TỔ CHỨC
Trường tiểu học Cẩm Thuỷ
- Địa chỉ: Tổ 1 – Khu Tân Lập 1 – Phường Cẩm Thủy
- Điện thoại: 02033863607
- Hòm thư: c1camthuy@campha.edu.vn
- Fax: .........
- Website: http://campha.edu.vn/thcamthuy
Họ và tên: Nguyễn Thị Dung
Chức vụ: BTCB - Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0915120678
Email: nguyendungcs1@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Cẩm Bình
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0942114738
Email: cambinhdh2009@gmail.com
Họ và tên: Vũ Thị Minh Hương
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ đào tạo:
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:
Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0394642846
Email: hoangthihanh.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà
Chức vụ: TPT - Thư ký hội đồng
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0372 565 152
Email: nguyenthithuha.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Cao Thị Hiền
Chức vụ: Nhiên viên văn thư
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 0915094878
Di động: 0915094878
Email: ketoan.c2thongnhat@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0915063156
Email: vuthibinh.c1pbc@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Vừa
Chức vụ: Tổ Trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0365626727
Email: buithivua.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Quách Phương Dung
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0865565793
Email: quachphuongdung.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Mai Anh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0934393282
Email: hoangthimaianh.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Cần Thơ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0973205223
Email: hathicantho.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hoàng Thị Diệu Linh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01628463815
Email: hoangthidieulinh.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0916 732 888
Email: nguyenthiha.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Đặng Thị Thu Hằng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0918541922
Email: dangthithuhang.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0985340966
Email: nguyenthihang.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Phạm Thu Nhung
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0979065639
Email: phamthunhung.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0396503792
Email: nguyenthinga.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Thúy Huyền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0388555425
Email: lethithuyhuyen.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thu Hiền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0982976973
Email: lethuhien.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thu Hiền
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0941.003.111
Email: kindhien@gmai.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0389837722
Email: huyen.cp93@gmail.com
Họ và tên: Trương Thu Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0987255688
Email: truongthuhoai.c1camthuy@camph.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
ĐTCQ: 02033863607
ĐTNR: 0203715607
Di động: 0985870169
Email: nguyenthihonghoa.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Vũ Thị Mai Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033864087
Di động: 0827555426
Email: vuthimaiphuong.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Trương Thị Phương Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033713325
Di động: 0936898669
Email: truongthiphuonghoa.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 0203.3726353
Di động: 01633375666
Email: nguyenthithanhnhan.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lưu Thị Huyền Hạnh
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0973205223
ĐTNR:
Di động: 0339904888
Email: luuthihuyenhanh.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0936423777
Email: nguyenthithao.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Cao Thị Thảo
Chức vụ: Bí thư chi Đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0389890802
Email: caothithao.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0869521568
Email: lethihoathqh@gamil.com
Họ và tên: Bùi Thị Thanh Loan
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0335190023
Email: buithithanhloan.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Ngô Thị Bích Loan
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0369779642
Email: ngothibichloan.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Đỗ Thanh Mai
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0913569558
Email: dothanhmai.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Trương Thị Mến
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0988396028
Email: truongthimen.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Phương
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0934220203
Email: hathiphuong.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR: 02033719031
Di động: 0399154268
Email: nguyenthanhhuyen141073@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Phượng
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0985266708
Email: minhphuong.23791@gmail.com
Họ và tên: Trịnh Thị Loan
Chức vụ: TBTTND
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0362106434
Email: trinhthiloan.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Trần Thanh Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0989519111
Email: tranthanhthuy.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Bùi Thị Việt Hường
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0365155720
Email: buithiviethuong.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Hà Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0983388087
Email: hathithao.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lê Thị Nhớ
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0785464041
Email: lethinho.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Hải Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0824041288
Email: nguyenhaiha.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lại Thị Thủy
Chức vụ: Giáo Viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0365868333
Email: laithithuy.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lương Thị Kiều Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0934356165
Email: luongthikieutrang.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Trang
Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 01679987969
Email: nguyenthitrang.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thu Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0916821094
Email: thutrang210994.tn@gmail.com
Họ và tên: Phan Thị Tú
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0833300189
Email: phanthitucamtrung@gmail.com
Họ và tên: Nguyễn Thu Phương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0789.372.352
Email: nguyenthuphuong.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0966417451
Email: nguyenthianhtuyet.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Lục Thị Thùy Trang
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ: 0203.3863607
ĐTNR:
Di động: 0366888768
Email: lucthithuytrang.c1camthuy@campha.edu.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ đào tạo: Đại học
ĐTCQ:
ĐTNR:
Di động:
Email:

 Trường Tiểu học Cẩm Thủy 


Trường Tiểu học Cẩm Thủy

Địa Chỉ: Tổ 1 – Khu Tân Lập 1 – Phường Cẩm Thủy – Thành Phố Cẩm Phả -Quảng Ninh.

Điện Thoại: 0203.3863607

E.mail: c1camthuy@campha.edu.vn

Website: campha.edu.vn/thcamthuy 

Fanpage: https://www.facebook.com/tieuhoccamthuy

 

 

Thư Ngỏ

 

Trường Tiểu Học Cẩm Thủy nằm tại trung tâm Phường Cẩm Thủy. Bên cạnh Vịnh Bái Tử Long xinh đẹp.

Trường  được thành lập ngày 5 tháng 9 năm 1991 dựa trên cơ sở tách ra từ Trường PTCS Bái Tử Long.

Trải qua 27 năm phát triển và trưởng thành.

Trường là địa điểm sinh hoạt, học tập trong độ tuổi tiểu học của con em các dân tộc trên địa bàn Phường CẩmThủy.

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp,các ngành sự giúp sức của các tổ chức - đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh, những nỗ lực học tập và rèn luyện của các em học sinh,sự cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường. Trường đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các năm học vừa qua, luôn là một địa chỉ giáo dục và đào tạo có uy tín trên địa bàn TP Cẩm Phả.

 

Thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường xin được cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các tổ chức - cá nhân,chúng tôi mong rằng trường tiểu học Cẩm Thủy luôn nhận được sự quan tâm hơn nữa để nhà trường luôn luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

 

 

  Hiệu trưởng 
Nguyễn Thị DungKế hoạch Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025
18/06/2024

Trường Tiểu học Cẩm Thủy thông báo Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024 - 2025
Đánh giá trường học an toàn năm học 2023-2024
07/06/2024

Trường Tiểu học Cẩm Thủy tự đánh giá kết quả thực hiện Trường học an toàn năm học 2023 - 2024
Biểu 5_Công khai kết quả giáo dục năm học 2023 - 2024
28/05/2024

Trường TH Cẩm Thủy Công khai kết quả giáo dục năm học 2023 - 2024
Biểu 6_Công khai chất lượng giáo dục từng môn học
28/05/2024

Trường TH Cẩm Thủy Công khai chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024
Biểu 7_Công khai cơ sở vật chất
28/05/2024

Trường TH Cẩm Thủy công khai CSVC nhà trường
Biểu 8_Công khai chất lượng đội ngũ
28/05/2024

Trường TH Cẩm Thủy công khai chất lượng đội ngũ năm học 2023 - 2024
Quyết định công nhận kết quả giáo dục năm học 2023-2024
25/05/2024

Quyết định công nhận kết quả giáo dục năm học 2023-2024 trường Tiểu học Cẩm Thủy
Quyết định học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2023 - 2024
25/05/2024

Trường TH Cẩm THủy Quyết định học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2023 - 2024
Quyết định hoàn thành chương trình lớp học 2023 - 2024
25/05/2024

Trường TH Cẩm Thủy Quyết định hoàn thành chương trình lớp học 2023 - 2024
Công khai danh mục sách giáo khoa năm học 2024 - 2025
17/05/2024

Danh mục sách giáo khoa năm học 2024 - 2025 của trường Tiểu học Cẩm Thủy
Kế hoạch trường học an toàn năm 2023 - 2024
06/01/2024

Kế hoạch trường học an toàn năm học 2023 - 2024
Kế hoạch ứng dụng CNTT, CĐS năm học 2023 - 2024
06/01/2024

Kế hoạch ứng dụng CNTT, CĐS năm học 2023 - 2024
BÁO CÁO Tại hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024
18/10/2023

BÁO CÁO Tại hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2023-2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của trường Tiểu học Cẩm Thủy Năm học 2023- 2024
18/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của trường Tiểu học Cẩm Thủy Năm học 2023- 2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của trường Tiểu học Cẩm Thủy năm học 2023-2024
18/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của trường Tiểu học Cẩm Thủy năm học 2023-2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy trường học Năm học 2023-2024
18/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy trường học Năm học 2023-2024
NGHỊ QUYẾT Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường TH Cẩm Thủy năm học 2023-2024
18/10/2023

NGHỊ QUYẾT Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trường TH Cẩm Thủy năm học 2023-2024
BÁO CÁO Kết quả Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Năm học 2023-2024
18/10/2023

BÁO CÁO Kết quả Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Năm học 2023-2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Tiểu học Cẩm Thủ
18/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Tiểu học Cẩm Thủ
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của trường Tiểu học Cẩm Thủy
18/10/2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của trường Tiểu học Cẩm Thủy
Công văn đến
Công văn Số:26/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 21/02/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh trên mạng internet năm học 2010-2011 cấp thị xã.
HuongdanthiIOEcapthi.doc
Danhsachthisinhthamgiathicapthixa.xls
Công văn Số:21/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/01/2011
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Công tác chuyên môn kỳ 2, năm học 2010 - 2011
CongvanchuyenmonhockiII2010-2011.doc
Công văn Số:584/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/11/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2010 - 2011
HuongdancuocthiOlympictiengAnhquaInternet-2010.doc
Công văn Số:532/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường TH, PTCS và THCS năm học 2010-2011.
Công văn Số:543/CV-GD&ĐT
Ngày ban hành: 02/11/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Công văn
Trích yếu: Chuẩn bị các tiết mục cho đêm liên hoan văn nghệ ngành GD&ĐT năm 2010
CV543tochuccongdienVN.doc
Cactietmucthamgiandemlienhoanvannghe.doc
DSdoivannghe20-11(1).xls
Công văn Số:528/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 26/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011.
Lichkiemtragiuaky1NH2010-2011.doc
Công văn Số:519/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 22/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán qua mạng Internet năm học 2010 - 2011.
HDTCthigiaitoanquamangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:460/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Cập nhập thông tin người nước ngoài đến làm việc, công tác tại đơn vị.
CapnhatTTnuocngoaidenlamviec.doc
Công văn Số:459/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/10/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục văn học 2010 - 2011.
HuongdanTHnhiemvuKTKDnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:450/LT PGD&ĐT-CĐN
Ngày ban hành: 01/10/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá, Lê Thị Thanh Thủy
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng ngành Giáo dục năm 2010
TochucHoidienVNQC2010.doc
Công văn Số:445/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn xét hết tập sự đối với giáo viên, nhân viên.
Cv445HDxethettapsu.doc
Công văn Số:443/PGD&ĐT-TC
Ngày ban hành: 24/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị xét chuyển loại viên chức năm 2010
CV443HDchuyenloaivienchuc2010.doc
Mauchuyenloaivienchuc2010.xls
Công văn Số:424/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 10/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010 - 2011.
PGDHuongdanthuchiennhiemvuCNTTnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:435/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 16/09/2010
Người ký: Hoàng Thị GIá
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức trung thu 2010
CV435KHtochuctrungthu2010.doc
Công văn Số:432/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 cấp Tiểu học.
HuongdanthuchienNVNH2010-2011Captieuhoc.doc
Công văn Số:427/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 14/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 4 đầu năm học 2010- 2011
CV427KSCLlop4daunam2010-2011.doc
HuongdannhapdulieuKSCLlop4.doc
DSKTchatluonglop4.xls
Công văn Số:415/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 07/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Lịch duyệt kế hoạch và tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2010 - 2011
LichduyetKeHoachvaHoinghiCBVCLD(suaLai).doc
Công văn Số:417/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 08/09/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn giáo dục kỹ năng sống.
Thongbao.doc
Công văn Số:412/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 01/09/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn khai giảng (bổ sung)
HDKhaigiang.doc
Công văn Số:411/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Triệu tập giáo viên tham gia tập huấn lắp đặt và sử dụng đàn Piano kỹ thuật số.
TrieutaptaphuansudungdanPianokythuatso.doc
Công văn Số:410/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010- 2011
Cv410kiemtrakhaosatCLdaunam2010-2011.doc
Công văn Số:408/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 30/08/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Một số quy định sử dụng Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT
QuydinhsudungCongTTDTcuaphongGD&DT.doc
Công văn Số:30/BC-CĐN
Ngày ban hành: 15/08/2010
Người ký: Lê Thị Thanh Thuỷ
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2009 - 2010, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2010 - 2011.
BAOCAOTONGKETCONGTACCONGDOAN2009-2010.doc
Công văn Số:132/BC-UBND
Ngày ban hành: 23/08/2010
Người ký: Vũ Văn Bình
Loại công văn: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.
BCTKNH09-2010UBND[1].doc
Công văn Số:378/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 12/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: Thông báo về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị tổng kết năm học 2009 - 2010
TBtongket.doc
Cacdanhhieu.doc
Công văn Số:386/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 18/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2010 - 2011
HuongdanLekhaigiang2010-2011[1].doc
Công văn Số:2207/SGD&ĐT- GDTH
Ngày ban hành: 13/08/2010
Người ký: Trần Thị Minh
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v Hướng dẫn thực hiện kinh phí Hỗ trợ cho giáo viên bồi dưỡng dạy thể dục
HuongdanthuchienkinhphiHotroGVhocTD.doc
Công văn Số:362 /PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/08/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng dẫn
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng năm học 2010-2011
HuongdanchuanbiKhaigiangnamhoc2010-2011.doc
Công văn Số:336/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 20/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: V/v: Bồi dưỡng cán bộ, giáo viên tiểu học hè 2010
Congvanboiduonghe2010-Tieuhoc(Capthi).doc
Công văn Số:304/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 02/07/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng tin học cho cán bộ quản lý trường học và giáo viên hè năm 2010.
trienkhaithuchienboiduongtinhoche2010.doc
Công văn Số:262/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 05/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Về việc: Bồi dưỡng CNTT hè 2010.
KehoachboiduongCNTT.doc
Công văn Số:260/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 04/06/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Thông báo
Trích yếu: V/v: Chuẩn bị khai giảng lớp bồi dưỡng giáo viên dạy thể dục cho các trường tiểu học và phổ thông cơ sở.
Cv260chuanbikhaigianglopboiduongGVtheduc.doc
Công văn Số:192/CV-PGD&ĐT
Ngày ban hành: 29/04/2010
Người ký: Hoàng Thị Giá
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: V/v Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông
CV192ATGT.doc
Công văn Số:719/QĐ-SGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Đỗ Văn Thuấn
Loại công văn: Quyết định
Trích yếu: Về việc đạt giải thi Văn-Toán tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm học 2009 – 2010
QuyetdinhdatgiaigiaoluuVan-ToanTTcaptinh.doc
Công văn Số:111/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 19/05/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung một số nội dung ghi học bạ và sổ điểm cấp tiểu học.
CV111Huongdanbosungghihocbavasodiemtieuhoc.doc
Công văn Số:78/PGD&ĐT
Ngày ban hành: 03/04/2010
Người ký: Trần Quốc Dân
Loại công văn: Hướng Dẫn
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT về Quy định đánh giá và xếp loại HS tiểu học.
CV78Huongdanthongtu32vahocba.doc
Công văn đi
Công văn Số:62
Ngày ban hành: 18/09/2010
Người ký: Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Bình
Loại công văn: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch năm học 2010 - 2011.
 
Trang chủ | Bài giảng trực tuyến | Tài nguyên | Thủ tục hành chính | Tìm kiếm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 
Bản quyền thuộc về: Phòng GD & ĐT Thành phố Cẩm Phả
Địa chỉ: Phường Cẩm Thành - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 0333.862.265
E-mail: pgdcampha.quangninh@moet.edu.vn
Website: campha.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà