023
KH tự đánh giá KĐ CLGD và chuẩn quốc gia năm học 2022-2023
11/10/2022

KH tự đánh giá KĐ CLGD và chuẩn quốc gia năm học 2022-2023
Công khai đường dây nóng 2022
03/10/2022

Công khai SĐT CBQL PGD và nhà trường 2022
Thông báo điều chỉnh chiến lược PT nhà trường giai đoan 2020-2025
01/10/2022

Thông báo điều chỉnh chiến lược PT nhà trường giai đoan 2020-2025
Công khai cam kết CLDG cấp THCS năm học 2022-2023
29/09/2022

Công khai cam kết chất lượng GD nhà trường cấp THCS năm học 2022-2023
Công khai cam kết CLGD Tiểu học năm học 2022-2023
29/09/2022

Công khai cam kết CLGD Tiểu học năm học 2022-2023
Chương trình hoạt động CM THCS năm học 2022-2023
29/09/2022

Chương trình hoạt động CM THCS năm học 2022-2023
Thời khóa biểu và PCCM khối Tiểu học năm học 2022-2023
12/09/2022

Thời khóa biểu và PCCM khối Tiểu học năm học 2022-2023
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:02 /KH-LN/LĐTBXH-GDĐT-ĐTN
Ngày ban hành: 04/10/2010
Người ký: NV San-TQ Dân - ĐM Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH: Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên măng non về Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thị xã Cẩm Phả năm 2010
KehoachPhoihopthituyentruyenmangnon29-10-2010.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:398/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 24/08/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 - 2011
HuongdanthuchienNVNH2010-2011THCS.doc
Công văn Số:419/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 09/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cấp học Mầm non
HuongdanthuchienNVNM2010-2011Capmamnon.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:01KH/LN
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Nguyễn Văn Vượng, Nguyễn Văn San, Đinh Mai Phương
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho Thiếu niên Nhi đồng năm 2010
CV01KH-LNKehoachtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Chưa có công văn đi!
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà